Charakteristika katedry speciální pedagogiky

Katedra speciální pedagogiky byla založena ke dni 1. července 2001 na základě rozhodnutí Akademického senátu PdF OU a po projednání ve Vědecké radě PdF OU.

Katedra zajišťuje přípravu studentů v bakalářském a navazujícím magisterském oboru speciální pedagogika, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Katedrou je dále zajišťována výuka odborných speciálně pedagogických předmětů pro obory vychovatelství, sociální pedagogika - prevence a resocializace, učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, obory se zaměřením na vzdělávání a učitelství pro SŠ na třech fakultách Ostravské univerzity. Příprava budoucích učitelů a výchovných pracovníků je realizována se zřetelem na současné společenské trendy. Obsah výuky je koncipován za účelem přípravy pedagogů pružně a kvalifikovaně reagovat na požadavky rovného přístupu ke vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami a zlepšování kvality jejich života.

Členové katedry speciální pedagogiky jsou zapojeni ve vědeckých a výzkumných aktivitách. Na výzkumných projektech, ve kterých katedra participuje, se podílejí rovněž studenti v rámci svých diplomových prací.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017