Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra preprimární a primární pedagogiky

Ondřej Šimik


„Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.“

biblické přísloví

Ondřej Šimik

titul, jméno, příjmení:Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 118, budova SA
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 731 639 623
553 46 2675
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Šimik, O. Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě. 1. vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7464-945-5.
Šimik, O. Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zagadnienia Społeczne. 2016, č. 6, s. 129-150. ISSN 2353-7426.
Šimik, O. Zadania uczenia sie w czeskich podrecznikach przyrodniczych jako środek aktywacji ucznia. In: Krzysztof Kraszewski, Ingrid Paśko. Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo UP, 2016. s. 344-353. Prace Monograficzne, 758. ISBN 978-83-7271-979-9.
Šimik, O. Člověk a jeho svět - úvod do studia. 2015.
Šimik, O. Přírodovědný pokus jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti. Pedagogické rozhlady. 2014, roč. 23, s. 12-16. ISSN 1335-0404.
Šimik, O. Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7464-687-4.
Šimik, O. Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí - výzkum tematického celku voda. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 130 s. ISBN 978-80-7464-223-4.
Šimik, O. Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. 253 s. ISBN 978-80-7368-988-9.

Všechny publikace

Šimik, O. Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme. 2019.
Šimik, O. a Skibska, J. Perspectives of Pre-primary and Primary Education - challenges and strategies. 2019.
Šimik, O. Perspektivy preprimární a primární edukace - výzvy, možnosti a strategie. 2019.
Šimik, O. a Skibska, J. Perspektywy edukacji przedszkolnej i szkolnej w XXI wieku - wybrane problemy. 2019.
Šimik, O. Scaffoldingové strategie v českých učebnicích a pracovních sešitech pro výuku historie na 1. stupni ZŠ. In: O. Šimik et al.. Perspectives of Pre-primary and Primary Education - challenges, possibilities and strategies. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 85-106. ISBN 978-80-7599-091-4.
Šimik, O. Člověk a jeho svět - lidé a čas. 2018.
Šimik, O. Člověk a jeho svět - rozmanitost přírody. 2018.
Šimik, O. Scaffoldingové strategie v českých učebnicích a pracovních sešitech pro výuku historie na 1. stupni ZŠ. In: Učitel a žák v postmoderně - hodnoty, cíle a strategie. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Šimik, O. Učitel a žák v postmoderně - cíle, hodnoty, strategie [Konference]. Ostrava, null. 2018.
Šimik, O. Analýza vlastivědných (dějepisných) učebnic pro 1. stupeň ZŠ po kurikulární reformě. 1. vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7464-945-5.
Šimik, O. Didaktická vybavenost učebnic pro tematický okruh Lidé a čas v primární škole. In: Sapere Aude 2017 - působnost pedagogiky a psychologie: Sapere Aude 2017 2017-05-17 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 79-87. ISBN 978-80-87952-19-1.
Šimik, O. Pinterest - using the picture social network in classes. Rocznik Lubuski. 2017, č. 43, s. 203-214. ISSN 0485-3083.
Šimik, O. Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the Human and his world. Konteksty Pedagogiczne. 2017, č. 1, s. 183-201.
Šimik, O. Využití aplikace Nearpod jako nástroje pro interaktivní výuku. In: Edukacja małego dziecka - Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej 2015-11-23 Cieszyn. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, 2017. s. 193-199. ISBN 978-83-7587-468-6.
Šimik, O. Interpretowanie wybranych pojęć przyrodniczych przez dzieci w wieku przedszkolnym. Zagadnienia Społeczne. 2016, č. 6, s. 129-150. ISSN 2353-7426.
Šimik, O. Měření obtížnosti textu v učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět určených pro tematický okruh Lidé a čas. Magister: reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu. 2016, roč. 4, č. 2, s. 7-38. ISSN 1805-7152.
Šimik, O. Osobnosti a události v historické části učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. In: Učebnice v oborovědidaktických souvislostech: tvorba - hodnocení - používání. Brno: Masarykova univerzita. 2016.
Šimik, O. Perception of air in preschool children - research findings. In: II Konferencja naukowa - pedagogika dziecka. Tradycje a wyzwania. Zielona Góra: Uniwersytet zielonogórski. 2016.
Šimik, O. Syntaktyczna i semantyczna trudność tekstu w historycznej części podręczników dla obszarzu edukacyjnego Człowiek i jego świat. In: Nauczyiel i uczeń wobec wyzwań współczesności. Bielsko - Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2016.
