Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Alena Seberová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 113, budova SA
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2677
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Göbelová, T. a Seberová, A. Efektivní učení studentů - východiska pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání. In: J. Malach, D. Vicherková. Otázky evaluace výuky na vysokých školách. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2018. s. 33-48. ISBN 978-80-7599-024-2.
Göbelová, T. a Seberová, A. Jak hodnotit vysokoškolské studenty v kontextu podpory efektivního učení?. In: Multidimezionální proporcionalita a její kontexty studijní neúspěšnosti v terciárním vzdělávání - workshop k projektu. Slezská univerzita v Opavě. 2018.
Seberová, A. a Göbelová, T. Koncepty efektivního učení jako východisko pro evaluaci kvality výuky v terciárním vzdělávání. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2018. Ostravice, Sepetná. 2018.
Seberová, A., Kasáčová, B., Babiaková, S. a Szafrańska-Gajdzica , A. Selected problems of teachers? functioning in Central and Eastern Europe. A Polish-Czech-Slovak study. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. 154 s. ISBN 978-80-7464-952-3.
Seberová, A., Göbelová, T. a Sikorová, Z. Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravica. 2016.
Prokešová, M., Kaleja, M. a Seberová, A. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Konference České pedagogické společnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Seberová, A. Scaffolding jako fenomén pohledem učitelů - tvorba výzkumného nástroje. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: PdF OU. 2016.
Seberová, A. Možnosti využití principů akčního výzkumu v procesech pedagogické evaluace a autoevaluace. Pedagogické rozhľady. 2015, roč. 2015, s. 1-5. ISSN 1335-0404.
Seberová, A. Diskuse nad profesionalitou učitele. In: Pedagogická diagnostika a profese učitele. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-7464-653-9.
Seberová, A. Evaluační standard jako záruka etiky hodnocení školy a učitele. Moderní vyučování. 2014, roč. 20, s. 32-33. ISSN 1211-6858.
Seberová, A. a MALČÍK, M. Information system ?diagnostic? as a tool of action research. ICTE Journal. 2014, roč. 2014, s. 57-65. ISSN 1805-3726.
Seberová, A. Za hranice Česka ve vlastním hodnocení školy. Řízení školy. 2014, roč. 2014, s. 20-21. ISSN 1214-8679.
Seberová, A. Akční výzkum v pregraduálním vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy. 2013.
Seberová, A. Evaluace školy. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Malčík, M. a Seberová, A. (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ANGLIE A WALESU: Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. In: AUTOEVALUACE ŠKOLY V ZAHRANIČÍ. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 13-39. ISBN 978-80-87063-75-0.
Lukášová, H., Seberová, A. a Švrčková, M. Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci. In: Sborník příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava 2012: Katedra pedagogiky a andragogiky PdF OU, 2012. Katedra pedagogiky a andragogiky PdF OU, 2012. s. 150-160. ISBN 978-80-7464-167-1.
Lukášová, H., Seberová, A. a Švrčková, M. Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2012. PdF OU v Ostravě, 2012. s. 150-160. ISBN 978-80-7464-167-1.
Seberová, A. Indicators of success in teacher profession. In: Pedagogika Diecka, perspektywy teoretyczne a praktyka. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogorski. 2012.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesiografické otázky učitelství. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakuklta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7464-197-8.
Mechlová, E., Malčík, M., Koníček, L., Švecová, L. a Seberová, A. Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou informačních technologií. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 188 s. ISBN 978-80-7464-077-3.
Mechlová, E., Malčík, M., Halšková, M. a Seberová, A. Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na základních školách s podporou informačních technologií. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 195 s. ISBN 978-80-7464-075-9.
Seberová, A. Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 45-57. ISBN 978-80-7464-167-1.
Seberová, A. Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostravice. 2012.
Malčík, M. a Seberová, A. Action research possibilities for school quality management. In: Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences, 2011. Czech University of Life Sciences, 2011. s. 194-203. ISBN 978-80-213-2183-0.
Seberová, A. Curriculum reform and the new dimension of requirements for teaching profession in the Czech Republic. Problemy wczesnej edukacji. 2011, roč. 2011, č. 7, s. 89-95. ISSN 1734-1582.
Seberová, A. Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů. In: Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. první. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 81-90. odborná publikace; čz 2011/229. ISBN 978-80-244-2775-1.
