Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE (Knobloch, Satirová, Leuner)

Pedagogická fakulta OU realizuje už několik let ve spolupráci s Fakultou sociálních studií OU úplný psychoterapeutický výcvik pod názvem Kno-Sa-Le. Výcvik je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Garantem výcviku je doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. Nabídka využití psychoterapie ve školství a sociálních službách je (mimo jiné) důsledkem rostoucí potřeby chápání učitelství a pedagogické práce jako profese obsahující ve svém potenciálu nikoli pouze aspekt vzdělávání, ale širokého rozvoje osobnosti dětí i dospělých.

Jádrem integrativního psychoterapeutického výcviku Kno-Sa-Le jsou dva základní směry, a to Integrovaná psychoterapie F. Knoblocha a J. Knoblochové a Transformační systemická terapie V. Satirové zaměřená na rodinu. Členové realizačního týmu týmu prošli v uvedených psychoterapeutických směrech (psychoterapeutických školách) příslušnými výcviky a disponují zkušenostmi z praktické terapeutické práce.

Jsou sledovány dva základní cíle: 1) Rozvinout osobnost budoucího terapeuta (pojetí růstu). 2) Připravit a rozvinout profesní dovedností budoucího terapeuta s teoretickým zázemím pro psychoterapeutickou práci. Absolvent získá certifikát, který jej opravňuje k psychoterapeutické práci mimo oblast zdravotnictví.

Tým funguje ve složení:

 • Doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. – Pedagogická fakulta OU, garant výcviku, Integrativní psychoterapie,
 • Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D. – Fakulta sociálních studií OU, zástupce garanta, Integrovaná psychoterapie;
 • Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D. – Pedagogická fakulta OU, Transformační systemická terapie V. Satirové
 • Mgr. Magdaléna Štefaníková – Terapeutické centrum Renarkon Ostrava, Transformační systemická terapie V. Satirové;
 • Mgr. Bohdan Chodura – psycholog, Katatymně imaginativní psychoterapie (C. G. Jung).
 • Bc. Pavlína Šimečková, administrátorka výcviku.

Supervizoři:

 • Mgr. Gabriela Máhrová – Psychiatrická nemocnice Mariany Oranžské Bílá Voda; Integrativní psychoterapie;
 • Mgr. Petr Hýl – probační a mediační služba; Transformační systemická terapie V. Satirové.

V současnosti byl zahájen již druhý výcvikový běh. Přijímací řízení bylo ukončeno. Pro přehled uvádíme dosavadní základní podmínky k přijetí:

 1. stručný životopis zájemce o výcvik,
 2. minimální věk 23 let (hranice je postupně posouvána na 25 let),
 3. ukončené bakalářské studium (pokud možno humanitního zaměření) s tím, že oprávnění k psychoterapeutické licenci je spojeno s magisterským vysokoškolským studie (psychoterapeutem se může stát jen magistr),
 4. podepsání smlouvy pro psychoterapeutický výcvik Kno-Sa-Le,
 5. absolvování výjezdního setkání zájemců o výcvik v prostorech mimo Ostravu.

Výcvik je určen studentům prezenčního i kombinovaného studia a také již v praxi působícím pracovníkům pomáhajících profesí (sociálním pedagogům, učitelům, speciálním pedagogům, sociálním pracovníkům, ale i dalším studentům a absolventům především humanitních oborů). Výcvik není otevírán každoročně.

Výcviková komunita je tvořena maximálně 30 frekventanty, zpravidla ale menším počtem (mimo vedení, výcvikové terapeuty, lektory a supervizory). V rámci komunity se ad hoc utvářejí (pracovní) skupiny. Základem práce komunity i jednotlivých skupin je klima bezpečného zázemí. Nadstandardní bezpečné zázemí, jak je neznáme z běžných pracovních a dalších skupin, je předpokladem pro rozvoj osobních a profesních kompetencí budoucích psychoterapeutů. Komunita se řídí pravidly, která jsou účastníky výcviku přijaty na jeho začátku s tím, že se pravidla mohou do jisté míry měnit nebo doplnit v případě, že k tomu komunita na základě své zkušenosti dospěje.

Skupina fungují převážně ve formátu „tady a teď“. V průběhu výcviku je pracováno mimo jiné také s osobními problémy frekventantů (především v rámci seberůstu), ale řešení těchto problémů není primárním úkolem. Osobní problém frekventanta je ve skupině pojímán spíše jako nabídka „svého problému“ coby materiálu pro učení. Individuální i skupinová supervize jsou významnými součástmi profesního rozvoje. Účastníci výcviku jsou postupně zapojování do psychoterapeutické práce, tj. pracují s klienty, a to pod supervizí. Individuální a skupinová supervize není započítáváno do celkového počtu hodin.

Doba trvání výcviku je striktně stanovena na 650 výcvikových hodin (mimo supervize).

V každém roce jsou uskutečněna čtyři dvoudenní setkání (dvě v každém semestru) a jedno týdenní (5 dnů) soustředění v průběhu letních prázdnin mimo prostory Pedagogické fakulty v Ostravě.

Frekventant, který nesplní předepsaný počet hodin si po zvážení vedení výcvikového týmu může chybějící hodiny a konkrétní nedokončená témata dokončit maximálně do 2 let po ukončení svého „bazálního“ výcviku.

Vstup do psychoterapeutického výcviku a splnění formálních požadavků (např. splnění počtu výcvikových hodin) není automaticky zárukou získání certifikátu pro výkon psychoterapie. O oprávnění k psychoterapeutické práci rozhoduje s konečnou platností až realizační tým. Činí tak na základě splnění řady podmínek, jako jsou např. výsledky zkoušek, kvalita práce s min. 3 případy pod individuální supervizí a další.

Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE
Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE
Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE
Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE
Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE
Psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj KNO-SA-LE

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 10. 2021