Šimik, O. The Socrative Application and its use in primary school. In: Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszyne (Uniwersytet Śląski). 2016.
Šimik, O. Zadania uczenia sie w czeskich podrecznikach przyrodniczych jako środek aktywacji ucznia. In: Krzysztof Kraszewski, Ingrid Paśko. Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo UP, 2016. s. 344-353. Prace Monograficzne, 758. ISBN 978-83-7271-979-9.
Šimik, O. Analysis of visual components in Czech history textbooks for lower grades of elementary schools. In: 13th IARTEM Conference. Berlín: Humboldt-Universität Berlin. 2015.
Šimik, O. Člověk a jeho svět - úvod do studia. 2015.
Šimik, O. Dziecko jako partner nauczyciela w elementarnej edukacji przyrodniczej - interpretowanie wybranych pojęc przyrodniczych przes dzieci w wieku przedszkolnym. In: Seminarium Pedagogiczne "Edukacja - nauczyciel - uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej". Bialystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. 2015.
Šimik, O. Learning Tasks in Natural Science Textbooks as a Tool for Pupils Development of Scientific Literacy. In: Zborník vedeckovýskumných prác č. 15 ACTA UNIVERSITATIS MATTHAEI BELII . Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2015. Univerzita Mateja Bela, 2015. s. 161-174. ISBN 978-80-557-0889-8.
Šimik, O. Názory žáků primární školy na Vlastivědu. In: Sapere Aude 2015. Koncepty dneška: Sapere Aude 2015. Koncepty dneška 2015-04-20 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 80-88. ISBN 978-80-87952-09-2.
Šimik, O. Obsah vzdělávání v českých v českých učebnicích přírodovědy po kurikulární reformě. In: Wspólczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej: Wielowymiarowość współczesnej edukacji dziecka, J.Juszczyk-Rygałło (red.), Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015 2014-05-20 Czestochowa. Czestochowa: Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2015. s. 341-356. ISBN 978-83-7455-474-9.
Šimik, O. Využití aplikace Nearpod jako nástroje pro interaktivní výuku. In: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - Edukacja małego dziecka - Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. Ustroń. 2015.
Šimik, O. Analýza obrazových komponent v současných učebnicích přírodovědy. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Hradec Králové: Magnanimtas, 2014. Magnanimtas, 2014. ISBN 978-80-87952-03-0.
Šimik, O. Analýza obtížnosti textu učebnic přírodovědy zpracovaných dle RVP ZV. In: Sborník příspěvků XI. ročníku mezinárodní konference Pedadogická diagnostika a evaluace 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 62-75. ISBN 798-80-7464-651-5.
Šimik, O. Obsah vzdělávání v českých učebnicích přírodovědy po kurikulární reformě. In: Konferencja naukowa "Wspólczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej". Czenstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014.
Šimik, O. Přírodovědný pokus jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti. Pedagogické rozhlady. 2014, roč. 23, s. 12-16. ISSN 1335-0404.
Šimik, O. Učební úlohy v českých učebnicích přírodovědy jako prostředek aktivizace žáka. In: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Poznanie i działanie w edukacji dziecka". Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej. 2014.
Šimik, O. Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 154 s. ISBN 978-80-7464-687-4.
Šimik, O. University of Silesia, Faculty of Ethnology and Educational Science. 2014.
Šimik, O. Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích přírodovědy a příležitost žáka k učení. In: XXI. celostátní konference ČAPV - Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 2013.
Šimik, O. Analýza učebních úloh ve vybraných učebnicích přírodovědy a příležitost žáka k učení. In: Sborník příspěvků (elektronická forma) XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: Česká asociace pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně, 2013. Česká asociace pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně, 2013. s. 331-341. ISBN 978-80-7414-602-2.
Šimik, O. Kristianstad University College. 2013.
Šimik, O. Learning tasks in the natural studies textbooks as a tool to develop pupil´s scientific literacy. In: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Šimik, O. University of Huelva. 2013.
Šimik, O. Výchova předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu. 2013.
Šimik, O. Diagnostika žákovských prekonceptů v přírodovědě. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012 - mezinárodní konference. Ostravice. 2012.
Šimik, O. Diagnostika žákovských prekonceptů v přírodovědě. In: Sborník abstraktů mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 308-320. ISBN 978-80-7464-167-1.
Švrčková, M. a Šimik, O. Kvalita počáteční čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ. Pedagogika. 2012, roč. 62, č. 1-2, s. 53-64. ISSN 0031-3815.