Seberová, A. Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů. In: Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. PdF UP Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
Seberová, A. Kvalita pracovního života učitelů - teoretické vize a realita empirických zjištění. In: Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 1-15. ISBN 978-80-7372-722-2.
Seberová, A. Pedeutologické výskumy v Českej republike. In: Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 90-96. ISBN 978-80-557-0162-2.
Seberová, A. Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 1-12. ISBN 978-80-263-0064-9.
Seberová, A. Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 2011.
Seberová, A. Smíšená metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profese. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita. 2011.
Cabanová, M., Seberová, A., Babiaková, S., Kasáčová, B. a Filipiak, E. Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie: Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2011. 416 s. ISBN 978-80-557-0162-2.
Seberová, A. a Göbelová, T. Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 247-284. ISBN 978-80-557-0162-2.
Seberová, A. Využití smíšené metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profes. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno: PdF MU v Brně, 2011. PdF MU v Brně, 2011. s. 73-79. ISBN 978-80-210-5774-6.
Seberová, A. Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života. In: Edukacja elementarna - wyzwania, konteksty, dylematy. Akademia im. Dlugosza w Czestochowie: Wydawnictwo im. Stanislawa Podobiňskiego, 2010. Wydawnictwo im. Stanislawa Podobiňskiego, 2010. s. 215-230. ISBN 978-83-7455-136-6.
Malčík, M. a Seberová, A. Assessment of the School Self-evaluation Process and the Quality of the Final Report. In: Efficiency and Responsibility in Education, 7 th International Conference. Praha: Czech University of Life Sciences, 2010. Czech University of Life Sciences, 2010. s. 226-235. ISBN 978-80-213-2084-0.
Seberová, A. a Malčík, M. AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PdF OU v Ostravě: PdF OU v Ostravě. 2010.
Seberová, A. a Malčík, M. AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 424-448. ISBN 978-80-7368-771-7.
Seberová, A. a Malčík, M. Autoevaluace školy. Od teorie k praxi a výzkumu. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7368-759-5.
Seberová, A. Design evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace ex ante. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace ex post. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace on going. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace programu. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace školy. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace žáka. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Interní evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA UČITELŮ - TEORETICKÉ VIZE A REALITA EMPIRICKÝCH ZJIŠTĚNÍ. In: Česká asociace pedagogického výzkumu. PdF TU Liberec: PdF TU. 2010.
Seberová, A. a Malčík, M. Meta-Evaluation and Quality Standard of the Final Evaluation Report. New Educational Review. 2010, roč. 22, s. 149-164. ISSN 1732-6729.
Seberová, A. Pedagogická fakulta University M. Bela. 2010.
Seberová, A. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně základní školy. 2010.
Seberová, A. Personální evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní hodnoty jako východiska evaluace učitele. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 62-70. ISBN 978-80-7368-912-4.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní hodnoty jako východisko evaluace učitele. In: Evaluace. Beskydy - Sepetná: PedF OU , konference. 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Seberová, A., Göbelová, T. a Durčáková, H. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. 2010.
Seberová, A. Smíšená evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A., Göbelová, T. a A Kol., .. Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů primární školy: metodické pokyny a příklady dobré praxe. 2010.
Seberová, A. Teacher's Job Satisfaction in the Context of Theoretical and Research Reflection. In: Teachers in Theory, Practice and Research. první. vyd. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta, Universita M. Bela, 2010. s. 45-62. ISBN 978-80-557-0036-6.
Seberová, A. The Teacher as a Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in the Czech Republic. In: Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities. první. vyd. Umea, Sweden: Umea School of Education, Umea University, 2010. s. 161-182. ISBN 978-91-7459-042-5.
Seberová, A. Vstupy, proces a výstupy v evaluaci učitele a v kontextu standardu kvality. In: Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. s. 379-391. ISBN 978-80-557-0116-5.
Seberová, A. a Göbelová, T. Analýza profese učitele - metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. s. 275-288. ISBN 978-80-8083-902-4.
Seberová, A. Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života. In: Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. s. 235-247. ISBN 978-83-7455-136-6.
Seberová, A. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PdF UMB Banská Bystrica. 2009.
Seberová, A. a Göbelová, T. Metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze profesiografického výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. PdF UMB Banská Bystrica: PdF UMB. 2009.
