Rozdílové studium speciální pedagogiky

Fakulta/organizační jednotka:
Pedagogická fakulta / Katedra speciální pedagogiky
Cílové skupina:
Kurz je určen studentům/absolventům bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia pedagogického, psychologického zaměření, případně dalších studijních programů tzv. pomáhajících profesí, které nejsou považovány za příbuzné obory z hlediska přijetí k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky. Po absolvování kurzu, úspěšné obhajobě práce a splnění podmínek závěrečného kolokvia se zájemce může přihlásit na navazující magisterské studium speciální pedagogiky.
Doba trvání/hodinová dotace:
2 semestry / 284 hod.
Cena:
12 500,-
Forma:
kombinovaná
Organizace studia:
Ostravská univerzita, Fr. Šrámka 3 (sobota 1x za 14 dní)
Garantující katedra:
Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Pedagogický poradce:
Anotace:
Účastníci kurzu budou seznámeni se základními otázkami speciální pedagogiky jako předstupněm pro následné navazující magisterské studium speciální pedagogiky. Učební plán obsahuje souhrn základních speciálně pedagogických předmětů (např. Současné trendy ve speciální pedagogice, Aktuální pedagogická a psychologická témata, Speciálně pedagogická diagnostika, poradenství a intervence, Logopedie, Surdopedie, Psychopedie, Oftalmopedie a další). Východiskem pro pochopení zdravotních obtíží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je orientace v  medicínské oblasti, proto jsou do studijního plánu začleněny také předměty, jako je Biologie člověka a Psychopatologie. Nedílnou součástí studia je i asistentská praxe, díky které má student možnost přímé práce s jedinci se speciálními potřebami.
Způsob ukončení studia:
Obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečné kolokvium z obsahu studia.
Výstupní doklad:
Osvědčení o absolvování rozdílového kurzu jako vstupního předpokladu k možnosti přihlásit se k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky.
Předpoklady pro přijetí:
Student/absolvent bakalářského, popř. navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného na oblast učitelství, pedagogiky, psychologie nebo sociální práce. V případě nejasností o vhodnosti (vy)studovaného oboru se obraťte na pedagogického poradce.
Přihlášky:
  1. Elektronická přihláška
  2. Zaslat doporučeně na adresu kontaktní osoby požadované dokumenty - ověřený diplom o absolvovaném studiu, popř. potvrzení ze studijního oddělení o aktuálně probíhajícím studiu.
Přijímací řízení:
Na základě dodaných dokumentů bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí ke studiu. Informace o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeč e-mailem do 22. září 2021.
Uzávěrka přihlášek:
17. září 2021
Kontaktní osoba:
Vladimír Vašků
referent katedry speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Fráni Šrámka 3
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
telefon: 553 46 2667
e-mail:
Způsob platby:
Převodem z účtu.
Platební údaje budou uchazečům vygenerovány po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky (pod odkazem Bankovní převod). S platbou vyčkejte na potvrzení o otevření rozdílového studia.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 08. 2021