Často kladené dotazy

Studenti

Kdo může vycestovat na mobilitní program Ostravské univerzity?

Studenti bakalářského, navazujícího magisterského, „dlouhého“ magisterského nebo doktorského studijního programu. Všichni studenti v prezenční, kombinované nebo distanční formě.

Jak mohu během studia na Ostravské univerzitě vycestovat do zahraničí?

Studenti mohou vycestovat prostřednictvím studijního pobytu (např. Erasmus+, VIA) nebo pracovní stáže (např. Erasmus+, OU Aid). Existují také další stipendijní možnosti, které nabízí například Dům zahraniční spolupráce, program CEEPUS nebo Fullbrightova komise.

Kam mohu vycestovat?

Studijní pobyt ERASMUS+:
Na univerzity v rámci EU, se kterými je uzavřena smlouva o výměně studentů (Partnerské univerzity).

Praktická stáž ERASMUS+:
Na instituci, která se nachází v programových nebo partnerských zemích Erasmus+.

OU Aid:
Do rozvojových zemí.
Více informací

VIA Exchange:
Na univerzitu v zahraničí mimo EU, se kterou má Ostravská univerzita sjednanou smlouvu o výměně studentů.
Více informací

VIA PhD:
Na libovolnou univerzitu, ze které PhD student obdrží zvací dopis.
Více informací

Jsem student se specifickými potřebami / zdravotními problémy / v těžší finanční situaci. Můžu také vyjet?

Rozhodně ano. Pro studenty se specifickými potřebami a omezenými příležitostmi existují dodatečné finanční granty právě pro podporu v této situaci. Kontaktujte dopředu fakultního koordinátora pro více informací.

Na jak dlouho mohu vycestovat?

Mobilitní programy trvají zpravidla jeden semestr, mohou se však lišit v závislosti na typu mobility. Od roku 2022 jsou nabízeny i kratší programy (například kombinující online a prezenční mobilitu) pro specifické skupiny studentů.

ERASMUS+:
Student bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu může vycestovat v součtu až na 12 měsíců (např. 1 semestr ve Finsku a 1 semestr ve Španělsku). Studenti pětiletého magisterského studijního programu (např. Učitelství 1. stupně ZŠ) mohou vycestovat v součtu až na 24 měsíců. Studenti doktorského studijního programu mohou vycestovat na 5-30 dnů nebo 2-12 měsíců.

VIA Exchange:
Díky programu VIA Exchange OU mohou studenti bakalářského nebo magisterského stupně studia vyjet na jednosemestrální studijní pobyt na partnerskou univerzitu mimo země programu Erasmus+.

VIA PhD:
Program VIA PhD je určený studentům doktorského stupně studia pro zahraniční studijní pobyt nebo praktickou stáž na univerzitách a institucích mimo programové země Erasmus+. Mobilita v minimální délce 60 dní se může uskutečnit jak na univerzitě, se kterou má OU uzavřenou smlouvu, tak na jakékoli zahraniční univerzitě dle vlastního výběru studenta.

VIA Summer:
Typ programu VIA Summer je určený studentům bakalářského nebo magisterského stupně studia Ostravské univerzity pro letní školu partnerské univerzity mimo program Erasmus+.

OU Aid:
Přes univerzitní program programu OU Aid mohou studenti Ostravské univerzity vycestovat na zahraniční instituci do rozvojové země, kde vykonávají dobrovolnické aktivity. Studenti mohou vycestovat v délce min. 28 dní (plus dva dny strávené na cestě) ve spolupráci s externím partnerem nebo ve skupině vedené akademikem.

Dostanu finanční příspěvek nebo stipendium?

Ano. V programu Erasmus+ výše stipendia závisí na typu výjezdu a zemi výjezdu. Granty, motivační stipendia a další naleznete na stránce Stipendia pro Erasmus+. Pro mobilitní programy VIA Exchange a VIA PhD by měla výše stipendia pokrýt až 90 % předpokládaných nákladů spojených s mobilitou. V případě OU Aid je proplaceno 100 % nákladů spojených s mobilitou.

Kde najdu nabídku možnosti mobilitních výjezdů?

Možností vycestovat je mnoho. Seznam programů a podrobné informace naleznete v sekci Mezinárodní spolupráce (internacionalizace) / Studenti.