Šimik, O. Přírodovědný pokus jako integrující prvek obsahu školní výuky a životní praxe žáka - využití žákovských představ o vodě při provádění pokusů na 1. stupni ZŠ. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově. 2012.
Šimik, O. Přírodovědný pokus jako integrující prvek obsahu školní výuky a životní praxe žáka - využití žákovských představ o vodě při provádění pokusů na 1. stupni ZŠ. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. s. 305-311. ISBN 978-80-555-0664-7.
Šimik, O. Utváření obsahu přírodovědné výuky na 1. stupni ZŠ v konstruktivistickém pojetí - výzkum tematického celku voda. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 130 s. ISBN 978-80-7464-223-4.
Šimik, O. Využití pohledů dětí předškolního věku na vodu v environmentální složce preprimárního vzdělávání. In: Trvalo udržatelný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ludstva optikou deti predškolského veku: Trvalo udržatelný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ludstva optikou deti predškolského veku - zborník z vedecko-odbornej konference 2012-09-14 Žilina. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově a Slovesnký výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2012. Prešovská univerzita v Prešově a Slovesnký výbor svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2012. s. 111-123. ISBN 978-80-555-0704-0.
Šimik, O. Využití pohledů dětí předškolního věku na vodu v environmentální složce preprimárního vzdělávání. In: Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku. Žilina: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu a Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešově. 2012.
Šimik, O. Využití přírodovědného pokusu na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe - výzkumná sonda. In: Závěrečná konference projektu SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ. Ostravice. 2012.
Šimik, O. Využití přírodovědného pokusu na 1.stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe - výzkumná sonda. In: Závěrečná konference projektu SYNERGIE - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ - sborník příspěvků. Dolní Životice: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 53-58. ISBN 978-80-7368-965-0.
Šimik, O. Instituto Politécnico de Portalegre. 2011.
Šimik, O. Pedagogický výzkum žákovských přírodovědných pokusů v primárním vzdělávání.. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. 253 s. ISBN 978-80-7368-988-9.
Šimik, O. Pojetí a význam přírodovědného pokusu na 1.stupni zš v současné přípravě učitelů primární školy na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání pedagogické fakulty v Ostravě. In: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej studia - rozprawy - praktyka. Katowice: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, 2011. Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, 2011. s. 405-414. ISBN 978-83-929881-8-2.
Šimik, O. Pokus v přírodovědě na prvním stupni a jeho využití ve výuce. 2011.
Šimik, O. Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu - analýza pracovních listů žáků. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Masarykova univerzita, 2011. s. 461-466. ISBN 978-80-210-5774-6.
Šimik, O. Žák v páté třídě jako řešitel přírodovědného pokusu - analýza pracovních listů žáků. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu - 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova unniverzita v Brně. 2011.
Šimik, O., Švrčková, M., Sztablová, D., Pisklák, B., Klimtová, H., Karaffa, J. a Cisovská, H. Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.. 2010.
Šimik, O. Pokus v přírodovědě pohledem žáků Moravskoslezského kraje. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu 2009-09-09 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 539-547. ISBN 978-80-7368-769-4.
Šimik, O. Žákovský pokus v přírodovědě. 2010.
Šimik, O. "Život" v představách 3-6ti letých dětí. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity, 2010. PdF Ostravské univerzity, 2010. s. 583-596. ISBN 978-80-7368-771-7.
Šimik, O. Život v představách 3-6ti letých dětí. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání - mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Šimik, O. Pokus v přírodovědě pohledem žáků Moravskoslezského kraje. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu - XVII. ročník celostátní konference ČAPV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Šimik, O. Příroda jako platforma pro rozvoj osobnosti dítěte a proces operacionalizace v edukační části pedagogického projektování. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2009.
Šimik, O. Příroda jako platforma pro rozvoj osobnosti dítěte a proces operacionalizace v edukační části pedagogického projektování. In: Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy. Ostrava: PdF OU - Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, 2009. PdF OU - Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, 2009. s. 28-36. ISBN 978-80-7368-730-4.
Šimik, O. Queen Maud University College Trondheim. 2009.
Šimik, O. Zájem žáků Moravskoslezského kraje o přírodovědná témata - inspirace pro učitele v souvislosti se začleňováním pokusů do výuky přírodovědy. In: Profesia učitela v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2009. Pedagogická fakulta UMB, 2009. s. 326-334. ISBN 978-80-8083-902-4.
