Spolupráce se zahraničím - zahraniční kontakty KPE

Španělsko
Universida de Almería, Almería, Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Psicología, Universidad de La Laguna, Tenerife
Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad Católica de Valencia, Facultad de Psicología, Valencia
Polsko
BON – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechnika Łódzka, Polsko
Górnoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Myslowicach
Slovensko
Katedra psychológie Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta, Univerzita Konšťantina Filozofa v Nitre
Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, katedra psychologie a pedopsychologie v Bratislave
Akadémia vied, sekci Psychológia zdravia v Bratislave

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017