Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Petr Adamus

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Petr Adamus, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 525, budova SA
funkce:
obor činnosti:psychopedie, kombinované vady
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2670
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Adamus, P., Vančová, A. a Lőfflerová, M. Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 1. 175 s. ISBN 978-80-7464-957-8.
Adamus, P. Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic. In: 10th International Technology, Education and Development Conference: INTED2016 Proceedings 2016-03-07 Valencia. Valencia: IATED Academy, 2016. IATED Academy, 2016. s. 2568-2576. ISBN 978-84-608-5617-7.
Adamus, P., Zezulková, E., Kaleja, M. a Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 170 s. ISBN 978-80-7464-884-7.
Adamus, P. Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra. Ostrava: Montanex, a.s., 2016. 85 s. ISBN 978-80-7225-432-3.
Adamus, P. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy. první. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. 76 s. ISBN 978-80-7510-163-1.
Adamus, P., Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7464-798-7.
Adamus, P. Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě: Repronis s.r.o. Ostrava, 2014. 1. 182 s. ISBN 978-80-7464-661-4.
Adamus, P. Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením. In: in. Kaleja, M. (ed) Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. s. 155-190. ISBN 978-80-7464-692-8.
Adamus, P. Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.. In: In. Pančocha, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání - možnosti a perspektivy. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2012. s. 59-68. ISBN 978-80-210-6101-9.
Adamus, P. Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení. In: In Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2011. s. 24-35. ISBN 978-80-210-5663-3.

Všechny publikace

Adamus, P. a Janků, K. Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia, SPAIN. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 1631-1639. ISBN 978-84-09-08619-1.
Adamus, P. Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic. In: 13th International Technology, Education and Development Conference. Valencie. 2019.
Janků, K. a Adamus, P. Interventions related to solving problem behaviour of pupils in primary schools of the Czech Republic. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia. Valencia, SPAIN: IATED Academy, 2019. s. 1640-1647. ISBN 978-84-09-08619-1.
Adamus, P. Vzdělávání žáků s mentálním postižením. 2019.
Adamus, P. Didaktika předmětů základní školy speciální. 2018.
Adamus, P. a Janků, K. Focus on research of Special education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2018, 16.2018(16), s. 194-204. ISSN 1314-7277.
Adamus, P. a Janků, K. FOCUS ON RESEARCH OF SPECIAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. In: Education, Research & Development - 9th International Conference. Elenite: Science and Education Foundation, Bulgaria. 2018.
Adamus, P. Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice. In: Inkluzívne  prístupy v  edukácii  detí  a žiakov: Inkluzívne  prístupy v  edukácii  detí  a žiakov 2018-09-12 Levoča. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo  Katolíckej  univerzity  v Ružomberku, 2018. s. 31-45. ISBN 978-80-561-0598-6.
Adamus, P. Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice. In: Inclusive Approaches in Educating Children and Students. Levoča: Inštitút Juraja Páleša v Levoči. 2018.
Adamus, P. Budovanie osobnosti skrze budovanie vzťahu: významný rozmer podpory klienta s mentálnym postihnutím. 2017.
Adamus, P. Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga. In: Koheze speciální pedagogiky v současnosti: Koheze speciální pedagogiky v současnosti 2017-03-14 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 253-267. ISBN 978-80-244-5256-2.
Adamus, P. Intervenční strategie u žáků s poruchami autistického spektra. In: Aktuální otázky v psychopedii a logopedii. Praha: KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PedF UK. 2017.
Adamus, P. Kvalita vzdělávání v inkluzivní škole. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa 2016 Ostrava. Ostrava: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 265-280. ISBN 978-80-905245-6-9.
Adamus, P., Vančová, A. a Lőfflerová, M. Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 1. 175 s. ISBN 978-80-7464-957-8.
Adamus, P. Prešovská univerzita v Prešove, Prezentace: Strategies and methods of teaching for pupils with autistic spectrum disorder. 2017.
Adamus, P. Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Adamus, P. Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 6-11. ISBN 978-80-7464-902-8.
Adamus, P. Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra. In: OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY - Téma: Perspektivy společného vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. 2017.
Adamus, P. Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením. 2017.
Adamus, P. ICT in the education of pupils with special educational needs. Educational Alternatives. 2016, s. 83-93. ISSN ISSN 1314-7277.
Adamus, P. ICT IN THE EDUCATION OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. In: Education, Research & Development - 7th International Conference. Elenite: Science and Education Foundation, Bulgaria. 2016.
Adamus, P. Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic. In: 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: The International Academy of Technology, Education and Development. 2016.
