Průběh realizace projektu Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání

Od 1. března 2017 je některými akademickými pracovníky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity řešen projekt Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání. V projektu participují mateřské školy Ostrava - Poděbradova, Ostrava - A. Gavlase 12A a Ostrava - Hornická.

Jednou z cest naplňování cílů projektu jsou odborná setkání s kolegyněmi ze zahraničí, jejichž účelem je výměna příkladů dobré praxe v oblastech, na něž je řešení projektu zaměřeno. A tak v pokračujícím průběhu uskutečňování projektu navštívily ve dnech 14. listopadu 2018 až 16. listopadu 2018 učitelky mateřské školy Mgr. Zuzana Holubová, Mgr. Katarína Thúróczy a PaedDr. Nicoll Pauerová ze slovenské Materské školy Šafárikova trieda 4, 040 11 Košice, do realizace projektu zapojené mateřské školy.

Pobyt zahájily slovenské kolegyně 14. listopadu 2018 návštěvou v MŠ Ostrava, A. Gavlase 12A. Paní ředitelka Alena Píchová a statutární zástupce ředitelky MŠ PaedDr. Jana Navrátilová je seznámily s prostředím mateřské školy, a návazně s aktivitami, jež tato mateřská škola v rámci projektu realizuje. V této mateřské škole to jsou vzdělávací aktivity pro rozvinutí předčtenářské gramotnosti dětí předškolního věku. Učitelky zapojené mateřské školy prezentovaly i materiálně didaktické prostředky s dětmi v projektu využívané.

Pod záštitou katedry preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty se téhož dne na půdě Pedagogické fakulty OU s kolegyněmi ze slovenské mateřské školy setkaly v projektu zúčastněné supervizorky Alena Píchová, PaedDr. Jana Navrátilová, Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, Bc. Miroslava Pospíšilová a akademičtí pracovníci doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., odborný garant preprimárního vzdělávání, a Mgr. Ondřej Šimik, PhD., řešitel projektu. Setkání byli přítomni také garant gramotnosti pracovního vzdělávání Ing. Pavel Dostál, Ph.D., a garantka předčtenářské gramotnosti Mgr. Kuldanová Pavlína, Ph.D. jako spoluřešitelé projektu a kolegyně z projektového oddělení.

Mgr. Ondřej Šimik, PhD., řešitel projektu, seznámil přítomné se záměry, organizací a stavem plnění projektu. Svůj podíl na plnění projektu v rámci sebou garantované gramotnosti vyhodnotili i Ing. Pavel Dostál, Ph.D.Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. Následně se rozvinula bohatá diskuse s předáváním zkušeností mezi zúčastněnými zástupkyněmi českých mateřských škol i zástupkyněmi českých a slovenských mateřských škol.

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 přivítala kolegyně ze Slovenska paní ředitelka Mgr. Iva Chadzipanajotidisová v MŠ Hornická. Seznámila slovenské kolegyně s edukačními aktivitami této mateřské školy k rozvinutí polytechnické gramotnosti dětí předškolního věku. V odpoledních hodinách si učitelky ze Slovenska za průvodcovství svých kolegyň z MŠ Gavlase prohlédly centrum Ostravy a navštívily oblast Dolních Vítkovic. Den kolegyně ze Slovenska završily návštěvou premiéry baletního představení „Vzlety a pády“ v Divadle Jiřího Myrona za doprovodu p. Píchové, dr. Navrátilové a doc. Burkovičové.

Poslední den návštěvy, 16. listopadu 2018, seznámila slovenské kolegyně paní ředitelka Bc. Miroslava Pospíšilová s prostředím MŠ Poděbradova a především s edukačními aktivitami, jež učitelky mateřské školy realizují se záměrem rozvinout předmatematickou gramotnost dětí předškolního věku. V odpoledních hodinách se v projektu zapojeni kolegové z Pedagogické fakulty OU a z ostravských mateřských škol s Mgr. Zuzanou Holubovou, Mgr. Katarínou Thúróczy a PaedDr. Nicoll Pauerovou rozloučili.

Jak získané poznatky, tak postřehy a možnost navázání mezinárodní profesní i osobní spolupráce mezi učitelkami MŠ a s akademickými pracovníky Pedagogické fakulty OU kolegyně ze Slovenska hodnotily vysoce pozitivně. Oceňovaly otevřenost učitelek mateřských škol při předávání zkušeností i odhalení jimi doposud zjištěných případných rizik, jež by se mohly při konkretizaci řešených gramotností s dětmi ukázat. Z pohledu pedagogické praxe byla setkání přínosná pro všechny účastníky a zainteresované.

Za členy katedry preprimární a primární pedagogiky zúčastněné v projektu
doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.PaedDr. Jana Navrátilová.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 12. 2018