Katedra speciální pedagogiky nabízí zájemcům rozdílové studium speciální pedagogiky

Kurz je určen studentům/absolventům bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia pedagogického, psychologického zaměření, případně dalších studijních programů tzv. pomáhajících profesí, které nejsou považovány za příbuzné obory z hlediska přijetí k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky. Po absolvování kurzu, úspěšné obhajobě práce a splnění podmínek závěrečného kolokvia se zájemce může přihlásit na navazující magisterské studium speciální pedagogiky.

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními otázkami speciální pedagogiky jako předstupněm pro následné navazující magisterské studium speciální pedagogiky. Učební plán obsahuje souhrn základních speciálně pedagogických předmětů (např. Současné trendy ve speciální pedagogice, Aktuální pedagogická a psychologická témata, Speciálně pedagogická diagnostika, poradenství a intervence, Logopedie, Surdopedie, Psychopedie, Oftalmopedie a další). Východiskem pro pochopení zdravotních obtíží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je orientace v  medicínské oblasti, proto jsou do studijního plánu začleněny také předměty, jako je Biologie člověka a Psychopatologie. Nedílnou součástí studia je i asistentská praxe, díky které má student možnost přímé práce s jedinci se speciálními potřebami.

Více informací


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 08. 2021