Adamus, P. Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic. In: 10th International Technology, Education and Development Conference: INTED2016 Proceedings 2016-03-07 Valencia. Valencia: IATED Academy, 2016. IATED Academy, 2016. s. 2568-2576. ISBN 978-84-608-5617-7.
Adamus, P., Zezulková, E., Kaleja, M. a Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 170 s. ISBN 978-80-7464-884-7.
Adamus, P. Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga. In: IV. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNEPEDAGOGICKÉ DNY; Téma: Koheze speciální pedagogiky v současnosti. Olomouc. 2016.
Adamus, P. Katolická univerzita v Ružomberku - Prezentace: Special pedagogical diagnostics of autism spectrum disorders. 2016.
Adamus, P. Kvalita vzdělávání v inkluzívní škole. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Česká pedagogická společnost. 2016.
Adamus, P. Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostravice, Sepetná. 2016.
Adamus, P. Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016: Speciálněpedagogická diagnostika v inkluzivním vzdělávání 2016-10-20 Ostravice, Sepetná. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. s. 60-67. ISBN 978-807464-862-5.
Adamus, P. Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra. Ostrava: Montanex, a.s., 2016. 85 s. ISBN 978-80-7225-432-3.
Adamus, P. Integrace žáků s poruchou autistického spektra do základní školy. In: Sapere Aude 2015. Hradec-Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové. 2015.
Adamus, P. INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS Assn. International and ECONFERENCE, 2015. MAGNANIMITAS Assn. International and ECONFERENCE, 2015. s. 47-55. ISBN 978-80-87952-09-2.
Adamus, P. INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. In: Sapere Aude 2015 koncepty dneška. Hradec Králové. 2015.
Adamus, P. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy. In: Tematický seminář k prezentaci výsledků celorepublikového výzkumu Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP Slezské univerzity v Opavě. 2015.
Adamus, P. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy. první. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. 76 s. ISBN 978-80-7510-163-1.
Adamus, P. PRE-PROFESSIONAL PREPARATION AND PROFESSIONAL EXERCISE OF PERSONS WITH MODERATE MENTAL RETARDATION IN THE CZECH REPUBLIC. In: EDULEARN15 Proceedings. IATED Academy, 2015. s. 7379-7388. ISBN 978-84-606-8243-1.
Adamus, P. Předprofesní a profesní příprava osob s mentálním postižením v České republice. In: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: The International Academy of Technology, Education and Development. 2015.
Adamus, P. Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením. In: Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy: in. Hurytová, M. (eds) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy 2015-03-17 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 11-22. ISBN 978-80-244-4907-4.
Adamus, P. Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením. In: III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNEPEDAGOGICKÉ DNY. Olomouc. 2015.
Adamus, P. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Intervenční programy pro osoby s poruchou autistického spektra. 2015.
Adamus, P. Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením. In: in Turiak, E., Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy I.. Ružomberk: Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2015. Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2015. s. 13-23. ISBN 978-80-561-0221-3.
Adamus, P. Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením. In: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy I.. Katolická univerzita v Ružomberku: Katolická univerzita v Ružomberku. 2015.
Adamus, P., Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7464-798-7.
Adamus, P. Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů, a procesů vzdělávání. In: Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. EVROPSKÉ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 2015. PŘÍNOSY, VÝZVY, OČEKÁVÁNÍ 2015-11-23 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 361-374. ISBN 978-80-87952-11-5.
Adamus, P. Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání. In: Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové. 2015.
Adamus, P. Edukace žáků s poruchou autistického spektra. In: in. Kaleja, M., Zezulková, E. (Eds.) Předškolní a základní vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. s. 28-37. ISBN 978-80-7464-659-1.
Adamus, P. Edukace žáků s poruchou autistického spektra. In: in. Hurytová, M. (eds) Jinakost ve speciálně pedagogickém kontextu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 11-20. ISBN 978-80-244-4290-7.
Adamus, P. EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA. In: JINAKOST VE SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉM KONTEXTU. Univerzita Palackého v Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. 2014.
Adamus, P. Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě: Repronis s.r.o. Ostrava, 2014. 1. 182 s. ISBN 978-80-7464-661-4.
Adamus, P. Edukace žáků s poruchou autistického spektra. In: II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNEPEDAGOGICKÉ DNY. Olomouc. 2014.
Adamus, P. Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením. In: in. Kaleja, M. (ed) Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. s. 155-190. ISBN 978-80-7464-692-8.
Adamus, P. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA. In: W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI. Ustroň: Univerzita Śląski v Katowicích. 2014.