Seberová, A. PdF UMB Banská Bystrica. 2009.
Seberová, A. Pracovní spokojenost učitelů v teoretických reflexích a výsledcích pilotní fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela, 2009. Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela, 2009. s. 257-274. ISBN 978-80-8083-902-4.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní činnosti v podmínkách pedagogické praxe v pregraduálním vzdělávání učitelů primární školy a jejich výzkumná reflexe. In: Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009. Votobia Olomouc, 2009. s. 142-148. ISBN 978-80-7220-315-4.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Seberová, A. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kuriulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. 2009.
Seberová, A. Realita profesních potřeb učitelů primární školy v dimenzi reflexe kvality pracovního života. In: Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Czestochova, Polská republika: Akademia im.Jana Dlugosza. 2009.
Seberová, A. Teacher as Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in The Czech Republic. In: TEPE: Quality in Teacher Education. Umea University: Umea University. 2009.
Seberová, A. Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic. In: Nauczyciel w systemie edukacyjnym terazniejszosc i przyszlosc. Krakow: Wadawnictwo Naukove Uniwersytetu Pedagogicznego Krakow, 2009. Wadawnictwo Naukove Uniwersytetu Pedagogicznego Krakow, 2009. s. 174-184. ISBN 978-83-7271-559-3.
Seberová, A. Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR. In: Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii - teória, výskum, vývoj. 1. vyd. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2009. s. 203-218. ISBN 978-80-8083-814-0.
Seberová, A. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. 2009.
Seberová, A. Výzkum pracovní spokojenost učitelů - teoretické reflexe a výsledky pilotní fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. PdF UMB Banská Bystrica: PdF UMB. 2009.
Seberová, A. Vzdělávací programy v současném českém školství. In: Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 256-266. ISBN 978-80-7367-546-2.
Seberová, A. ATEE: Association for Teacher Education in Europe. 2008.
Seberová, A. Autoevaluace ve školské praxi. 2008.
Seberová, A. Cesta zvyšování kvality vyučování - stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách?. Orbis Scholae. 2008, roč. 2, č. 3, s. 75-90. ISSN 1802-4637.
Seberová, A. Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi. In: Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2008. PdF OU, 2008.
Seberová, A. Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi. In: Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2008. PdF OU, 2008. ISBN v tisku.
Seberová, A. La compétence de recherche et son développement auprés des étudiants - futurs enseignants en république tchéque. Recherche et Formation. 2008, roč. 2008, č. 59, s. 59-74. ISSN 0988-1824.
Seberová, A. Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava. 2008.
Seberová, A. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 2008.
Seberová, A. Pedagogická fakulta Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici. Slovenská republika. 2008.
Seberová, A. Peer rerview a hodnocení kvality EVOS vedou k rozvoji kvality nejen odborného školství. 2008.
Seberová, A. Profesionalizace učitelského vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Seberová, A. Příprava učitelů k autoevaluaci. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 129-136. ISBN 978-80-7368-615-4.
Seberová, A. Ramowe programy kształcenia oraz reforma oświatyw Czechach. In: Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. AP Krakow: Akadimia Pedagogiczna Univerzita Krakow. 2008.
Seberová, A. Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 59-69. ISBN 978-80-7394-061-4.
Seberová, A. a Lukášová, H. Současnot a budoucnost učitelského vzdělávání. 2008.
Seberová, A. Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic. In: Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. Krakow: Akademia Pedagogiczna Krakow, 2008. Akademia Pedagogiczna Krakow, 2008.
Seberová, A. Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic. In: Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. Krakow: Akadimia pedagogiczna Krakow, 2008. Akadimia pedagogiczna Krakow, 2008.
Seberová, A. Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR. In: Profese učitel preprimární edukace a učitel primární edukace v dynamickém pojetí. APVV-0026-07. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Matěja Bela. 2008.
Seberová, A. Učitelský výzkum? (V kontextu metodologie pedagogických věd a možnostech učitelské profese). In: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2008. Gaudeamus UHK, 2008. s. 5-5. ISBN 978-80-7041-970-0.
Seberová, A. Kurikulární reforma v současném českém školství 1.Uniw. Slaski Katowice, Cieszyn. 2007.
Seberová, A. Kurikulární reforma v současném českém školství 2.Uniw.Slaski, Katowice, Cieszyn. 2007.
