Předměty / kurzy katedry

Stručné představení vybraných předmětů.

Teoretické:

Obecná a vývojová psychologie

Hlavní náplní předmětu je získání přehledu v oblasti výchozích pojmů, zákonitostí a charakteristik psychologických jevů z obecné a vývojové psychologie, které tvoří základ i pro další psychologické disciplíny. Přednášky budou zaměřené na základní oblasti a souvislosti poznatků z obecné a vývojové psychologie. Semináře budou orientované především na aplikaci vybraných problémů do pedagogické praxe a na rozvoj sebepoznávacích schopností studentů.

Klinická psychologie

Cílem výuky je podat studentům přehled základních oblastí klinické psychologie, přičemž výchozím principem výkladu bude bio-psycho-sociální koncepce lidské existence ve zdraví i v nemoci. Posluchači budou seznámeni s problematikou subjektivního prožívání onemocnění a s činiteli, které toto prožívání významně ovlivňují. Důraz bude položen i na možnosti psychoterapeutické pomoci nemocným ze strany zdravotnického personálu.

Psychologická problematika školní praxe

Cílem výuky je předat studujícím komplexní informace týkající se vývoje dynamiky třídního kolektivu, statistické zákonitosti, předání výpočtových technik deskripce vztahu žáků k výuce, řešení sociálně patologických jevů v kolektivu, stejně jako integrace izolovaných žáků.

Psychologie osobnosti

Teoretická disciplína, která seznamuje studující s poznáváním osobnosti člověka z hlediska determinujících činitelů, vývoje osobní identity, struktury osobnostních vlastností a jejich dynamiky.

Psychopatologie

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy etiologie, diagnostiky a léčby duševních poruch a poskytnout jim potřebný vědomostní základ, jenž se uplatní při komunikaci nelékařů s lékaři při pomoci lidem, kteří trpí duševními poruchami a poruchami chování. Disciplína seznamuje posluchače s obecnými náhledy na lidskou normalitu a odchylkami od této kategorie.

Základy poradenské praxe

Předmět vede studující k praktické dovednosti vést poradenský dialog etickou formou. A to jak dialog s jedincem zaangažovaným, tak nemotivovaným. Studující získávají dovednost pracovat s cílem dialogu, tedy profesionálně, snižovat možná rizika a čelit různým formám manipulace ze strany účastníka. Výsledkem je snížení až eliminace negativního vlivu emoční složky postoje, a tedy dosažení cíle mnohem etičtěji než asertivním přístupem.

Úvod do psychoterapie

Cílem je prohloubit u studentů vědomosti týkající se psychoterapeutických přístupů, podrobněji se seznámit s metodami psychoterapie a získat základní informace o výzkumu psychoterapie. Pozornost bude věnována objasnění indikace, cílů, forem, prostředků a aplikačních oblastí psychoterapie. Studenti získají informace o jednotlivých psychoterapeutických směrech a metodách různých psychoterapeutických škol.

Speciální kapitoly ze sociální psychologie

Seznámení studentů s procesem sociálního začlenění jedince do společnosti, s utvářením sociálních kontaktů, s problematikou mezilidské komunikace a se zákonitostmi života sociálních skupin.

Prevence závislostí a rizikového chování

Studující jsou postupně seznamováni se všemi známými významnými prvky, které tvoří podklad pro vzorce chování a jednání, jsou vedení k tomu vidět posloupnost, dělit příčiny a důsledky, vytvářet hypotézy pro možná řešení u konkrétních případových studií, které dále v praxi uplatňují.

Výběrové:

Aplikovaná psychologie

Smyslem předmětu je přinést studentům informace o aplikovaných oborech psychologie, které nemohou být probrány v rámci jiných specializovaných předmětů. Studenti tak získají širší přehled o využití psychologie v jednotlivých odvětvích.

Psychologie rodiny

Cílem předmětu je vhled a porozumění zákonitostem fungování partnerství a rodiny. Student se seznámí s oblastí rodinných vztahů ve smyslu přirozeného vývoje v čase, s nejčastějšími úskalími plynoucích ze soužití, včetně náhledu, jak s nimi pracovat.

Arteterapie

Cílem zážitkového předmětu je umožnit účastníkům vyzkoušet si formou vlastního prožitku některé formy individuální i skupinové arteterapie a také je seznámit s možnostmi aplikace arteterapeutických technik v pedagogické praxi.

Sociálně patologické jevy ve škole

Specifikace studijního předmětu spočívá ve výběru nejčastějších patologických jevů, které se vyskytují ve výchovně vzdělávacím procesu. Výchovné problémy jsou utříděny dle příčin jejich vzniku a závažnosti z hlediska společenského rizika. Po absolvování předmětu by si měl student umět poradit s problémovou situací ve výchově, získat základní informace o jejím řešení.


Název katedry (součásti)Rok 2023/2024
Katedra pedagogické a školní psychologie vše