Vzdělání základ života

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173
Partner projektu s finančním příspěvkem: Ostravská univerzita
(Řešitel: Vzájemné soužití o.p.s.)

Finanční dotace (část OU):

Celková výše dotace: 2 977 111,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 2 530 544,35 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 446 566,65 Kč
Vlastní zdroje OU: 0,00 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. srpna 2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Řešitel: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Projektový a finanční manažer: Ing. Vendula Jančálková

Odborný garant kurzu (KA 5): PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Metodik kurzu (KA 5): Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Garant praxe studentů (KA 5): Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Expert evaluace (KA 5): doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Koordinátor aktivit KA 5: Mgr. Marie Marek

Popis projektu:

Projekt má za cíl podpořit děti s potřebou podpůrných opatření, zejména pak romské děti z vyloučených lokalit, prostřednictvím souboru vzájemně provázaných aktivit a aktivní spoluprací všech klíčových aktérů ve vzdělávání k získání kvalitního vzdělání a podpořit tak jejich úspěšnou sociální integraci a odbourání bariér v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

Dílčí cíle projektu:

Podchytit co největší počet sociálně slabých dětí v předškolním věku, podpořit rozvoj nezbytných dovedností budoucích prvňáčků před zápisy a nástupem do školy - připravit je (v předškolním klubu Brouček, v rodinách) na vstup do kvalitní, nesegregované mateřské školy a poskytovat jim i nadále potřebnou všestrannou kontinuální podporu, aby mohly v běžné MŠ prospívat, podporovány svými rodiči i pracovníky školky.

Cílem aktivit zaměřených na školní děti je podpořit jejich školní úspěšnost, otevřenost škol a spolupráci rodičů, dětí i pedagogů, udržet a kontinuálně podporovat sociálně slabé děti v kvalitní základní škole zejména v náročných počátcích školní docházky.

Cílem aktivit s rodiči je zvýšit jejich informovanost, angažovanost, kompetence a aktivně je zapojovat do vzdělávání jejich dětí, odbourávat jejich vnitřní obavy z mainstreamových vzdělávacích institucí, posílit důvěru a komunikaci mezi školou a rodiči, která je obzvláště ve vztahu k romským žákům v procesu předškolního i základního vzdělávání klíčová.

Cílem vzdělávacích aktivit zaměřených na budoucí i stávající pedagogy je prostřednictvím nově získaných kompetencí v oblasti inkluze a znalosti specifik dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí prosazovat inkluzivní a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání všech dětí bez rozdílu v běžných školách a tím zvýšit kvalitu výuky a úroveň vzdělanosti těchto dětí.

Projekt podpoří v rozvoji inkluzivního vzdělání 9 kvalitních mainstreamových mateřských a základních škol v Ostravě, které jsou i přes překážky a náročnost práce s různorodým kolektivem dětí otevřeny všem dětem bez rozdílu.

Aktivity projektu:

KA1 – Předškolní klub Brouček

KA2 – Chceme do školy

KA3 – Škola hrou

KA4 – Angažovaný hlas rodičů

KA5 – Inkluzivní školení pedagogů a praxe studentů (aktivita realizovaná Ostravskou univerzitou)
Aktivita 5 reaguje na stále rostoucí počet dětí s potřebou různých podpůrných opatření a specifickými edukačními potřebami v kvalitních nesegregovaných školách, a tedy na potřebu stávajících i budoucích pracovníků škol a školek nadále se vzdělávat v práci s rozmanitým kolektivem dětí, v oblasti inkluze.
Pedagogové a asistenti budou ve 4 skupinách proškoleni zejména v oblasti metod inkluzivního vzdělávání, zážitkového vzdělání k pochopení specifik a potřeb zejména romských dětí. První půlrok proběhne příprava kurzů A i B, kurz A v délce 160h proběhne v roce 2017, kurz B stejného rozsahu proběhne v roce 2018, poté budou zpracovány výukové materiály a evaluace. Školení je koncipováno tak, aby učitelé absolvovali oba kurzy.
Další cílovou skupinou v rámci aktivity je 30 studentů pedagogické fakulty Ostravské univerzity (např. oboru Sociální pedagogika), kteří v rámci studia v projektu vykonají praxi v délce 40 hodin v některé ze škol či školek.

KA6 – Řízení projektu

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 06. 2018