Seberová, A. Pojetí primární pedagogiky a inovace závěru studia v přípravném vzdělávání učitelů primární školy. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. Sborník k 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 41-50. ISBN 978-80-7368-486-0.
Seberová, A. a Lukášová, H. Profesionalizace učitelského vzdělávání. Sborník k 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. 2007.
Seberová, A. Příprava učitelů primárního vzdělávání na PdF OU v kontextu profesionalizačního vývoje oboru.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici. . 2007.
Seberová, A. Rámcové vzdělávací programy a kurikulární reforma v současném českém školství.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici.. 2007.
Seberová, A. Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-15. ISBN 978-80-7040-987-9.
Seberová, A. Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection: Comenius project:118960-CP-1-2006-NL-Comenius-C21. ATEE RDC 19. 2006.
Seberová, A. Výzkumná kompetence učitele jako klíčová proměnná kvality evaluačních procesů. In: Pedagogická evaluace 06. PdF OU Ostrava: PdF OU Ostrava, 2006. PdF OU Ostrava, 2006.
Seberová, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. 2006.
Seberová, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2006. 250 s. ISBN 80-7368-270-2.
Seberová, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. FPE ZČU Plzeň: FPE ZČU Plzeň, 2006. FPE ZČU Plzeň, 2006.
Seberová, A. Význam rodiny v životě waldorfské školy na pozadí hodnocení kvality spolupráce. In: Rodina pro Evropu nebo Evropa pro rodinu?. Krakow : Uniwersytet Slaski w Cieszynie a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 93-118. Murzyn Andrzej. ISBN 83-7308-665-X.
Seberová, A. Evaluation as the means of initiation of changes. The new educational review. 2005, roč. 5, s. 51-68. ISSN 1732-6729.
Seberová, A. Ocena jakosci wspolpracy rodzicov ze szkola waldorfska. In: Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki. Lodz. 2005.
Seberová, A. Osvojování pedagogicko-výzkumné kompetence u studentů učitelství primárního vzdělávání. In: Proměny pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2005. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2005. s. 323-330. ISBN 80-7290-226-1.
Seberová, A. a Lukášová, H. Státní závěrečná zkouška z pedagogiky u studentů učitelství primárního vzdělávání: možnosti a meze inovací. In: Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek. PdF TU Liberec: TU Liberec, 2005. TU Liberec, 2005. s. 57-65. ISBN 80-7372-023-X.
Seberová, A. Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: mezinárodní vědecká konference Příprava učitelů elementaristů a evropský multikulturní prostor. Prešov. 2005.
Seberová, A. Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Příprava učitelů elementaristů a evropský multikulturní prostor. Prešovská univerzita v Prešově: Prešovská univerzita v Prešově, 2005. Prešovská univerzita v Prešově, 2005. s. 418-423. ISBN 80-80-68-372-7.
Seberová, A. Hodnocení kvality spolupráce rodiny a waldorfské školy. Komenský. 2004, roč. 128, č. 3, s. 9-15. ISSN 0323-0449.
Seberová, A. a Lukášová, H. Řešení pedagogických problémů ke státní závěrečné zkoušce ve vztahu ke kompetencím studenta učitelství pro primární vzdělávání. In: Profese učitele a současná společnost: Profese učitel a současná společnost 2004-09-14 UJEP Ústí n. Labem. Ústí nad Labem: UJEP, 2004. UJEP, 2004. s. 18-29. ISBN 80-7044-571-8.
Seberová, A. Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ. In: Historie, současnost a perspektivy učitelského vzdělávání. Banská Bystrica: PF UMB Banská Bystrica, 2004. PF UMB Banská Bystrica, 2004. s. 174-180. ISBN 80-7044-571-8.
Seberová, A. Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ. In: Historie, současnost a perspektivy učitelského vzdělávání. Banská Bystrica. 2004.
Seberová, A. Učitel jako evaluátor své profesní činnosti. In: Příptava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. s. 169-186. ISBN 80-7042-376-5.
Seberová, A. a Lukášová, H. Člověk, jazyk, výchova a vzdělávání. 2000.
Seberová, A. Evaluace jako prostředek iniciování změn a rozvoje školy. In: Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21.století . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 255-274. ISBN 80-7042-170.