Šimik, O. Zájem žáků Moravskoslezského kraje o přírodovědná témata - inspirace pro učitele v souvislosti se začleňováním pokusů do výuky přírodovědy. In: Profesia učitela v preprimárnej a primárnej edukácii v teórii a výskumoch. Banská Bystrica: Unverzita Mateja Bela. 2009.
Šimik, O. Çanakkale Onsekiz Mart University. 2008.
Šimik, O. Experiment in science teaching at primary education. In: Science Education Workshop. Canakkale: Onsekiz Mart University, Pedagogical Faculty. 2008.
Šimik, O. Experimentování v přírodovědě na zahraničních internetových stránkách jako inspirace pro výuku - odkaz Komenského zásady aktivity a možnosti jejího pojetí v předmětech o přírodě. In: Odkaz kultúrneho dedičstva v primárnej edukácii. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, 2008. Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, 2008. s. 169-174. ISBN 978-80-8083-703-7.
Šimik, O. Putování s Pepíkem po mikroregionu obcí povodí Stonávky. 2008.
Šimik, O. Svět kolem nás jako východisko pro realizaci přírodovědné a společensko-vědní složky na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2008. s. 63-73. ISBN 978-80-7368-486-0.
Šimik, O. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA PRO UČITELSTVÍ 1. STUPNĚ. 2007.
Šimik, O. Na podzimní výpravě za plody. Učitelské listy. 2007, roč. 15, č. 11, s. 15-16. ISSN 1210-6313.
Šimik, O. Poznávání místního regionu s využitím projektového vyučování jako cesta k utváření klíčových kompetencí.. In: Proměny primárního vzdělávání. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. Univerzita Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-7041-033-2.
Šimik, O. Projekt Voda nad zlato. In: Alternativní přístupy k technické výchově. 1.vydání. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 174-194. ISBN 978-80-7043-626-4.
Šimik, O. Univerzita Mateja Bela. 2007.
Šimik, O. Výprava jako cesta k dobrodružství (nejen) ve výuce přírodovědy. Učitelské listy. 2007, č. 3, s. 5-7. ISSN 1210-6313.
Šimik, O. Základy seznamování s přírodou a společností. 2007.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
AEXPPrakt. přírod. pokusy v mateřské škole
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
AZSVZáklady společenských věd
AZSV1Základy společenských věd 1
AZSV2Základy společenských věd 2
AZSV3Základy společenských věd 3
BEEXEnvironmentální vzděl. a vých. - exkurze
BODProjekt - předmětové didaktiky
BZSSZáklady seznam. s přírodou a společností
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
E-AKCSeminar to reciprocal activity
E-PBMProf.train.for prim.and pre-prim.schools
MSDPPDidaktika preprimární prvouky
MSEEXEnvironment. vzděl. a výchova-exkurze
MSEVVEnvironmentální výchova a vzdělávání
NEXPPrakt. přírod. pokusy v mateřské škole
NZSVZáklady společenských věd
NZSV1Základy společenských věd 1
NZSV2Základy společenských věd 2
NZSV3Základy společenských věd 3
OBHJNObhajoba diplomové práce
SNPRVDidaktika prvouky
WNPRVDidaktika prvouky
5CAJRČlověk a jeho region
5CAJSČlověk a jeho svět - úvod do studia
5CAJZČlověk ve společnosti a jeho zdraví
5CARPČlověk a rozmanitost přírody
5CPSZTerenní cv. z přír. a spolvěd. základu
5ERCVTerén. cvič.z přírodvěd.a spol.věd.zákl.
5EUPSZáklady element. učení o přírodě a spol.
5MPPedagogická metodologie
5PVD1Základy přírodních věd s didaktikou I
5PVD2Základy přírodních věd s didaktikou II.
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX2Pedagogická praxe předmětová 2
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
5RZS1Souvislá pedagog. praxe v prvním roč. ZŠ
5SVD1Základy společenských věd s did. I
5SVD2Základy společenských věd s did. II.
5VVEnvironmentální vzdělávání a výchova
55AJRČlověk a jeho region
55AJSČlověk a jeho svět - úvod do studia
55AJZČlověk ve společnosti a jeho zdraví
55ARPČlověk a rozmanitost přírody
55AX1Pedagogická praxe předmětová 1
55AX3Pedagogická praxe předmětová 3
55CPZTerénní cv. z přírod. a spolvěd. základu
55EVVEnvironmentální vzdělávání a výchova
55MPPedagogická metodologie
55PV1Základy přírodních věd s didaktikou I.
