Aktivity v rámci projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Na katedře probíhají aktivity spojené s řešením projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660, který akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty Ostravské univerzity řeší ve spolupráci s akademickými pracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt začal 1. listopadu 2016 a skončí 31. října 2019. Odborným garantem pro oblast mateřských škol v projektu je doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.

Cílem výše uvedeného projektu je nabídnout učitelkám MŠ pro kontinuální vzdělávání vzdělávací kurzy s účelným, smysluplným, pro učitelky osobně i profesně přínosným obsahem.

Vzdělávací potřeby u oslovené podskupiny učitelek byly proto nejprve zjišťovány. Na základě zjištěných dat nabídli někteří akademičtí pracovníci katedry, kteří jsou v projektu zúčastnění jako lektoři, a také někteří externí spolupracovníci katedry, pro realizaci projektu následující kurzy:

Environmentální vzdělávání v MŠ

Lektor: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Pedagogické projektování a evaluace

Lektor: PaedDr. Jana Navrátilová

Osobnostně sociální výchova a individualizace v předškolním vzdělávání

Lektor: Mgr. Alexandra Tomášová

Projektové vzdělávání v MŠ s využitím prvků polytechnického vzdělávání ve vzdělávacích oblastech dle RVP PV

Lektor: Mgr. Simona Hendrychová, PhD.; PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.

Činnosti dramatické výchovy v mateřské škole

Lektor: Mgr. Marcela Dendisová; Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Právní otázky pro učitelky MŠ

Lektor: PaedDr. PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, Ph.D., MBA, LL.M.

Mentoring - forma profesního rozvoje učitelek a učitelů MŠ i celé školy

Lektor: Mgr. Stanislava Korcová

Vytvoření nabídky kurzů bylo ohraničeno profesním zaměřením odborníků a zejména jejich časovými možnostmi jako lektorů. Organizace a obsahové naplnění kurzů v nabídce aktivních řešitelů projektu se setkaly s velmi pozitivním hodnocením. Poněvadž se po jednom běhu kurzů nepodařilo poptávku uspokojit, budou kurzy v průběhu realizace projektu opakovaně nabídnuty.

Za členy katedry preprimární a primární pedagogiky zúčastněné v projektu
doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 11. 2017