Charakteristika katedry speciální pedagogiky

Katedra speciální pedagogiky byla založena ke dni 1. července 2001 na základě rozhodnutí Akademického senátu PdF OU a po projednání ve Vědecké radě PdF OU.

Katedra zajišťuje přípravu studentů v bakalářském a navazujícím magisterském oboru speciální pedagogika, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Katedrou je dále zajišťována výuka odborných speciálně pedagogických předmětů pro obory vychovatelství, sociální pedagogika - prevence a resocializace, andragogika, učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, obory se zaměřením na vzdělávání a učitelství pro SŠ na třech fakultách Ostravské univerzity. Příprava budoucích učitelů a výchovných pracovníků je realizována se zřetelem na současné společenské trendy. Obsah výuky je koncipován za účelem přípravy pedagogů pružně a kvalifikovaně reagovat na požadavky rovného přístupu ke vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami a zlepšování kvality jejich života.

Katedra má navázány kontakty s širokým spektrem institucí a to nejen za účelem realizace studentských praxí, ale tyto spolupracující partnerské organizace poskytují potřebnou zpětnou reflexi stran obsahu a kvality přípravy a úspěšnosti uplatnění absolventů speciálněpedagogických studií realizovaných na PdF OU.

Katedra každoročně nabízí řadu možností v rámci celoživotního vzdělávání, kdy si jak studující, tak pracovníci z terénu mohou rozšířit své vědomosti a dovednosti o nové poznatky z oblasti speciálněpedagogické teorie i praxe.

Členové katedry speciální pedagogiky jsou zapojeni ve vědeckých a výzkumných aktivitách. Na výzkumných projektech, ve kterých katedra participuje, se podílejí rovněž studenti v rámci svých diplomových prací či zapojením do řešení projektů v rámci studentské grantové soutěže

Katedra má navázány vztahy s řadou zahraničních vysokých škol. Spolupráce na poli internacionalizace se promítá nejen do nabídky pro studenty vycestovat a část studia zažít na některé z těchto institucí, ale také v rámci kontaktů jednotlivých pracovníků, podílu na vědeckovýzkumné činnosti a spoluprací při pořádání odborných konferencí. V rámci internacionalizace je rovněž zajišťována výuka některých předmětů v cizím jazyce.

Pracovníci katedry i řada studentů se soustavně podílí i na plnění třetí role vysokých škol a to zejména v oblasti dobrovolnictví.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 01. 2024