55PV2Základy přírodních věd s didaktikou II.
55RCVTerén.cv. z přírodvěd. a společ.et.zákl.
55UPSZáklady element.učení o přírodě a spol.
55VD1Základy společenských věd s didakt. I.
55VD2Základy společ. věd s didaktikou II.
55ZS1Souvislá ped. praxe v prvním ročníku ZŠ
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BZPVZáklady přírodních věd s didaktikou
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66ZPVZáklady přírodních věd s didaktikou
7AHGDZáklady historie a geografie s didakt.
7AZSVSZZ - Základy společenských věd
7AZZZVýchova dítěte ke zdrav. způsobu život
7DPRVDidaktika prvouky
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77HGDZáklady historie a geografie s didakt.
77PRVDidaktika prvouky
77ZSVSZZ - Základy společenských věd
77ZZZVýchova dítěte ke zdrav. způsobu život
8CJSUČlověk a jeho svět - úvod do studia
8CJS1Člověk a jeho svět s didaktikou 1
8CJS2Člověk a jeho svět s didaktikou 2
8CJS3Člověk a jeho svět s didaktikou 3
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8RZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku
88JSUČlověk a jeho svět - úvod do studia
88JS1Člověk a jeho svět s didaktikou 1
88JS2Člověk a jeho svět s didaktikou 2
88JS3Člověk a jeho svět s didaktikou 3
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88ZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
MSDPPDidaktika preprimární prvouky
PSZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
SKZPSeminář k závěrečné práci
1PZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ4Přírodovědný a společenskovědný základ
1SZPSeminář k závěrečné práci
2MDSDDítě a svět s didaktikou


AutorNázev práceTypRok
Horáčková AdélaPřírodní park Bobrava - regionální výuka na prvním stupni základní školydiplomová 2019 
Lebloch BřetislavDiagnostika prekonceptů žáků 1. stupně ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2019 
Jiříková MarieVýuka sexuální výchovy na 1. stupni základní školydiplomová 2018 
Knotková KateřinaInternetové stránky jako zdroj vzdělávacího obsahu v tematickém okruhu Lidé kolem násdiplomová 2018 
Krumerová MichaelaRozvíjení zdravého životního stylu u žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Skřépková TerezaImplementace tematického okruhu Člověk a jeho zdraví do Školního vzdělávacího programudiplomová 2018 
Zavrtálková AdélaAplikace permakulturních vztahů v přírodě do výuky environmentální výchovy na 1. stupni ZŠdiplomová 2018 
Červenková MonikaAnalýza tematického okruhu Lidé kolem nás ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho světdiplomová 2017 
Hurtová ZuzanaAnalýza tematického okruhu Lidé kolem nás ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho světdiplomová 2017 
Kotlárová AnnaVliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a světdiplomová 2017 
Masníková JanaAnalýza přístupu k plánování a organizaci výuky vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v málotřídních školáchdiplomová 2017 
Patáčiková BarboraSoučasné mezinárodní trendy muzejní pedagogiky v primárním vzdělávánídiplomová 2017 
Valentová ApolenaAnalýza tematického okruhu Lidé a čas ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho světdiplomová 2017 
Valová VeronikaAnalýza tematického okruhu Lidé a čas ve vybraných učebnicích pro vzdělávací oblast Člověk a jeho světdiplomová 2017 
Dostalíková BarboraVyužití informačních technologií ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Gonsorčík MilanVztah učebních úloh a obsahu výuky v přírodovědědiplomová 2016 
Kawuloková NelaMožnost využití regionálních pověstí a legend Těšínského Slezska ve výuce na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Nespěšná VeronikaTéma ochrany člověka při mimořádných událostech ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2016 
Richterová VendulaPrvní pomoc ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2016 
Seibertová HanaVyužití moderních technologií ve výuce geografického učiva v oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2016 
