Ortoepie západoslovanských jazyků

Monografie „Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, slovenštiny a polštiny)“, jejíž čtyři jazykové mutace byly postupně vydány na podzim loňského roku, vznikla jako výsledek spolupráce česko-slovensko-polského autorského kolektivu v rámci projektu podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.

Koordinátorkou projektu byla dr. Pavlína Kuldanová z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, polskou spoluřešitelkou dr. Milena Hebal-Jezierska z Institutu západní a jižní slavistiky Varšavské univerzity, v roli slovenského zástupce se  vystřídali dr. Marcel Olšiak a dr. Patrik Petráš z Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. K příznivě hodnoceným projektovým aktivitám patřily workshopy pro studenty všech tří zapojených univerzit, během nichž účastníci trénovali správnou českou, polskou a slovenskou výslovnost, a to s využitím cvičebnice, která byla primárně vytvořena k tomuto účelu, ale je i nadále využívána při výuce a nácviku zvukových jevů daných jazyků.


Ortoepie západoslovanských jazyků
Ortoepie západoslovanských jazyků
Ortoepie západoslovanských jazyků
Ortoepie západoslovanských jazyků
Ortoepie západoslovanských jazyků

Teoretické poučení všem, kdo si chtějí osvojit zásady standardizované výslovnosti zvolených jazyků, poskytne avizovaná publikace „Ortoepie západoslovanských jazyků (češtiny, slovenštiny a polštiny)“, která je hlavním výstupem projektu a je dostupná na internetu ve verzi české, slovenské, polské a anglické. Přináší komparativní popis zvukové podoby pojednávaných jazyků, navíc v širších souvislostech a v kontextu národních teorií jazykové kultury, který v tomto rozsahu doposud nebyl zpracován.

Kladné ohlasy na monografii a doklady jejího aktivního užívání se k autorům dostávají z univerzitních bohemistických, slovakistických a polonistických pracovišť, ze slavistických kateder, ale např. i z hereckého prostředí. Spoluautorství dr. P. Petráše bylo na jeho domovské univerzitě také oceněno – v prosinci 2022 získal cenu LIPA, udělovanou vedoucím katedry slovanských filologií FF UKF v kategorii Lingvistická publikace, a kniha byla nominována na Cenu děkana za publikační činnost zaměstnance fakulty jako významný domácí a zahraniční publikační výstup.

Kompaktní zpracování a snadná dostupnost nabízí proniknutí do výslovnostní problematiky tří slovanských jazyků všem čtenářům, kteří se zajímají o kulturu mluveného slova nebo pro něž je veřejné vystupování součástí profese.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2023