Rozdílové studium speciální pedagogiky

Název akce CŽV:Rozdílové studium speciální pedagogiky
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:Studium je určeno studentům/absolventům bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia pedagogického, psychologického zaměření, případně dalších studijních programů tzv. pomáhajících profesí, které nejsou považovány za příbuzné obory z hlediska přijetí k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky na PdF OU. Absolvováním rozdílového studia speciální pedagogiky (úspěšné ukončení všech studijních předmětů, úspěšná obhajoba práce a splnění podmínek závěrečného zkoušky) případný zájemce o navazující magisterské studium speciální pedagogiky na PdF OU splní podmínku příbuznosti absolvovaného předchozího bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 152 hod.
Cena:15. 000,- Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:výukový den: sobota
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Anotace:Účastníci rozdílového studia budou seznámeni se základními otázkami speciální pedagogiky jako předstupněm pro následné navazující magisterské studium speciální pedagogiky na PdF OU. Vzdělávací plán obsahuje souhrn základních speciálně pedagogických předmětů (např. Speciální pedagogika, Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, Logopedie, Surdopedie, Psychopedie, Oftalmopedie a další). Východiskem pro pochopení zdravotních obtíží jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami je základní orientace v medicínské oblasti, proto jsou do plánu začleněny také předměty Biologie člověka a Psychopatologie. Nedílnou součástí studia je i asistentská praxe, díky které bude mít student možnost přímé práce s jedinci se speciálními potřebami.
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška z obsahu studia
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování rozdílového kurzu speciální pedagogiky
Předpoklady pro přijetí:Student/absolvent bakalářského, popř. navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného na oblast učitelství, pedagogiky, psychologie nebo sociální práce. V případě nejasností o vhodnosti (vy)studovaného oboru se obraťte na pedagogického poradce.
Přihlášky:
  1. Elektronická přihláška (Zvolte: Pedagogická fakulta, forma kombinovaná, typ celoživotní a níže záložka Jednoobory)
  2. Zaslat doporučeně na adresu kontaktní osoby požadované dokumenty - ověřený diplom o absolvovaném studiu, popř. potvrzení ze studijního oddělení o aktuálně probíhajícím studiu.
Přijímací řízení:Na základě dodaných dokumentů bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí ke studiu. Informace o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeč e-mailem do 31. července 2023. Katedra si vyhrazuje právo realizovat rozdílové studium při dostatečném počtu uchazečů.
Uzávěrka přihlášek:30. června 2023
Kontakt / další informace:Vladimír Vašků
Způsob platby:Převodem z účtu.
S platbou vyčkejte na potvrzení o přijetí do studia rozdílového kurzu.
Platební údaje budou uchazečům vygenerovány po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky (pod odkazem Bankovní převod).