Sulovská EvaMuzejní pedagogika a její využití ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2016 
Šoltisová MariePřírodovědné pokusy ve výuce předmětu Člověk a jeho světdiplomová 2016 
Váňová KateřinaSrovnání českých a německých učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho světdiplomová 2016 
Vidlařová EliškaŽákovské představy z oblasti environmentalistiky a jejich rozvoj ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Anlaufová MartinaVyužití projektové výuky v učivu o zvířatech na 1.stupni základní školydiplomová 2015 
Cíchová LucieUčební úlohy v přírodovědě ve vztahu k typu znalostídiplomová 2015 
Kobzová PetraAnalýza společenskovědního učiva ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2015 
Krylová PavlínaZdroje učiva ve výuce společenskovědní části oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2015 
Kubiena PetrPozice regionálního učiva ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2015 
Macháčová EvaAnalýza otázek učitele a žáků ve výuce předmětu Člověk a jeho světdiplomová 2015 
Maralíková JarmilaVyužití vycházek a exkurzí ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2015 
Řehová PetraVýchova k finanční gramotnosti na 1.stupni základní školydiplomová 2015 
Skotnicová VladěnaProměna společenskovědního učiva v učebnicích pro 1.stupeň základní školydiplomová 2015 
Swaczynová IvetaEnvironmentální výchova a její aplikace v mateřské školediplomová 2015 
Weberová JanaTypy učebních úloh v přírodovědědiplomová 2015 
Bizoňová LenkaVztah učebních úloh a obsahu výuky v přírodovědědiplomová 2014 
Gallasová JiřinaTypy učebních úloh v přírodovědědiplomová 2014 
Hlobilová IvankaAnalýza učebních úloh v přírodovědědiplomová 2014 
Hořínková IvanaAnalýza učebních úloh v přírodovědědiplomová 2014 
Huplíková KateřinaŽák jako spolutvůrce třídního přírodovědného kurikula na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Jasná EliškaAnalýza učebních úloh v přírodovědědiplomová 2014 
Juchelková JitkaŽák jako řešitel učebních úloh v přírodovědědiplomová 2014 
Lojkásková SilvieUčební úlohy v přírodovědě ve vztahu k typu znalostídiplomová 2014 
Lovecká MartinaValašsko - využití tématu v integrovaném vyučování v primární školediplomová 2014 
Rylková VeronikaUčební úlohy v přírodovědě - komparace městské a vesnické školydiplomová 2014 
Řehořová IvetaDidaktická znalost obsahu v tématu druhé světové války na prvním stupni základní školydiplomová 2014 
Swienczyková MarkétaUčební úlohy v přírodovědě - komparace městské a vesnické školydiplomová 2014 
Vicherková JanaLevoruký učitel v primární školediplomová 2014 
Vodáková KateřinaŽák jako řešitel učebních úloh v přírodovědědiplomová 2014 
Bočková VeronikaAnalýza pojmů ve vybraných učebnicích přírodovědy pro 4. ročníkdiplomová 2013 
Hasíková PetraŽák jako řešitel přírodovědného pokusudiplomová 2013 
Němcová LuciePřínos historického tématu Doba husitská pro současného žáka primární školydiplomová 2013 
Pitříková NikolaZkušenosti městských a vesnických dětí s přírodoudiplomová 2013 
Veselková NikolaAnalýza pojmů ve vybraných učebnicích přírodovědy pro 5. ročníkdiplomová 2013 
Vymyslická EvaŽák jako řešitel přírodovědného pokusudiplomová 2013 
Figura PavelVyužití interaktivní tabule ve výuce na 1. stupni základní školydiplomová 2012 
Hájková MartinaVolnočasové organizace zaměřené na přírodu a jejich význam pro žáka 1. stupně základní školydiplomová 2012 
Kubinová RadmilaŽák s lehkou mentální retardací jako řešitel přírodovědného pokusudiplomová 2012 
Nytrová DarjaHukvaldy - využití historie i současnosti obce v integrovaném vyučování v primární školediplomová 2012 
Sýkorová MarkétaFyzikální pokusy pro žáky 1. stupně základní školy jako prostředek k pochopení světadiplomová 2012 
Wojtalová LenkaŽákovské prekoncepty ve fyzikální části přírodovědydiplomová 2012 
Bártlová LudmilaVýznam málotřídní školy pro současnou společnost.diplomová 2011 
Závodná KristýnaŽákovské prekoncepty ve fyzikální části přírodovědydiplomová 2011 