Kdy bývají vyhlašována výběrová řízení?

ERASMUS+:
vyhlášení bývá zpravidla v únoru nebo březnu pro celý následující akademický rok.

VIA Exchange:
pro následující akademický rok zpravidla v listopadu (přihlášky do února).

OU Aid:
vyhlašováno jednou ročně v listopadu (přihlášky do ledna/února).

Jak se přihlásím na mobilitní program?

Na všechny typy programů se přihlašuje prostřednictvím přihlášek. Instrukce naleznete na svém studijním e-mailu vždy po vyhlášení nového kola výběrového řízení. Každý program má svůj termín pro podání přihlášky a svá pravidla. Pro více informací kontaktujte fakultního koordinátora.

Koho můžu kontaktovat, pokud potřebuji poradit?

V případě jakéhokoli dotazu spojeného s výjezdem a mezinárodním prostředím kontaktujte svého fakultního koordinátora – Mgr. Daniel Kopitz.

Kde získám další informace?

Sledujte svůj studijní e-mail a také náš FacebookInstagram pro příběhy a zážitky spolužáků, kteří jsou nebo byli na výjezdu přes PdF. Objevíte rady od profesionálů a získáte možnost zeptat se i sami.


Zaměstnanci

Kdo může vycestovat?

Akademičtí i neakademičtí zaměstnanci.

Kam je možné vycestovat?

V rámci programu Erasmus+ lze vycestovat na výukový pobyt (teaching) do členských států EU, zemí EHP a kandidátských a partnerských zemí (přijímající vysokoškolská instituce z členského státu nebo třetí země přidružené k programu však musí vlastnit listinu ECHE a výjezd je na základě uzavřené interinstitucionální smlouvy). Vycestovat lze také na školení (training) na jakoukoliv veřejnou nebo soukromou organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání a práce s mládeží (přijímající organizace nemusí vlastnit listinu ECHE). Existuje však i mnoho dalších nabídek, které naleznete v sekci Mezinárodní mobility.

Na jak dlouho mohu vycestovat?

V programu Erasmus+ může výukový pobyt trvat 2 dny až 2 měsíce, během kterých je nutno absolvovat výuku v rozsahu min. 8 hodin za týden (či kratší dobu pobytu). Školení může také trvat 2 dny až 2 měsíce.

Další konkrétní programy/projekty stanovují vlastní podmínky včetně délky pobytu.

Jakou finanční podporu dostanu?

Kdokoli se účastní výjezdu, obdrží grant na pobytové náklady, jejichž výše je stanovena s přihlédnutím k životním nákladům v dané zemi. Od 15. dne se příspěvek na pobytové náklady snižuje.

Pobytové náklady jsou náklady na ubytování, stravování, kapesné, místní dopravu nebo cestovní pojištění. K pobytovým nákladům se připočítává příspěvek na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Zaměstnanci s omezenými příležitostmi mohou navíc požádat o dodatečnou finanční podporu na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s výjezdem.

Jak se přihlásit?

PdF vyhlašuje 2x ročně výběrové řízení na výjezdy v rámci programu Erasmus+.

Další konkrétní programy/projekty mají svá pravidla pro přihlašování.

Koho můžu kontaktovat, pokud potřebuji poradit?

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky oddělení pro internacionalizaci nebo katedrové koordinátory:

Kde je možné získat informace?

Základní informace o mobilitách pro zaměstnance, partnerských univerzitách a možnostech mezinárodní spolupráce jsou obsaženy na těchto webových stránkách (Mezinárodní spolupráce).

Aktuální informace (např. o vyhlášení výzev) byste měli dostávat prostřednictvím pracovního e-mailu buďto přímo z univerzitního Centra mezinárodní spolupráce nebo z fakultního oddělení pro internacionalizaci nebo zprostředkovaně od vašeho katedrového koordinátora.

Aktuality najdete také na facebookových stránkách Erasmus+ Pedagogická fakulta OU (@MobilityPdFOU) a instagramové stránky (@erasmus_pdf_ou).

Vždy je možné se obrátit na oddělení pro internacionalizaci PdF nebo katedrového koordinátora, který by měl mít aktuální informace.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2023