ZkratkaNázev předmětu
9DPPEPedagogika pro doktorandy KCD
AZVZáklady pedagogického výzkumu
BMETPedagogická metodologie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MSMETPedagogická metodologie
NZVZáklady pedagogického výzkumu
OBHJNObhajoba diplomové práce
ZZZSCŽV 1 závěrečná zkouška
3PDVYZáklady pedagogického výzkumu
5AVMAktivizující výukové metody
5CPS2Didaktika čtení a psaní 2
5EM1Seminář z pedagogiky k SZZ
5MPPedagogická metodologie
5ODX1Obecná didaktika s praxí 1
5ODX2Obecná didaktika s praxí 2
5PPX1Pedagogické problémy školní praxe1
5PPX2Pedagogické problémy školní praxe 2
5PSP1Vybr. problémy škol. praxe v prim. vz. 1
5PSP2Vybr. problémy škol. praxe v prim. vz. 2
5P1Primární pedagogika 1
5P3Primární pedagogika 3
5P4Primární pedagogika 4
5P6Primární pedagogika 6
5P7Primární pedagogika 7
5ROB1Pedagogické problémy školní praxe 1
5ROB2Pedagogické problémy školní praxe 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS2Hospitačně-asistentská praxe
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
5SVPPraxe tvorby a realizace šk. vzd. progr.
5SZZPedagogika a psychologie
5UPVÚvod do projektové výuky
5ZASZačít spolu-teorie a praxe alter.vzd.pr.
5ZV11Zvláštnosti výuky v 1. tř. zákl. školy 1
5ZV12Zvláštnosti výuky v 1. tř. zákl. školy 2
55EMISeminář z pedagogiky k SZZ
55MPPedagogická metodologie
55OB1Pedagogické problémy školní praxe 1
55OB2Pedagogické problémy školní praxe 2
55OD1Obecná didaktika s praxí 1
55OD2Obecná didaktika s praxí 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PP2Primární pedagogika 2
55PP3Primární pedagogika 3
55PP5Primární pedagogika 5
55PP6Primární pedagogika 6
55PP7Primární pedagogika 7
55PS2Didaktika čtení a psaní 2
55PX1Pedagogické problémy školní praxe 1
55PX2Pedagogické problémy školní praxe 2
55SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
55UPVÚvod do projektové výuky
55ZS2Hospitačně-asistentská praxe
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZPedagogika a psychologie
6BMETPedagogická metodologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
66METPedagogická metodologie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7AZPVZáklady pedagogického výzkumu
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77ZPVZáklady pedagogického výzkumu
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8MEPGMetodologie pedagogiky
8OBHJObhajoba diplomové práce
8ODX1Obecná didaktika s praxí 1
8ODX2Obecná didaktika s praxí 2
8ROB1Pedagogické problémy školní praxe 1
8ROB2Pedagogické problémy školní praxe 2
8ROJ2Projektový seminář oborový 2
8RZS4Souvislá profesní praxe
8SZZSZZ - Pedagogika a psychologie
8UPRVÚvod do projektové výuky
8ZSPEZáklady školní pedagogiky
88BHJObhajoba diplomové práce
88DX1Obecná didaktika s praxí 1
88DX2Obecná didaktika s praxí 2
88EPGMetodologie pedagogiky
88OB1Pedagogické problémy školní praxe 1
88OB2Pedagogické problémy školní praxe 2
88OJ2Projektový seminář oborový 2
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88PRVÚvod do projektové výuky
88SZZSZZ - Pedagogika a psychologie
88ZS4Souvislá profesní praxe
9DUPTUčitelská profese v teorii a výzkumu
9DVVYVýzkum výuky
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
ARDAritmetika s didaktikou
DDA1Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DDA2Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DDA3Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DMXDidaktika matematiky s praxí
DRV1Dramatická výchova v prim. vzdělávání 1
DRV2Dramatická výchova v prim. vzdělávání 2
DRV3Dramatická výchova v prim. vzdělávání 3
GEDGeometrie s didaktikou
HVD1Hudební výchova s didaktikou 1
HVD2Hudební výchova s didaktikou 2
HVD3Hudební výchova s didaktikou 3
IPVPInovační postupy v PV s didaktikou
JKSVJazyková a komunikačně-slohová výchova
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
MTDMateriály a technologie s didaktikou
OBDIObecná didaktika
PP1Primární pedagogika 1
PP2Primární pedagogika 2
PP3Primární pedagogika 3
PRVYProjetová výuka
PSPV1Psychologie primárního vzdělávání 1
PSPV2Psychologie primárního vzdělávání 2
PSPV3Psychologie primárního vzdělávání 3
PSZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
PVDPracovní výchova s didaktikou
SKZPSeminář k závěrečné práci
SPUZSSpecifické poruchy učení na ZŠ
SRCGStrategie rozvíjení čtenářské gramotnost
TVD1Tělesná výchova s didaktikou 1
TVD2Tělesná výchova s didaktikou 2
TVD3Tělesná výchova s didaktikou 3
TVD4Tělesná výchova s didaktikou 4
TVD5Tělesná výchova s didaktikou 5
TVD6Tělesná výchova s didaktikou 6
UDSPÚvod do speciální pedagogiky
VVD1Výtvarná výchova s didaktikou 1
VVD2Výtvarná výchova s didaktikou 2
VVD3Výtvarná výchova s didaktikou 3
VZMRVzdělávání žáků s mentální retardací
ZZODZávěrečná zkouška z oborové didaktiky
ZZPDZávěrečná zkouška z pedagogiky p.v.
