Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou > Věda a výzkum > Didaktické impulsy

Ostravská univerzita

Konference Didaktické impulsy opět na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou

DIDAKTICKÉ IMPULSY 2

Ostrava 5. října 2019


logo Sedm měsíců uteklo jako voda a katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se 5. října 2019 opět stala dějištěm vědeckého setkání. Tentokrát se jednalo o v pořadí druhé zastavení v rámci cyklu mezinárodních vědeckých konferencí s názvem Didaktické impulsy.

Původní záměr těchto odborných střetnutí spočíval ve vytvoření platformy didaktického zaměření, která by sloužila zejména potřebám posluchačů doktorských studijních programů. Jak je však z přiloženého programu zřejmé, o slovo se tentokrát daleko častěji hlásili již erudovaní odborníci z nejrůznějších českých i zahraničních pracovišť. Řady studentů pak hájilo především pět ostravských doktorandů, které podpořila kolegyně z univerzity v polské Vratislavi.

Tematické zaměření podzimního setkání bylo skutečně široké. V jazykové části konference zaznělo zamyšlení nad koncepcí současných učebnic, pojednáno bylo o využití frazémů ve výuce, o problematice porozumění textu a následné práci s ním, a to nejen v českých, ale také slovenských podmínkách. Míra adaptace českého textu (reálného i uměleckého) byla náplní hned dvou příspěvků. Literárně orientované referáty postupovaly od aplikace literárněteoretických poznatků do výuky na základní škole přes možnosti formování dětského čtenáře prostřednictvím výrazných literárních postav až po nově se formující metodu canisterapie – tzv. čtení se psem.

Pozornosti neunikly ani otázky, které pravidelně rezonují v diskusích na téma současného pojetí vyučovacího předmětu český jazyk a literatura. Řeč byla jak o poněkud zmatečné koncepci dnešní maturitní zkoušky, tak o problematice neustále přeceňovaných mezipředmětových vztahů.

Jak je zřejmé z výše uvedeného shrnutí, všechny příspěvky měly podobné vyznění – akcentovaly potřebu odhlédnout od teoretických konceptů, jež mnohdy jen zvyšují už tak významnou nepřehlednost edukační reality, a systematicky se zabývat skutečnými problémy (ať už literárními, jazykovými či didaktickými) současné školy na všech úrovních.

Všechna přednesená témata si můžeme připomenout v přiloženém programu konference. Pod jmény jednotlivých autorů jsou vloženy powerpointové prezentace konkrétních příspěvků.

Nezbývá než doufat, že si všichni zúčastnění odnesli z konference alespoň nějaké „impulsy“ do své další pedagogické práce.


Program konference
10.00 – 10.05 hod.zahájení, přivítání účastníků
 
10.05 – 12.00 hod.1. blok příspěvků (s diskusí)
 prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. (Ostrava)
Nástrahy nových učebnic češtiny pro ZŠ
 PaedDr. Renata Hlavatá, PhD. (Nitra, Slovensko)
Jazykovo-štylistické východiská pri práci s textom
 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. (Nitra, Slovensko)
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti ako súčasná potreba na školách v SR
 doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D. (Ostrava)
Komunikační a slohová výchova jako motivační složka výuky mateřštiny
 PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. (Ústí nad Labem)
Frazémy a komunikační výchova ve výuce
 Mgr. Ida Kulhánková (Ostrava)
Lexikální stránka adaptovaných učebních textů
 
12.30 – 14.15 hod.2. blok příspěvků (s diskusí)
 Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. (Ostrava)
Ortoepie západoslovanských jazyků – impulsy pro studenty a učitele slavistických studií
 doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. (Ostrava)
Aplikace literárněteoretických poznatků při práci s textem
 Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka (Ostrava)
Kam kráčí ústní maturitní zkouška z ČJL?
 Mgr. David Dziak, PhD. (Prešov, Slovensko)
Literárni hrdinovia (pre) detského čitateľa
 Mgr. Dominik Viater (Ostrava)
Exkurze po jménech ze současné české literatury v čítankách pro 2. stupeň ZŠ
 Mgr. Bc. Andrea Nohelová (Ostrava)
Možnosti didaktického využití intermediality na příkladu knihy Proč obrazy nepotřebují názvy
 
14.30 – 15.50 hod.3. blok příspěvků
 PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. (Ústí nad Labem)
Chcete pracovat s literárními texty ve výuce češtiny (pro cizince)? Kupte si medvídka mývala!
 Mgr. Růžena Písková, Ph.D. (Plzeň)
Výuka ČJL na 2. st. ZŠ v mezipředmětových souvislostech
 Mgr. Šárka Honová, Ing. Lucie Honová (Vratislav, Polsko)
Čtení se psem v teorii a praxi
 Mgr. Vlasta Galisová (Ostrava)
Porozumění textu z pohledu vývojové psychologie
 
15.50 – 16.00 hod.ukončení konference, rozloučení

Zveřejněno / aktualizováno: 17. 11. 2019

facebook
rss
social hub