Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volbu děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pro období 2024–2028

Na svém zasedání dne 26. února 2024 Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlásil volbu děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pro období 2024–2028 a schválil její harmonogram i náležitosti návrhu kandidáta.

Volba se uskuteční dne 13. května 2024 od 14:10 hod. v místnosti SA 307 Pedagogické fakulty, budova SA – Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

Kandidáty může navrhovat každý člen akademické obce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy je nutné doručit v zalepené obálce s označením „Volby děkana PdF OU pro období 2024–2028“ adresované kterémukoli členu volební komise přes podatelnu OU do 26. dubna 2024, do 11:00 hod.

Náležitosti návrhu na kandidáta:

  1. písemný souhlas kandidáta v listinné podobě, kontakt na kandidáta a jeho stručný profesní životopis;
  2. písemná podpora minimálně jednoho člena akademické obce PdF OU v listinné podobě, která musí obsahovat:
    • jméno, příjmení a tituly navrhovaného kandidáta, podpis kandidáta;
    • jméno, příjmení a tituly navrhovatele/ů a podporovatele/ů s jejich podpisy;
    • identifikace příslušnosti navrhovatele/ů a podporovatele/ů k akademické obci PdF OU (název pracoviště/studijní program) (doporučený formulář ke stažení);
  3. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originálu nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. prosinci 1971) – kandidát, kterému se nepodaří získat lustrační osvědčení do data 26. dubna 2024, může je předložit dodatečně nejpozději do termínu konání shromáždění akademické obce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Navrhovaní kandidáti následně dle harmonogramu zašlou předsedovi volební komise svůj životopis a svůj volební program v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty ze serveru Ostravské univerzity. Tyto materiály budou zveřejněny minimálně sedm kalendářních dnů před volbou kandidáta na Portálu i na veřejné části webových stránek PdF OU.

Harmonogram voleb:
do 26. dubna 2024 11:00
odevzdání návrhů kandidátů na děkana PdF OU
do 30. dubna 2024
zveřejnění kandidátní listiny
do 2. května 2024 11:00
odevzdání volebního programu a životopisu kandidátů v elektronické podobě
6. května 2024 ve 14:10
shromáždění akademické obce PdF OU
13. května 2024 ve 14:10
zasedání AS PdF OU – volba kandidáta na jmenování děkanem


Složení volební komise:
předseda AS PdF OU, předseda volební komise
zástupce komory akademických pracovníků AS PdF OU
Jan Stoček
zástupce komory studentů AS PdF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2024