ZZPSZávěrečná zkouška z psychologie p.v.
1AJ1Anglický jazyk
1ARDDidaktika aritmetiky
1ARZZáklady aritmetiky
1DA1Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
1DA2Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
1DA3Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
1DV1Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV2Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1DV3Dramatická výchova v primár. vzdělávání
1GEDDidaktika geometrie
1GEZZáklady geometrie
1HD1Hudební výchova s didaktikou 1
1HD2Hudební výchova s didaktikou 2
1HD3Hudební výchova s didaktikou 3
1IPVInovační postupy v prac. výchově
1JV1Jazyková a komunikačně-slohová vých. 1
1JV2Jazyková a komunikačně-slohová vých. 2
1LVPLiterární výchova pro primár. vzdělávání
1MTDMateriály a technologie s didaktikou
1PP1Primární pedagogika 1 - Osobnostně soc.
1PP3Primární pedagogika 3 - Projektová výuka
1PRX1Praxe pro 1. st. ZŠ 1
1PRX2Praxe pro 1 st. ZŠ 2
1PS1Psychologie primárního vzdělávání 1
1PS2Psychologie primárního vzdělávání 2
1PS3Psychologie primárního vzdělávání 3
1PVDPracovní výchova s didaktikou
1PZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
1PZ4Přírodovědný a společenskovědný základ
1SPUSpecifické poruchy učení na základ.škol
1SRGStrategie rozvíjení čtenář. gramotnosti
1SZPSeminář k závěrečné práci
1TD1Tělesná výchova s didaktikou 1
1TD2Tělesná výchova s didaktikou 2
1TD3Tělesná výchova s didaktikou 3
1TD4Tělesná výchova s didaktikou 4
1TD5Tělesná výchova s didaktikou 5
1TD6Tělesná výchova s didaktikou 6
1USPÚvod do speciální pedagogiky
1VD1Výtvarná výchova s didaktikou 1
1VD2Výtvarná výchova s didaktikou 2
1VD3Výtvarná výchova s didaktikou 3
1VZMVzdělávání žáků s mentální retardací


AutorNázev práceTypRok
Kaperová NikolMožnosti projektové výuky v primárním vzdělávánídiplomová 2019 
Moškořová TerezaPodpora učení žáků mladšího školního věkudiplomová 2019 
Paulusová EvaProjektová metoda ve výuce na 1. stupni základní školydiplomová 2019 
Walachová EvaUčitelova podpora učení žáků v primárním vzdělávánídiplomová 2019 
Jamnická GabrielaKooperativní výuka na 1. stupni základní školydiplomová 2018 
Kočí EvaKvalita života žáků mladšího školního věkudiplomová 2018 
Kohutová JanaProjektová výuka pohledem učitele základní školydiplomová 2018 
Kubenková VeronikaVýukový scaffolding na 1. stupni základní školydiplomová 2018 
Kubná NikolaAktivizující výukové strategie v primárním vzdělávánídiplomová 2018 
Mesteková VeronikaProjektová výuka pohledem učitelediplomová 2018 
Šnýdlová AdélaPrvky Montessori pedagogiky v primárním vzdělávánídiplomová 2018 
Ulmanová VlastaSpolupráce rodiny a školydiplomová 2018 
Zachníková JanaŠkolský management a profesní motivace učitelůdiplomová 2018 
Drozdová HanaSpolupráce rodiny a školydiplomová 2017 
Konvičná VeronikaProjektová metoda ve výuce na 1. stupni základní školydiplomová 2017 
Kyvalská KateřinaMožnosti projektové výuky v primárním vzdělávánídiplomová 2017 
Machačová OlgaKvalita pracovního života učitelů mateřských školdiplomová 2017 
Romanidu NikoletaProfesní vzdělávání učitelůdiplomová 2017 
Štiková KristýnaDomácí vzdělávání dětí mladšího školního věkudiplomová 2017 
Demlová PetraKooperativní výuka na 1.stupni základní školydiplomová 2016 
Hrušková MartinaKvalita školního životadiplomová 2016 
Huňková GabrielaSlovní hodnocení žáků základní školydiplomová 2016 