Adamus, P. Vzdělávání žáků s mentální retardací. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.. 2014.
Adamus, P. Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí. 2013.
Adamus, P. Metoda strukturovaného učení v edukačním procesu ve vzdělávacích zařízeních Moravskoslezského kraje. In: in Franiok, P., Kovářová, R. (eds.) Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. s. 6-19. ISBN 978-80-7464-232-6.
Adamus, P. METODA STRUKTUROVANÉHO UČENÍ V EDUKAČNÍM PROCESU VE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzděláván. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Adamus, P. Analýza přípravy dětí s pas na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení. 2012.
Adamus, P. Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje. In: In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2012. s. 247-259. ISBN 978-80-210-5995-5.
Adamus, P. Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.. In: In. Pančocha, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání - možnosti a perspektivy. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2012. s. 59-68. ISBN 978-80-210-6101-9.
Adamus, P. Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení. In: In Pančocha, K. Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2011. s. 24-35. ISBN 978-80-210-5663-3.
Adamus, P. Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole. In: in. Franiok, P., Kovářová, R. (eds.) Reflexe současných trendů ve speciální pedgogice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. s. 38-47. ISBN 978-80-7368-942-1.
Adamus, P. Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole. In: in. Franiok, P., Kovařová, R. et al. Současné trendy ve speciální pedagogice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. s. 65-71. ISBN 978-80-7464-023-0.
Adamus, P. APLIKACE METODY STRUKTUROVANÉHO UČENÍ U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedgogice. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.


ZkratkaNázev předmětu
BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSZARSpeciální školská zařízení
MSSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
OBHJBObhajoba bakalářské práce
SINSPIntegrativní speciální pedagogika
SNEMPEdukace osob s mentálním post.
SNEPSEdukace osob s mentálním postižením
SNKOVEdukace osob s více vadami
SNPASPoruchy autistického spektra
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPSSpeciálně pedagogický seminář
SSZARSpeciální školská zařízení
SUDSSDidaktika základní školy speciální
SUPASStrukturované učení a autismus
USPECÚvod do speciální pedagogiky
WNEPSEdukace osob s mentálním postižením
WNEVVEdukace jedinců s více vadami
WNKOVEdukace osob s více vadami
WNPASPoruchy autistického spektra
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WUDSSDidaktika ZŠ speciální
WUPASStrukturované učení a autismus
XSPECZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33SPZáklady speciální pedagogiky
5MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55PENSpeciální pedagogika
6BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
6INSPInkluzivní speciální pedagogika
6PSPXPsychopedická praxe souvislá
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPECZáklady speciální pedagogiky
6SZARSpeciální školská zařízení
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66NSPInkluzivní speciální pedagogika
66PECZáklady speciální pedagogiky
66PSXPsychopedická praxe souvislá
66SPGSpeciální pedagogika - základní kurz
66ZARSpeciální školská zařízení
7DZSSDidaktika základní školy speciální
7EKOMEdukace osob s více vadami
7EOMPEdukace osob s mentálním postižením
7EPASEduk. osob s por. autistického spektra
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PPUXPrůběžná praxe v ZŠS
7PSOXSouvislá praxe specializační
7PSUXSouvislá praxe ZŠS
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77KOMEdukace osob s více vadami
77OMPEdukace osob s mentálním postižením
77PASEduk. osob s por. autistického spektra
77POXPrůběžná praxe specializační
77PUXPrůběžná praxe v ZŠS
77SOXSouvislá praxe specializační
77SUXSouvislá praxe ZŠS
77ZSSDidaktika základní školy speciální
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ZMPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88MPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3


AutorNázev práceTypRok
Zabavská MartinaDidaktické pomůcky využívané v oblasti matematiky při edukaci žáků s poruchami autistického spektradiplomová  
Gawlowská ZuzanaSpecifika vzdělávání studentů s Aspergerovým syndromem na vysoké školediplomová 2019 
