Zahraniční studenti na KPA

Každoročně se na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity do některých předmětů studijního oboru Učitelství pro mateřské školy (MŠ) prezenční formy vzdělávání zapíší v rámci programu Erasmus zahraniční studenti. Obvykle to bývají studenti a studentky z Polska a ze Slovenska. V  uplynulém zimním semestru letošního akademického roku k nim přibyli i studující ze Španělska.

Španělští studenti se v uvedeném studijním oboru v letoším zimním semestru zapsali do výuky předmětu Pedagogika preprimárního vzdělávání (Pedagogy for pre-primary education). Pro tyto zahraniční studenty byl předmět vyučován v angličtině a zařazen jako samostatná výuková akce. Studujících ze Španělska bylo třináct, čtyři z nich byly studentky. Neobvyklý to poměr mužů a žen ve studijním oboru učitelství, oboru Učitelství pro MŠ a obzvláště v předmětu zaměřeném na dítě předškolního věku a jeho vzdělávání. Budoucí profesní skladba zapsaných španělských studentů byla zajímavá. Do předmětu se zapsali mj. budoucí učitelé 1. stupně, fyzioterapeut, budoucí učitelka angličtiny, školní psycholog, asistent pedagoga i budoucí trenér mládeže ve fotbalovém oddílu Barcelony. Otázkám vzdělávání dítěte předškolního věku se však věnovali velmi intenzivně a se zájmem, který v diskusích odůvodňovali profesním zájmem i plánovaným budoucím mateřstvím a otcovstvím. V termínu posledního semináře se španělští studující setkali se studentkami prvního ročníku studijního oboru Učitelství pro MŠ, prezenční formy vzdělávání. Studentky vytvořily na setkání velmi příjemnou, přátelskou atmosféru. Ve vzájemné diskusi v anglickém jazyce španělští studující sdělili své studijní dojmy z pobytu na Ostravské univerzitě, v Ostravě a z poznávání okolí Ostravy. Pochlubili se, která česká slova znají a jak je zvládají vyslovovat. Z českých jídel, jež si oblíbili, zazněl „guláš“, k pití si studenti nejraději objednávali „jedno pivo“. Španělští studující popsali vánoční i jiné tradice v místě, kde bydlí. Někteří z nich přijeli z krásného španělského města Cordoby. Ostravu jako město pokládají za zvláštní, roztahané, nesymetrické, ale přijatelné pro život mladého člověka a ocenění španělských studentů si Ostrava vysloužila zejména v ohledu dostupnosti veřejnou dopravou. České studentky studijního oboru Učitelství pro MŠ, dobře ovládající angličtinu, studujícím poděkovaly za příjemné setkání a popřály jim bezproblémovou cestu zpátky domů do Španělska, příjemné prožití vánočních svátků a úspěšné další studium. Z obou národních skupin studujících zazněl názor, že setkání studijních skupin studentů různých národů by mohlo být v průběhu semestru uskutečňováno vícekrát.

O vzájemnou spolupráci a výměnu studentů i učitelů s katedrou pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PedF OU v minulém zimním semestru projevili zájem vyučující i studentky ze 600 km vzdálené Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie v Polsku. Šest studentek z této vzdělávací instituce studující obor učitelství se zajímalo o předměty pedagogických praxí v základní škole a v mateřské škole a na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání studovaly vybrané předměty v oborech Učitelství pro MŠ a Učitelství pro 1. st. ZŠ. Při analýze odezřených pedagogických poznatků po proběhlých pedagogických praxích zahraniční studentky prokázaly srovnatelné teoretické znalosti jako studující v oboru Učitelství pro MŠ pedagogické fakulty naší univerzity. V seminářích předmětu Program podpory zdraví v MŠ se seznámily s kurikulem inovativního programu Zdravá mateřská škola a uplatnily získané teoretické a praktické znalosti při sestavování třídního vzdělávacího programu. Při rozloučení na konci semestru studentky studijního oboru Učitelství pro MŠ uspořádaly společnou neformální rozpravu se zahraničními studentkami o průběhu studia na obou fakultách a o podmínkách pedagogické praxe, v níž polské studentky také popsaly rozdíly a shody v praxi české a polské mateřské školy. Na závěr studentky z Chełmu přiblížily našim studentkám mateřskou školu v Polsku prostřednictvím zajímavé a poutavé prezentace.

V obou studijních oborech katedry - Učitelství pro MŠ a Učitelství 1. stupně ZŠ - se devatenáct zahraničních studentů zúčastnilo i výuky předmětu zaměřeného na pedagogickou praxi v mateřské škole a ve  třídách 1. stupně ZŠ (Profession training for primary and pre-primary schools). Skupina deseti studentů ze Španělska mezi nimi dominovala. Pedagogickou praxi studující absolvovali na ZŠ Ostrčilova, kde mají zřízeny třídy s výukou v anglickém jazyce. Konkrétně navštěvovali 1. a 3. ročník a pozorovali výuku angličtiny. Studenti byli výukou velmi zaujati, získali si i pozornost dětí, pro které byli zajímavým zpestřením školního života. V průběhu probíhajících pedagogických praxí byl na jejich tvářích patrný úsměv a spokojenost a z rozhovorů se studenty vyplynulo, že se jim v českých školách líbilo. Dokonce se ve třetí třídě také zapojili do výuky, kde s nimi mohli žáci vést krátké, jednoduché konverzace. Spolupráce se školami i vyučujícími byla oboustranně vstřícná.

Radmila Burkovičová, Alexandra Tomášová, Ondřej Šimik,
Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání,
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě


Zahraniční studenti na KPA
Zahraniční studenti na KPA
Zahraniční studenti na KPA
Zahraniční studenti na KPA

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022