Jaworková LucieSummerhillská pedagogika a školadiplomová 2016 
Máchová ŠárkaKvalita pracovního života učitelůdiplomová 2016 
Ritzová KateřinaKvalita školního životadiplomová 2016 
Theuer MartinKvalita školního života žákůdiplomová 2016 
Tobolová IvetaKvalita pracovního života učitelůdiplomová 2016 
Vacková AndreaProfesní úspěšnost učitelů mateřských školdiplomová 2016 
Buzková KláraSpolupráce rodiny a školydiplomová 2015 
Čiklová MarkétaPedagogika Marie Montessori v současné české školediplomová 2015 
Joannidu KarolinaKvalita pracovního života učitelůdiplomová 2015 
Jurdičová AndreaAktivizující výukové strategiediplomová 2015 
Machková RenátaKvalita přípravného vzdělávání učitelů 1. stupně základní školydiplomová 2015 
Michálková PetraWaldorfská pedagogika v současném primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Němcová NikaProfesní úspěšnost učitelůdiplomová 2015 
Volšanová BarboraPracovní spokojenost učitelůdiplomová 2015 
Zemánková EvaSpecifika výuky v první třídě základní školydiplomová 2015 
Bahounková VeronikaPojetí kvality v učitelské profesidiplomová 2014 
Bendová VeronikaVýchova dítěte v rodinědiplomová 2014 
Gottsteinová RadkaVýzkum příběhu učitele na cestě k profesidiplomová 2014 
Jeziorská MartinaVýuka v první třídě waldorfské školydiplomová 2014 
Kolková MarkétaPřipravenost dětí na začátku školní docházkydiplomová 2014 
Kubesová LenkaPedagogika Marie Montessori v současném primárním vzdělávánídiplomová 2014 
Lichovníková KláraProjektová výuka na 1. stupni základní školydiplomová 2014 
Ligocká MichaelaProjektová výuka v současném primárním vzdělávánídiplomová 2014 
Masopustová RomanaVýzkum vzdělávání učitelů v reflektivním modelu přípravy v kombinované formě studiadiplomová 2014 
Mičková AlenaVýzkum školního hodnocení a sebehodnocení v primárním vzdělávánídiplomová 2014 
Prokopová RenataVybrané prvky waldorfské pedagogiky ve výuce na základní škole v Ostravědiplomová 2014 
Džupinová HanaKvalita školního života na malotřídní školediplomová 2013 
Gráfová LenkaInovativní výuka v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Hrnčárová Kovářová PetraWaldorfská pedagogika v současné české školediplomová 2013 
Klásková BohdanaPracovní spokojenost učitelůdiplomová 2013 
Kořistková PetraVyužití canisterapie v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Marková DenisaAktivizující výukové strategie v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Přikrylová SilvieDidaktická hra v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Tuhárska KristinaSpolupráce rodiny a školy v primárním vzdělávánídiplomová 2013 
Valášková IvanaPedagogika Marie Montessori v současné české školediplomová 2013 
Hostinská KateřinaPracovní spokojenost učitelůdiplomová 2012 
Jeličová MiroslavaUčitelská profese - požadavky na kvalitu a vzdělánídiplomová 2012 
Kovalová NikolaAutoevaluace v profesní praxi učitelediplomová 2012 
Ševčíková MarieInovativní pojetí výuky na primární školediplomová 2012 
Murová EvaSpolupráce rodiny a školy na prvním stupni základní školydiplomová 2011 
Czepiecová LenkaSpecifika výukového procesu a profesních kompetencí učitele na málotřídní školediplomová 2010 
Grabowiecká KateřinaReflektivní vyučování v primární školediplomová 2010 
Horáková AlenaProgram "Začít spolu" v podmínkách kurikulární reformy českého vzdělávánídiplomová 2010 