Lašáková YvonaVýuka psaní u žáků s poruchami autistického spektradiplomová 2019 
Martynková MichaelaPřípadové studie žáků s Aspergerovým syndromem ve třídách hlavního vzdělávacího proududiplomová 2019 
Morongová GabrielaRole motivace při řešení problémového chování u dospělých jedinců s PASdiplomová 2019 
Nováčková VeronikaVyužití metody globálního čtení u žáků s poruchami autistického spektra v ZŠ speciálnídiplomová 2019 
Sváčková MonikaVýchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením v prostředí dětského domova.diplomová 2019 
Vančátová KláraŽák s Aspergerovým syndromem na základní školediplomová 2019 
Hejzáková TerezaVýuka psaní na základní škole speciálnídiplomová 2018 
Kirschnerová PetraRole motivace při edukaci žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2018 
Machátová PetraVyužití projektové metody na školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2018 
Meichsnerová AnnaVzdělávání osob s poruchou autistického spektra na středních školách v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2018 
Nováková AlenaMožnosti alternativní komunikace osob s kombinovaným postiženímdiplomová 2018 
Ryšková MartinaProblémové chování u žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciálnídiplomová 2018 
Šlézarová ŽanetaANALÝZA FAKTORŮ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S AUTISMEM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLEdiplomová 2018 
Tirdilová MarkétaProfesní příprava a možnosti pracovního uplatnění osob s autismem v Moravskoslezském krajidiplomová 2018 
Zemanová MartinaSpecifika řešení problémového chování u dospělých jedinců s mentálním postiženímdiplomová 2018 
Daňková IvanaRozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2017 
Febrová DominikaSkupinová integrace žáků s poruchou autistického spektra v základní školediplomová 2017 
Kocourková IvetaInkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ve školách hlavního vzdělávacího proududiplomová 2017 
Staňková PavlaIndikátory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s mentálním postiženímdiplomová 2017 
Středulová MartinaAnalýza kvality inkluzivního vzdělávání žáků s autismem ve školách hlavního vzdělávacího proududiplomová 2017 
Šeděnková SandraIntegrace dětí s poruchou autistického spektra do základní školy z pohledu spolužákůdiplomová 2017 
Belanová MartinaVyužívání canisterapie na základní škole speciální v Ostravědiplomová 2016 
Bystroňová MartinaProblémové chování u žáků s poruchami autistického spektra v základní škole speciálnídiplomová 2016 
Cholevová AlenaVyužití materiálně didaktických prostředků v edukaci žáků s autismemdiplomová 2016 
Gembalová TerezaTablet v základní škole speciálnídiplomová 2016 
Kryštofová NikolaŽivot rodiny s dítětem s poruchou autistického spektradiplomová 2016 
Plchotová PetraPorovnání postojů pedagogů k integraci žáků s poruchou autistického spektra do základní školy v Ostravě a Vídnidiplomová 2016 
Stříbná JolanaPřipravenost pedagogů 1. stupně na integraci žáka s PASdiplomová 2016 
Vančátová KláraAnalýza využití interaktivní tabule v základní škole speciálnídiplomová 2016 
Debefová AnetaVliv psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti žáka s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Hromková BarboraHudba a tanec u osob s poruchou autistického spektradiplomová 2015 
Kameníčková JanaGlobální čtení ve výuce žáků na základní škole speciálnídiplomová 2015 
Podhrázská VeronikaRozvoj grafomotorických dovedností u žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2015 
Unzeitigová MarcelaVyužití interaktivní tabule při rozvoji komunikačních dovedností dětí s mentálním postižením v základní škole speciálnídiplomová 2015 
Křížová VeronikaVOKS a jeho využití v edukačním procesu u žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2014 
Varmužová KateřinaŽák s Aspergerovým syndromem v základní školediplomová 2014 
Žeravíková MarkétaIntegrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školydiplomová 2014 
Škutová VeronikaInkluzivní vzdělávání žáka s poruchou autistického spektrabakalářská  
Andreevová KláraRole asistenta pedagoga v inkluzivním vzděláváníbakalářská 2019 
Kalusová ZuzanaVýchova a vzdělávání dívky s Rettovým syndromembakalářská 2019 
Kocová MichaelaOsoba s poruchou autistického spektra v zařízení sociálních služebbakalářská 2019 
Lux BarboraVyužití Aplikované behaviorální analýzy u dítěte s poruchou autistického spektrabakalářská 2019 
Postová IvanaSpecifika výchovy a vzdělávání dítěte s dětským autismem v logopedické třídě MŠbakalářská 2019 
