Zprávy ze Štrasburku

Na půdě Rady Evropy, v budově Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, se ve dnech 25.–26. října 2022 jednalo ve věci inkluze ve vzdělávání, nerovného přístupu a diskriminujícího zacházení se zástupci z marginalizovaných skupin obyvatelstva v zemích EU. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity byla díky účasti doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D., vedoucího katedry speciální pedagogiky a předního uznávaného experta na oblast výchovy a vzdělávání Romů nejen u nás, ale i na Slovensku a v Polsku, součástí tohoto důležitého jednání.

V uvedených dnech proběhl výzkumný a studijní pobyt několika desítek zástupců z vybraných zemích členských států EU. Setkání bylo organizováno řešitelem evropského projektu, kterým je Rada Evropy. Cíle jejího projektu s názvem Inclusive Schools: Making a Difference for Roma Children (INSCHOOL) směřují k otázkám inkluze ve vzdělávání s jasně definovaným akcentem na část obyvatelstva ve vybraných členských státech Evropské unie, jejíž etnicita bývá obecně propojena s některou z existujících reprezentací Romů žijících v Evropě. Svou prezenční účast na tomto jednání zajistili vybraní zástupci klíčových institucí příslušných resortů jako jsou ministerské orgány, orgány vládních institucí, případně odborné platformy zabývající se otázkou vzdělávání dotčených skupin. Jednalo se o klíčové subjekty, které ve své gesci spravují koordinaci celého vzdělávacího systému v zemích podpořených projektovým záměrem, případně zásadním způsobem vstupují do jejich správy. Česká republika byla zastoupena se stejným počtem pěti zástupců, jak tomu bylo i v případě Slovenska, Maďarska, Portugalska, Rumunska a Bulharska, kde se sledovaný fenomén inkluzivních politik ve vzdělávání Romů v souladu s cíli projektu průběžně monitoruje a vyhodnocuje.

Jedním z bodů celého programu uskutečněného mezinárodního setkání zástupců jednotlivých zemí EU byla prezentace inkluze ve vzdělávání v koncepcích národních politik, a to prostřednictvím veřejného sdílení existujících, běžících, nebo plánovaných národních záměrů, plánů, výstupů, jejich hmatatelných indikátorů. Se svými prezentacemi vystoupili zástupci všech uvedených zemí.

Českou republiku reprezentovalo celkem pět zástupců, tři z nich byli pracovníci z úřadu MŠMT ČR, součástí týmu byl pracovník zmiňovaného projektu působící na území ČR a osoba docenta Martina Kaleji na tomto setkání vystupovala v tzv. dvojí roli – v roli experta na otázky školské a sociální inkluze Romů v ČR a v roli zástupce za ÚV ČR, kde je od roku 2014 řádným členem Rady vlády pro romské záležitosti a také dříve existující Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů zřízené při Úřadu vlády České republiky, které od roku 2017 do roku 2020 předsedal. Díky jeho iniciaci byla příslušná odborná platforma usnesením Rady vlády transformována do Výboru pro vzdělávání Romů, kterou jako její první předseda na základě jmenování premiérem ČR řídí.

A jaké jsou závěry z celého setkání? Rada Evropy doporučuje řešit otázku monitoringu palčivých problémů efektivně, komplementárně, řešit faktory vstupující do kontextů výchovy a vzdělávání a systémově zajišťovat rovné podmínky, rovné zacházení a rovný přístup vůči všem bez rozdílu. Podpora ve vzdělávání poskytovaná marginalizovaným skupinám, jestliže je zajišťována na úrovni předškolního až středoškolského vzdělávání, je nedostatečná, neboť nepamatuje na celou vzdělávací soustavu. Stejně tak lze kriticky vnímat skutečnost, kdy se vytváření finanční granty, programy na podporu těchto cílových skupin obyvatelstva a nedochází k plnému čerpání finančních prostředků. Respektive využití této finanční podpory z důvodů administrativních, technických a jiných překážek, včetně absence informativnosti, kterou by stát měl paralelně se zajištěním dotací a podpory jejich čerpání zajistit, mnohdy vykazuje nemalé rezervy.

Rady Evropy již v roce 2018 uveřejnila ve svém dokumentu s názvem The Council Recommendation on Common values, Inclusive Education, and the European Dimension of Teaching čtyři základní pilíře pro inkluzivní vzdělávání. Jimi jsou:

  • prosazování společných hodnot na všech úrovních vzdělávání
  • podpora inkluzivního vzdělávání a všech aspektů, které s inkluzi ve vzdělávání mají co dočinění
  • podpora evropského rozměru výuky, aniž by byly dotčeny jednotlivé národnosti v této oblasti
  • podporujte profesního rozvoje učitelů, pedagogů a dalších odborných pracovníků

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 11. 2022