Často kladené dotazy

Studenti

Kdo může vycestovat na mobilitní program Ostravské univerzity?

Studenti bakalářského, navazujícího magisterského, „dlouhého“ magisterského nebo doktorského studijního programu. Všichni studenti v prezenční, kombinované nebo distanční formě.

Jak mohu během studia na Ostravské univerzitě vycestovat do zahraničí?

Studenti mohou vycestovat prostřednictvím studijního pobytu (např. Erasmus+, VIA) nebo pracovní stáže (např. Erasmus+, OU Aid). Existují také další stipendijní možnosti, které nabízí například Dům zahraniční spolupráce, program CEEPUS nebo Fullbrightova komise.

Kam mohu vycestovat?

Studijní stáž ERASMUS+:
Na univerzity v rámci EU, se kterými je uzavřena smlouva o výměně studentů (Partnerské univerzity).

Pracovní stáž ERASMUS+:
Na instituci, která se nachází v programových nebo partnerských zemích Erasmus+.

OU Aid:
Do rozvojových zemí (např. Keňa, Etiopie, Tanzanie, Gruzie apod.)

VIA Exchange:
Na univerzitu v zahraničí mimo EU, se kterou má Ostravská univerzita sjednanou smlouvu o výměně studentů.

VIA PhD:
Na libovolnou univerzitu, ze které PhD student obdrží zvací dopis.

Na jak dlouho mohu vycestovat?

Mobilitní programy trvají zpravidla jeden semestr, mohou se však lišit v závislosti na typu mobility. Od roku 2022 jsou nabízeny i kratší programy (například kombinující online a prezenční mobilitu) pro specifické skupiny studentů.

ERASMUS+:
Student bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu může vycestovat v součtu až na 12 měsíců (např. 1 semestr ve Finsku a 1 semestr ve Španělsku). Studenti pětiletého magisterského studijního programu (např. Učitelství 1. stupně ZŠ) mohou vycestovat v součtu až na 24 měsíců. Studenti doktorského studijního programu mohou vycestovat na 5-30 dnů nebo 2-12 měsíců.

VIA Exchange:
Díky programu VIA Exchange OU mohou studenti bakalářského nebo magisterského stupně studia vyjet na jednosemestrální studijní pobyt na partnerskou univerzitu mimo země programu Erasmus+.

VIA PhD:
Program VIA PhD je určený studentům doktorského stupně studia pro zahraniční studijní pobyt nebo praktickou stáž na univerzitách a institucích mimo programové země Erasmus+. Mobilita v minimální délce 60 dní se může uskutečnit jak na univerzitě, se kterou má OU uzavřenou smlouvu, tak na jakékoli zahraniční univerzitě dle vlastního výběru studenta.

VIA Summer:
Typ programu VIA Summer je určený studentům bakalářského nebo magisterského stupně studia Ostravské univerzity pro letní školu partnerské univerzity mimo program Erasmus+.

OU Aid:
Přes univerzitní program programu OU Aid mohou studenti Ostravské univerzity vycestovat na zahraniční instituci do rozvojové země, kde vykonávají dobrovolnické aktivity. Studenti mohou vycestovat v délce min. 28 dní (plus dva dny strávené na cestě) ve spolupráci s externím partnerem nebo ve skupině vedené akademikem.

Dostanu finanční příspěvek nebo stipendium?

Ano. Výše stipendia je závislá na typu mobility. Informace o výši stipendia pro Erasmus+ 2021 je dostupná zde: Prezentace aplikace PowerPoint (dzs.cz). Pro mobilitní programy VIA Exchange a VIA PhD by měla výše stipendia pokrýt až 90 % předpokládaných nákladů spojených s mobilitou. V případě OU Aid je finanční příspěvek 100 %.

Kde najdu nabídku možnosti mobilitních výjezdů?

Nabídku studijních nebo pracovních mobilitních programů najdete na našem webu Pedagogické fakulty pod záložkou Mezinárodní spolupráce.

Kdy bývají vyhlašována výběrová řízení?

ERASMUS+:
pro zimní semestr zpravidla v únoru nebo březnu,
pro letní semestr zpravidla v září.

VIA Exchange:
pro následující akademický rok zpravidla v listopadu (přihlášky do února).

Jak se přihlásit na mobilitní program?

Přihlašuje se prostřednictvím přihlášek. Každý mobilitní program má svůj termín pro odevzdání přihlášky a svá pravidla.

Koho můžu kontaktovat, pokud potřebu poradit?

V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte kontaktovat svého katedrového koordinátora pro internacionalizaci nebo studentské fakultní koordinátory (Mgr. Lukáš Slovák, Mgr. Jan Plešek)

Kde můžete získat další informace?

Sledujte váš studijní email, facebookové stránky Erasmus+ Pedagogická fakulta OU (@MobilityPdFOU) a instagramové stránky (@erasmus_pdf_ou).


Zaměstnanci

Kdo může vycestovat?

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci.

Kam je možné vycestovat?

V rámci programu Erasmus+ lze vycestovat na výukový pobyt (teaching) do členských států EU, zemí EHP, kandidátských a partnerských zemí. Lze také vycestovat na školení (training) na partnerskou vysokoškolskou instituci vlastnící ECHE či v podstatě na jakoukoliv veřejnou nebo soukromou organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání a práce s mládeží. Existuje však i mnoho dalších nabídek, které najdete v sekci Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci – Mezinárodní mobility.

Na jak dlouho mohu vycestovat?

V programu Erasmus+ může výukový pobyt trvat 2 dny až 2 měsíce, během kterých je nutno absolvovat výuku v rozsahu min. 8 hodin za týden (či kratší dobu pobytu). Školení může také trvat 2 dny až 2 měsíce.

Další konkrétní programy/projekty stanovují vlastní podmínky včetně délky pobytu.

Jakou finanční podporu dostanu?

Kdokoli se účastní výjezdu, obdrží grant na pobytové náklady, jejichž výše je stanovena s přihlédnutím k životním nákladům v dané zemi. Od 15. dne se příspěvek na pobytové náklady snižuje.

Pobytové náklady jsou náklady na ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu nebo cestovní pojištění. K pobytovým nákladům se připočítává příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Zaměstnanci s omezenými příležitostmi mohou navíc požádat o dodatečnou finanční podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s výjezdem.

Jak se přihlásit?

PdF vyhlašuje 2x ročně výběrové řízení na výjezdy v rámci programu Erasmus+.

Další konkrétní programy/projekty mají svá pravidla pro přihlašování.

Koho můžu kontaktovat, pokud potřebuji poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky oddělení pro internacionalizaci nebo katedrové koordinátory:

Kde je možné získat informace?

Základní informace o mobilitách pro zaměstnance, partnerských univerzitách a možnostech mezinárodní spolupráce jsou obsaženy na těchto webových stránkách (Mezinárodní spolupráce).

Aktuální informace (např. o vyhlášení výzev) byste měli dostávat prostřednictvím pracovního e-mailu buďto přímo z univerzitního Centra mezinárodní spolupráce nebo z fakultního oddělení pro internacionalizaci nebo zprostředkovaně od vašeho katedrového koordinátora.

Aktuality najdete také na facebookových stránkách Erasmus+ Pedagogická fakulta OU (@MobilityPdFOU) a instagramové stránky (@erasmus_pdf_ou).

Vždy je možné se obrátit na oddělení pro internacionalizaci PdF nebo katedrového koordinátora, který by měl mít aktuální informace.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2022