Müllerová MarieSpecifika výuky v 1. třídě základní školydiplomová 2010 
Nesměráková MartinaNadaný žák na 1. stupni základní školydiplomová 2010 
Stavovčíková AlenaPrimární vzdělávání na malotřídní školediplomová 2010 
Kotassková KamilaVzdělávací program Začít spolu v současné české školediplomová 2009 
Lipková HanaZdravá škola v podmínkách současného primárního vzdělávánídiplomová 2009 
Lysková JarmilaMalotřídní školy v podmínkách primárního vzdělávánídiplomová 2009 
Michalková PetraProfese učitele na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Přibylová PetraSPECIFIKA VÝUKY V BRITSKÉ PRIMÁRNÍ ŠKOLE A MOŽNOSTI INTEGRACE VYBRANÝCH PRVKŮ DO SYSTÉMU ČESKÉ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVYdiplomová 2009 
Závodná LenkaVýchova ke zdraví v současném primárním vzdělávánídiplomová 2009 
Jeníková MonikaUPLATNĚNÍ PRVKŮ DALTONSKÉ VÝUKY V PRIMÁRNÍ ŠKOLEdiplomová 2008 
Jiroutová JanaWaldorfská pedagogika v současné české školediplomová 2008 
Falešníková LenkaPedagogické principy v současné primární školediplomová 2007 
Hegarová HelenaKlíčové kompetence a jejich význam při tvorbě ŠVPdiplomová 2007 
Holaňová AndreaInovace ve vyučování dětí primární školydiplomová 2007 
Murová EvaSpolupráce rodiny a školy na 1. stupni ZŠdiplomová 2007 
Šromová AlenaDomácí vzdělávání v podmínkách českého školstvídiplomová 2007 
Malohlavová OlgaWaldorfská pedagogika v současné české školediplomová 2006 
Hýžová VlastaInovativní formy a možnosti vzdělávání na 1. stupni ZŠdiplomová 2005 
Ochmanová EvaMotivace žáků k učenídiplomová 2005 
Večerková LudmilaÚloha spolupráce rodiny a školy ve vzdělávacím programu Začít spoludiplomová 2005 
Závadová MonikaProgram "Začít spolu" v podmínkách českého školstvídiplomová 2005 
Axmanová DenisaSpolupráce rodiny a mateřské školybakalářská 2019 
Lukašíková LuciePřipravenost mateřské školy k vzdělávávání dvouletých dětíbakalářská 2018 
Slípková IvanaKariérní systém učitelů mateřských školbakalářská 2018 
Hrušková HanaMontessori pedagogika v preprimárním vzděláváníbakalářská 2017 
Svobodová MichaelaPohádky a děti předškolního věkubakalářská 2017 
Filipová GabrielaKvalita pracovního života učitelů mateřských školbakalářská 2016 
Trybulovská IvaEvaluace učitele mateřské školybakalářská 2016 
Zvercová KateřinaProfesní úspěšnost učitelů mateřských školbakalářská 2016 
Dudková KarlaPracovní spokojenost učitelů mateřských školbakalářská 2015 
Santlerová NikolPracovní spokojenost učitelů mateřských školbakalářská 2015 
Stanovská ZuzanaEvaluace učitele mateřské školybakalářská 2015 
Bartošová JanaSpolupráce rodiny a mateřské školy v programu Začít spolubakalářská 2014 
Brezňáková ZuzanaEvaluace mateřské školybakalářská 2014 
Danišová ZuzanaSpolupráce rodiny a mateřské školybakalářská 2014 
Sáblíková IvanaPojetí kvality a profesní standard učitele mateřské školybakalářská 2014 


Subjektivní interpretace významu podpory žákova učení jako příspěvek ke konceptualizaci výukového scaffoldingu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Autoevalvácia učiteľa ako súčasť evalvácie školy
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2014
Poskytovatel
Stavukončený
Pojetí úspěšnosti v učitelské profesi
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období11/2008 - 10/2011
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Hlavní řešiteldoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub