Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy

„Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu Učitelství pro mateřské školy“

Na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě v prostorách budovy na ulici Mlýnské proběhla dne 16. června 2009 konference s názvem „Výsledky pedagogického projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy“. Jednalo se o absolventkou konferenci studijního oboru Učitelství pro mateřské školy vědeckého charakteru s mezinárodní účastí.

Konference se zúčastnily zejména letošní absolventky studijního oboru Učitelství pro mateřské školy, z nichž převážná většina je zároveň ředitelkami či vedoucími nebo učitelkami mateřských škol. Konference se zúčastnily i studentky z nižších ročníků tohoto studijního oboru, zástupce školní inspekce a učitelky z mateřských škol, které studentkami studijního oboru (prozatím) nejsou.

Záměrem konference bylo analyzovat a reflektovat koncepci přípravného vzdělávání ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, posoudit účinnost a propojenost tohoto vzdělávání na kurikulární reformu představovanou implementací Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání do pedagogického projektování edukace dítěte v prostředí MŠ a získat podněty k inovacím pro přípravu reakreditace prezenční i kombinované formy uvedeného studia. Odbornými garanty konference byly prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. Konferenčními jazyky byly čeština, slovenština a polština.

Jednání konference otevřelo úvodní vystoupení dětí z fakultní mateřské školy z Poděbradovy ulice v Ostravě 1. Děti pod vedením své paní učitelky Bc. Andrey Calábkové, s jejím doprovodem na harmonium a za asistence paní ředitelky Bc. Miroslavy Pospíšilové zazpívaly písně a doprovodily se některými nástroji Orffa. Vystoupení dětí rozzářilo náladu v sále a poděkovat za jejich vystoupení vykouklo z mraků i sluníčko. Děti předeslaly přátelskou, otevřenou atmosféru průběhu jednání celé konference.

Jednou z hlavních referujících v kontextu tématu konference byla prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., vedoucí katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svém příspěvku, zaměřeném na pedagogické projektování a tvořivost učitelů, zejména učitelek mateřských škol, nastínila i aktuální současnou problematiku, a to otázku Standardu kvality učitelské profese. Zodpověděla dotaz z pléna, jehož smyslem bylo zjistit, proč jsou z přípravy Standardu kvality učitelské profese v současné době vyloučeny učitelky mateřských škol jako skupina učitelů, a také terciární sféra školství.

Další vystupující PaedDr. Aneta Jarešová, Ph.D. z katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici v příspěvku pod názvem „Stav kurikulárnej reformy na Slovensku“ podala informaci o aktuální situaci kurikulární reformy na Slovensku a speciálně se pak věnovala oblasti preprimárního školství u našich sousedů.

Dr. Anna Gajdzica z Universytetu Śłąskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie z Polské republiky ve svém vystoupení nazvaném „Rok Prezdszkolaka w Polsce. Propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej“ podala mnoho zajímavých informací o současném předškolním vzdělávání i stavu preprimárního školství v Polské republice. Školní rok 2008/2009 byl totiž v Polsku vyhlášen „Rokem předškoláka“.

Úvodní část konference ukončila doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. z organizující katedry, jež pedagogické projektování v bakalářském studiu učitelství pro mateřské školy současným absolventkám i  všem účastníkům přiblížila z pohledu konceptu znalostí, který si jako studentky v průběhu bakalářského studia v procesu tvorby i realizace pedagogického projektu vytvářely.

Za doprovodu proděkanky pro zahraniční vztahy PhDr. Jeleny Petrucijové, CSc. a referentky pro  zahraniční vztahy Mgr. Ivany Schmejkalové se konference jako host zúčastnila Chariklea Pitsou z Univerzity Patras z Řecka, která již má praxi učitelky v mateřské škole a v průběhu studijního pobytu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity se v rámci svého doktorského studia seznamovala s kurikulárními dokumenty pro předškolní vzdělávání v České republice v současnosti a v minulosti.

Jednání v sekcích bylo zaměřeno na reflektování zkušeností čerstvých absolventek studijního oboru Učitelství pro mateřské školy z přípravného vzdělávání a prezentací jejich výsledných pedagogických projektů s vlastním vyhodnocením přínosu pedagogického projektování pro současnou pedagogickou praxi v mateřských školách. Proběhlo celkem ve čtyřech sekcích, které byly tématicky zaměřeny. Tématem první sekce byla operacionalizace kurikula do pedagogického projektu pro podmínky vlastní MŠ a jednání uvedla Mgr. Alexandra Tomášová z pořádající katedry příspěvkem „Hodnocení v práci učitele“. Druhá sekce byla zaměřená na projektování jako přípravu pro práci s dítětem v MŠ. Vystoupení absolventek a diskusi moderovala doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. Ve třetí sekci účastníci rokovali o možnosti projektování rozvoje prvopočáteční gramotnosti v MŠ. S tématem „Raná gramotnost a pregramotné projevy dětí předškolního věku v pedagogickém projektování“ jednání sekce podnítila Mgr. Marie Švrčková, Ph.D., členka pořádající katedry. Pedagogické projekty, s nimiž se seznamovali přítomní v poslední sekci, se  zaměřovaly na využití přírodovědných a společenskovědních témat v projektování pro edukační spolupráci s dítětem v MŠ. Sekci moderoval rovněž člen katedry, Mgr. Ondřej Šimik, PhD., který jednání sekce otevřel přednesením svého příspěvku nazvaného „Příroda jako platforma pro rozvoj osobnosti dítěte a proces operacionalizace v edukační části pedagogického projektování“. V pedagogických projektech, které absolventky prezentovaly ostatním, byly řešeny záležitosti týkající se konkrétních dětí v mateřských školách. Vycházely z pedagogické reality a k řešení jejich problémů směřovaly. Prezentace vytvořených a zrealizovaných pedagogických projektů podnítila širokou a bohatou diskusi ve všech sekcích.

Konference ukázala, že pedagogické projektování se stalo na akademické půdě vhodným tématem pro propojení oblastí, které jsme zvyklí nazývat „teorie a praxe“, a že existují i další témata, k jejichž projednávání by se všichni zúčastnění mohli i v budoucnu setkávat. Všem diskutujícím šlo o nalezení efektivních edukačních možností k rozvíjení dítěte, o to, aby byla dítěti vstupujícímu do vzdělávání pro toto vzdělávání nabídnutá pro něj schůdná a přijatelná cesta.

Konference měla návaznost na projekt APVV-0026-07 Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie a učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí, který pracovnice katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PedF OU řeší v týmové spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici a s Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczi v Polské republice.

Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy
Absolventská vědecká konference studijního oboru Učitelství pro mateřské školy

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 04. 2017