Podpora, koordinace, supervize, metodické vedení a kolegiální sdílení v agendě poradenství ve vysokoškolském vzdělávání

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedry speciální pedagogiky Pedagogických fakult Ostravské univerzity (ČR) a Prešovské univerzity v Prešove (SR) organizují

ČESKO-SLOVENSKÉ VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ SYMPOZIUM

k vysokoškolským otázkám s názvem

Podpora, koordinace, supervize, metodické vedení a kolegiální sdílení v agendě poradenství ve vysokoškolském vzdělávání


ve formátu online setkání dne 24. června 2021 v čase od 10:00 do 12:30 hod.Uspořádání mezinárodního odborného sympozia má souvislost s výstupy následujících projektových záměrů:

  • Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436), doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA, Mgr. Igor Hampl, Ph.D.

  • Analysis of Roma Univerisity Students Narratives – Examples of Good Practice of Mentoring (International Visegrad Fund, No. 21830131), Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., Mgr. Hedviga Hafičová, PhD., doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA

  • Evalvácia behaviorálnych intervencií v edukácii detí a žiakov s poruchami autistického spektra a inými vývinovými poruchami (1/0684/19), PaedDr. Lucia Mikurčíková, PhD.

Vědecký výbor

Předseda
Místopředsedkyně
Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D.
 
Členky a členové
doc. PaedDr. Bibiana Hlebová, PhD.
Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.
Mgr. Hedviga Hafičová, PhD.
Mgr. Jana Kožárová, PhD.
PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D.

Organizační výbor

Předseda
Místopředsedkyně
Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D.
 
Členky a členové
Mgr. Tatiana Dubayová, PhD.
Mgr. Jana Kožárová, PhD.

Mezinárodní odborné sympozium

Hlavním cílem organizace mezinárodního odborného sympozia tematizovaného k otázkám vysokoškolského vzdělávání je odborná diskuse akademických pracovníků, jejichž profesní záběr intervenčně sahá do různých, k tématu relevantních, orgánů a platforem, ať už na úrovni celonárodní, krajské, místní nebo jiné.

Odborná diskuse bude koncipována s akcentem na oblast inkluzivních mechanismů, procesů a aspektů, a to jak k cílovým skupinám uchazečů, tak k cílovým skupinám studentů a studujících nejen řádných studií, ale též k frekventantům celoživotního vzdělávání, kterých se tato oblast bezesporu dotýká.

Přestože se jedná o poměrně úzce rámovaná témata v kontextu terciárního školství, svou podstatou se dotýkají kontextu celé společnosti. Zahrnují v sobě investice kapacit finančních, personálních, materiálních a celou řadu obecně ne všem známých, nicméně důležitých kapacit.

Těšíme se na setkání s Vámi!


Program

Program odborného sympozia
10:00 – 10:20 hod.
Přivítání a představení členů zúčastněných odborného sympozia
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA, Ostravská univerzita
Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešove
10:20 – 10:30 hod.
Výzvy k tématu vysokoškolského poradenství s ohledem na inkluzivní tendence v terciárním vzdělávání
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA, Ostravská univerzita
10:30 – 10:50 hod.
Systém podpory uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na Prešovskej univerzite v Prešove
Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešove
10:50 – 11:10 hod.
Systém podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., Ostravská univerzita
11:10 – 11:30 hod.
Systém podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami na Slezské univerzitě v Opavě
PhDr. Bc. Jindra Planková, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě
11:30 – 11:50 hod.
Kvalitativní pohled na oblast vysokoškolského poradenství studentům se sluchovým postižením
Mgr. Igor Hampl, Ph.D., Ostravská univerzita
11:50 – 12:10 hod.
Mentorstvo a jeho význam vo vysokoškolskom vzdelávaní
Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., Mgr. Hedviga Hafičová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
12:10 – 12:30 hod.
Závěry ze setkání
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA, Ostravská univerzita
Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešove


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 06. 2021