Vohralíková BarboraVzdělávání žáka s Dětským autismem v běžné základní škole z pohledu asistenta pedagogabakalářská 2019 
Vokáčová HanaVzdělávání žáků s poruchou autistického spektrabakalářská 2019 
Zajacová ZuzanaSpecifika trávení volného času dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věkubakalářská 2019 
Brchelová VeronikaRozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u dětí s PAS v předškolním věkubakalářská 2018 
Cáderová IvetaVyužití metody VOKS u dětí s autismembakalářská 2018 
Dvořáková EvaVliv neziskových organizací na kvalitu života osob s mentálním postiženímbakalářská 2018 
Erbenová VeronikaSpecifika ve výchově a vzdělávání dítěte s Aspergerovým syndromem.bakalářská 2018 
Holáňová PavlaAnalýza pracovní terapie se zaměřením na práci se sklem u osob s mentálním postiženímbakalářská 2018 
Holková SilviePřechod dítěte s PAS z předškolního do základního vzděláváníbakalářská 2018 
Malurková KateřinaVzdělávací a výchovné aktivity pro dospělé osoby s mentálním postižením v zařízení Stonožka Ostravabakalářská 2018 
Mariánková GabrielaProblémové chování u žáků s poruchami autistického spektrabakalářská 2018 
Mičková KateřinaProfesní příprava osoby s PAS na budoucí zaměstnáníbakalářská 2018 
Mičová KateřinaVliv bazální stimulace na celkový rozvoj žáka s kombinovaným postiženímbakalářská 2018 
Parmová EvaMožnosti volnočasových aktivit pro osoby s mentálním postižením na Ostravskubakalářská 2018 
Quittová EliškaAspekty ovlivňující život rodiny dítěte s poruchou autistického spektrabakalářská 2018 
Střížová PetraAspekty ovlivňující život rodiny dítěte s atypickým autismembakalářská 2018 
Šilbachová AndreaPřípadová studie žáka s Dětským autismembakalářská 2018 
Štupáková KristýnaSkupinové aktivity osoby s Aspergerovým syndromem v období pubertybakalářská 2018 
Šustaiová PavlaVyužití Son-rise programu u dětí s poruchou autistického spektrabakalářská 2018 
Aghová KarolínaBazální stimulace v základní škole speciálníbakalářská 2017 
Biolková DitaAspekty ovlivňující život rodiny dítěte s kombinovaným postiženímbakalářská 2017 
Cechelová TerezaMožnosti využití iPadu u dítěte s autismembakalářská 2017 
Goitková TerezaSourozenci dětí s poruchami autistického spektrabakalářská 2017 
Lukšíková VendulaVyužití arteterapie u dětí s autismembakalářská 2017 
Schubertová PavlínaDítě s mentálním postižením v prostředí dětského domovabakalářská 2017 
Steblová MarcelaVyužití hipoterapie u osob s kombinovaným postiženímbakalářská 2017 
Sváčková MonikaKvalita života osoby s chronickým duševním onemocněním v kombinaci s LMPbakalářská 2017 
Šturcová KateřinaPřípadová studie žáka s Aspergerovým syndromembakalářská 2017 
Vítková KristýnaVyužití interaktivních technologií u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním věkubakalářská 2017 
Caizlová VeronikaVyužití systémů alternativní a augmentativní komunikace u žáků s kombinovaným postiženímbakalářská 2016 
Hrubá AndreaMuzikoterapie u žáků a poruchami autistického spektra na ZŠS Duha v Orlovébakalářská 2016 
Kameník JiříŽák s poruchou autistického spektra v třídním kolektivu běžné základní školybakalářská 2016 
Ryšková MartinaEdukace žáků s PAS na Základní škole pro tělesně postižené v Opavěbakalářská 2016 
Tirdilová MarkétaVolnočasové aktivity pro děti s PAS v občanském sdružení ADAMbakalářská 2016 
Zemanová MartinaVolný čas dětí s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Zubková LucieVýukové strategie využívané u žáků s těžkým kombinovaným postiženímbakalářská 2016 
Hejzáková TerezaRozvoj grafomotoriky u žáků s lehkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Sakmarová VeronikaErgoterapie u osob se středně těžkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Středulová MartinaPozitiva a rizika integrace žáků s PAS v běžné základní školebakalářská 2015 
Křištofová JanaIntegrace žáka s autismem do běžné základní školybakalářská 2014 
Plchotová PetraIntegrace dětí s kombinovaným postižením v mateřské školebakalářská 2014 
Strnadlová DanielaVyužití canisterapie u žáků s dětskou mozkovou obrnou na základní škole speciálníbakalářská 2014 
Valeriánová JanaHra u dětí s autismembakalářská 2014 
Camfrlová EliškaRole motivace při edukaci žáků s těžkým mentálním postiženímbakalářská 2013 
Pientoková MiroslavaAutismus ve školní praxibakalářská 2013 
Schmidtová DorisCanisterapie u žáků s poruchou autistického spektrabakalářská 2013 


Možnosti podpory lidí s autismem a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub