Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry sociální pedagogiky

Katedra sociální pedagogiky se vzhledem ke své organizační struktuře a funkci v rámci PdF OU výzkumně zaměřuje na dvě hlavní oblasti. První oblastí je výzkum zaměřený na sociálně osobnostní rozvoj především studentů a pedagogických pracovníků. Druhou oblastí je výzkum zaměřený na sociální, pedagogické a psychologické kontexty práce s ohroženými dětmi.

Členové Katedry sociální pedagogiky participovali nebo v současné době participují na těchto projektech:

OPVVV (rozvojové projekty)
Vzdělání základ života - realizace 2016-2019, OU je partnerem organizace Vzájemné soužití. Vedoucí klíčové aktivity: Julius Sekera, zapojeni všichni členové Katedry sociální pedagogiky, do projektu jsou zapojeni také studenti sociální pedagogiky.
Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání realizace 2017-2019, zapojen Ondřej Sekera.
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, realizace: 2018-2020, – klíčová aktivita KA12: Akční výzkum na základních školách. Expert CDI: Bohdana Richterová, zapojeni všichni členové Katedry sociální pedagogiky.
 
SGS (specifický vysokoškolský výzkum) – do všech projektů jsou aktivně zapojeni studenti programu Sociální pedagogika:
SGS - Divadlo fórum jako nástroj reflexe žáků k problematice kyberšikany, realizace 2021, Řešitel: Hana Cisovská
SGS - Terapie dobrodružstvím jako prostředek resocializace drogově závislých, realizace 2017–2018 v šesti terapeutických komunitách v České republice. Řešitel: Bohdana Richterová
SGS – Využití osobního deníku akčního výzkumu (PARJ) jako nástroje rozvoje vybraných profesních kompetencí studentů sociální pedagogiky, realizace 2019-2020. Řešitel: Bohdana Richterová
SGS - Nerovnoměrnost komunikačního vztahu rodič – dítě (analýza rodinné komunikace), realizace 2017–2018. Řešitel: Ondřej Sekera
SGS - Příbuzenská pěstounská péče – zdroj podpory nebo pokračující psychická zátěž, realizace 2018-2019. Řešitel: Hana Kubíčková
SGS - Osobnostní rozvoj skupin na sociální periferii, jednoletý 2022. Řešitel: Julius Sekera
SGS - Divadlo fórum jako nástroj primární prevence, jednoletý 2021. Řešitel: Hana Cisovská
 
TA ČR BETA2 projekt aplikovaného výzkumu a vývoje:
Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem ohroženým domácím násilím a návrh minimálních parametrů těchto služeb, realizace: 2022-2024. Projekt je realizovaný ve spolupráci PdF a FSS OU. Hlavní řešitel: Bohdana Richterová. Spoluřešitelé: Kateřina Mikulcová, Štefan Chudý, Veronika Štenclová, Hana Kubíčková, Kateřina Cilečková, Ondřej MikulecDaniela Kantorová. Na projektu budou spolupracovat také studenti PdF a FSS.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2023