Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou > Věda a výzkum > Didaktické impulsy

Ostravská univerzita

Konference Didaktické impulsy 1 měla příznivý ohlas

DIDAKTICKÉ IMPULSY 1

Ostrava 16. února 2019


logo Sobota 16. února 2019 byla na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU zasvěcena prvnímu setkání v rámci zamýšleného cyklu mezinárodních vědeckých konferencí pojmenovaného Didaktické impulsy. Název vypovídá o zaměření akce na didaktické aspekty výuky českého (příp. jiného mateřského) jazyka a literatury, na výuku češtiny jako cizího jazyka a další spřízněná témata spojená s jazykovou a literárněvýchovnou problematikou v prostředí základní školy.

Mezi letošními aktivními účastníky chvályhodně převažovali studenti doktorských oborů z pedagogických fakult tří univerzit: největší skupinu mezi nimi (v počtu 8) tvořili doktorandi domovské katedry, 4 studentky reprezentovaly Univerzitu Palackého a její doktorský obor Didaktika literatury a 2 studentky, doprovázené svou školitelkou prof. Ivetou Kovalčíkovou, zastupovaly Prešovskou univerzitu (a také slovenskou a polskou národnost zúčastněných); vystoupení doktorandů doplnili také 4 vyučující pořadatelského pracoviště. Níže přiložený program konference přiblíží, jaké problematice se přednášející věnovali.

Program konference
10.00–10.05 hod.Zahájení, přivítání účastníků
10.05–11.45 hod.1. blok příspěvků (s diskusí)
(moderuje doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.)
 Mgr. Gabriela Lefenda
Prezentace učiva o současné češtině ve školních učebnicích
Mgr. Ivana Hořínková
K fixaci pravopisného učiva s ohledem na komunikační pojetí výuky mateřštiny
doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Komplexnost při výuce češtiny v praxi
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
Kam s ní? O interpunkční čárce v souvětí
Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
K výuce zvukové stránky češtiny na základní škole
Mgr. Ida Kulhánková
Čeština jako druhý jazyk – certifikované zkoušky v kontextu legislativy
12.00–13.40 hod.2. blok příspěvků (s diskusí)
(moderuje prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.)
 Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka
K pojetí výuky literární teorie na 2. stupni ZŠ (průzkumné šetření)
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Didaktické aspekty výuky literární teorie na 2. stupni ZŠ
Mgr. Bc. Andrea Nohelová
Interdisciplinarita jako terminologický problém
Mgr. Dominik Viater
Analýza čítankové řady pro 2. stupeň ZŠ nakladatelství Nová škola
Mgr. Eva Marková
Myslím, že jsem tenkráte šílil… Proměny interpretace Nerudovy povídky U Tří lilií
Mgr. Vladimíra Zychová
Rozvoj a podpora čtenářství v základním školství na pozadí reformy v 70. letech 20. století
Mgr. Johana Hřivnová
Neumělecké texty v čtenářských dílnách
14.00–15.15 hod.3. blok příspěvků (s diskusí)
(moderuje doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.)
 mgr Joanna Miecznik-Warda (Katovice, Polsko)
Diagnoza prędkości motorycznej u uczniów w wieku 8–10 lat – badania pilotażowe
Mgr. Ivana Runčáková (Prešov, Slovensko)
Stimulácia exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka – tvorba a modifikácia projektu výskumu
Mgr. Kristýna Šmakalová
Tematika války v literární výchově na prvním stupni základní školy
Mgr. Lenka Nosková
Diskuzní skupiny v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ jako příležitost k naplňování cílů předmětu
Mgr. Vlasta Galisová
Porozumění textu, pojem známý i neznámý

Po každém bloku příspěvků následovala diskuse k jednotlivým vystoupením, která pak mnohdy pokračovala i během přestávek a jež byla přínosná zejména pro doktorandy ve všech fázích studia – studenty prvních ročníků vybídla k hlubšímu promýšlení metodologických východisek, těm ve vyšších ročnících pak pomohla k ujasnění dalšího postupu při výzkumné činnosti nebo při vlastním zpracování disertačních prací. Všem zúčastněným současně celá akce přinesla podnětné impulsy pro jejich práci ve všech typech škol, kde pedagogicky působí.

Organizátoři Didaktických impulsů věří, že na toto setkání navážou další, která se stanou užitečným fórem pro vzájemné sdílení poznatků týkajících se témat vymezených zaměřením konference. Ta letošní si každý bude moci připomenout prostřednictvím powerpointových prezentací uložených vždy u příslušného jména účastníka konference na internetových stránkách katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU.

Jak znělo při loučení po ukončení konference a v následných pozitivních písemných ohlasech na ni, všichni se již těšíme na DIDAI 2.


Konference Didaktické impulsy 1Konference Didaktické impulsy 1Konference Didaktické impulsy 1

Text a foto: organizační tým konference


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2019

facebook
rss
social hub