Bártová MartinaVyužití exkurzí ve výuce přírodovědydiplomová 2010 
Dajdová ZuzanaOhrožení živočichové v průřezovém tématu environmentální výchova na 1. stupni ZŠdiplomová 2010 
Krpcová EliškaMikroregion obcí povodí Ondřejnice ve vzdělávácí oblasti Člověk a jeho světdiplomová 2010 
Kudlová KristýnaMateriálně didaktické prostředky ve výuce na prvním stupni základní školy na počátku 21. století - Inspirační pomůcka pro tvorbu projektů na 1. st. ZŠdiplomová 2010 
Micková HanaVyužití CHKO Poodří jako integrovaného tématu ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho světdiplomová 2010 
Nohlová IvanaPrvky ekologické výchovy v primární škole na pozadí regionálního kontextudiplomová 2010 
Oczková EsterProměny vyučování o přírodě v historickém srovnánídiplomová 2010 
Rašková MarcelaLetní tábor jako prostředek k rozvoji ekologického myšlení děti mladšího školního věkudiplomová 2010 
Solařová GabrielaSoučasné pohledy na Darwinovu teorii a teorii kreace v rámci výuky přírodovědydiplomová 2010 
Šimandlová PavlínaLidské tělo ve výchově ke zdraví na 1. stupni ZŠdiplomová 2010 
Bubeníková VěraProjektové vyučování a jeho využití v hodinách přírodovědy na 1.stupni ZŠdiplomová 2009 
Kabatová HanaŽivotní styl žáků 4. a 5. tříd jako integrované téma přírodovědných a společenskovědních předmětů Rámcového vzdělávacího programudiplomová 2009 
Langerová EvaVyužití exkurzí do zoologické zahrady v učivu přírodovědy a vlastivědydiplomová 2009 
Málková MichaelaRegion Uherskobrodský a jeho využití v přírodovědné a společenskovědní složce primárního vzdělávánídiplomová 2009 
Paloncy JanaVyužití canisterapie v zoologické části přírodovědy v dětském domovědiplomová 2009 
Sýkorová KristinaPrekoncepce žáků o vybraných pojmech z neživé přírody v přípravě učitele na výuku přírodovědydiplomová 2009 
Škriečková VěraSpolečenský hmyz - integrované vyučování ve 4. a 5. ročníkudiplomová 2009 
Brodová HanaPrvky regionální výchovy jako cesta k utváření hodnot v primárním vzdělávánídiplomová 2008 
Churavá HanaGlobální problémy v přírodě jako klíč k výchově osobnostidiplomová 2008 
Černeková MonikaProblémové vyučování v přírodovědném vzdělávání na 1. st. ZŠdiplomová 2008 
Klodová AdrianaProjektová metoda v enviromentální výchově jako klíč k tvorbě Školního vzdělávacího programudiplomová 2008 
Kollegová JanaPrvky prvoučného vyučování v přípravných třídáchdiplomová 2008 
Mikulášková HanaMateriálně-didaktické prostředky ve výuce přírodovědydiplomová 2008 
Placzková PavlínaSpolupráce škol v regionální výchově na Třineckudiplomová 2008 
Prchlíková PetraEnviromentální výchova na 1.stupni ZŠdiplomová 2008 
Racková IlonaPojetí sexuální výchovy na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Vlková JiřinaÚroveň přírodovědného vzdělání na městských a venkovských školáchdiplomová 2008 
Zavodančíková LenkaHlučínský region jako integrované téma ve Školním vzdělávacím programudiplomová 2008 
Palonca PavlaMalotřídní školy a jejich přínos na pozadí regionálního kontextudiplomová 2007 
Krutáková KatarínaDětské otázky o světě a jejich implementace do třídního kurikulabakalářská 2019 
Kučerová MichaelaVyužití relaxačních technik ve školní zahradě Baobabbakalářská 2019 
Janíková AnnaVyužití lidových tradic, zvyků a řemesel v prožitkovém učení předškolních dětí (3-6 let)bakalářská 2018 
Juroková VeronikaAplikace environmentální výchovy a vzdělávání v lesní mateřské školebakalářská 2018 
Langrová RadkaHasičská přípravka jako forma preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva u dětí předškolního věkubakalářská 2018 
Benbenková LenkaSebereflexe učitele mateřské školy v přírodovědné složce preprimární edukacebakalářská 2017 
Bulířová PavlínaVyuziti ICT v oblasti Dítě a svět v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Pękalová MagdalénaMisinterpretace a miskoncepce přírodovědných pojmů a jevů v mateřské školebakalářská 2017 
Šebestová IvonaPředstavy předškolních dětí o smrtibakalářská 2017 
Fabiánová LucieEkohry a jejich využití v mateřské školebakalářská 2016 
Ivanová PetraZkušenosti dětí předškolního věku s přírodoubakalářská 2016 
Krůzová ŽanetaPřírodovědné pokusy v mateřské školebakalářská 2016 
Janošková VeronikaOtázky dětí předškolního věku o přírodovědných jevechbakalářská 2015 
Kreisová KateřinaPředstavy dětí předškolního věku o elektřiněbakalářská 2015 
Uherková ŽanetaPřírodovědné pokusy v mateřské školebakalářská 2015 
Zastoupilová KláraMožnosti a nebezpečí internetu jako zdroje poznávání světa pro dítě předškolního věkubakalářská 2015 
Bradáčová RenátaPředstavy dětí předškolního věku o vybraných meteorologických jevechbakalářská 2014 
Brokešová KateřinaSpolupráce mateřských škol s hasičským záchranným sborembakalářská 2014 
Březovjáková IvetaPředstavy dětí předškolního věku o rodiněbakalářská 2014 
Drobotová NikolPředstavy dětí předškolního věku o vzniku člověkabakalářská 2014 
Fajkošová KvětušePředstavy dětí předškolního věku o penězíchbakalářská 2014 
Gajdová SimonaPředstavy dětí předškolního věku o ochraně životního prostředíbakalářská 2014 
Ježová IvetaPředstavy dětí předškolního věku o životě rostlinbakalářská 2014 
Sikorová LenkaPředstavy dětí předškolního věku o bezpečných a nebezpečných zvířatechbakalářská 2014 
Tarabová MarcelaPředstavy dětí předškolního věku o životě rostlinbakalářská 2014 
Vajterová LenkaPředstavy dětí předškolního věku o vzniku člověkabakalářská 2014 
Virágová ValeriePředstavy dětí předškolního věku o vzniku člověkabakalářská 2014 
Chadzipanajotidisová TinaPředstavy dětí v mateřské škole o rodině a jejich využití v řízených činnostechbakalářská 2013 
Doleželová KarlaReakce předškolních dětí na vybrané živočichybakalářská 2013 
Dolinková OxanaVyužití počítače dítětem předškolního věkubakalářská 2013 
Filipová LucieZkušenosti dětí v mateřské škole s přírodoubakalářská 2013 
Gajdová KláraDětské prekoncepty elementárních přírodovědných pojmůbakalářská 2013 
Kandrová MichaelaZkušenosti dětí v mateřské škole s přírodoubakalářská 2013 
Koloničná AlenaAnalýza tištěných výukových materiálů pro vzdělávací oblast Dítě a světbakalářská 2013 
Mičová VeronikaTrávení volného času dětmi předškolního věkubakalářská 2013 
Šénová KarinPohledy 3 - 6ti letých dětí na ovoce a zeleninu a jejich využití v přípravě integrovaného tématu v mateřské školebakalářská 2013 
Vlčková JanaZdravé potraviny z pohledu dětí v mateřské školebakalářská 2013 
Máchalová HanaBiotop lesa a jeho využití v mateřské školebakalářská 2012 
Sabelová ZuzanaMožnosti prožitkového učení předškolních dětí v mateřské škole na Třineckubakalářská 2012 
Benková MarcelaDětské prekoncepty elementárních přírodovědných pojmůbakalářská 2011 
Dušková KateřinaDětské prekoncepty elementárních přírodovědných pojmůbakalářská 2011 
Knapová LenkaVyužití tématu místa, kde žijeme v prožitkovém učení předškolních dětí /5, 6, 7 letých/bakalářská 2011 
Kocur MartinVliv šachového kroužku na schopnost řešení problémů dětmi ve věku 3 až 6ti letbakalářská 2011 
Mezlová JolanaDětské prekoncepty elementárních přírodovědných pojmůbakalářská 2011 
Víchová MarieDětské prekoncepty elementárních přírodovědných pojmůbakalářská 2011 
Bartoňová KristýnaEkosystém rybníka ve vzdělávacích činnostech v mateřské škole - utváření povědomí o významu životního prostředí u dětí předškolního věkubakalářská 2010 
Fajkusová BlankaVyužití školních zahrad v rámci environmentální výchovy a vzdělávání v mateřské školebakalářská 2010 
Onderková Zajíčková MartinaVyužití přírodnin v kontextu ročních období při výuce dětí s Downovým syndromem v mateřské školebakalářská 2010 
Pernicová LenkaVyužití programů ekologických center v mateřské školebakalářská 2010 
Chromečková MarkétaVycházka do okolí mateřské školy jako cesta k utváření pozitivního vztahu dětí k příroděbakalářská 2009 
Studená EditaVyužití canisterapie při utváření vztahu ke zvířatům u 3 až 8 letých dětíbakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub