Projekty mezinárodní spolupráce

ERASMUS+

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Vedle akce Mobility jednotlivců (KA1), která umožňuje VŠ realizovat výjezdy studentů, akademických pracovníků nebo zaměstnanců do zahraničí (viz oddíl Mezinárodní mobility), jsou podporovány i další činnosti. V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou VŠ navázat zahraniční partnerství a realizovat mezinárodní projekty.

Kombinovaný intenzivní program, tzv. BIP (Blended Intensive Programme) v rámci Erasmus+ je zaměřený na spolupráci ve výuce. Jde o aktivitu určenou pro studenty a akademiky, která využívá inovativní způsoby kombinací virtuální a fyzické výuky. Na kombinovaném intenzivním programu, který může být o délce 5 až 30 dní, se podílí vždy alespoň 3 instituce ze 3 programových zemí.

Partnerství pro spolupráci poskytuje vysokoškolským institucím prostor pro mezinárodní spolupráci zaměřenou na sdílení zkušeností, společné vytváření nových metodik, inovace prostředí vysokoškolského vzdělávání. Do této skupiny patří projekty Kooperativního partnerství (Cooperative Partnership), jejichž cílem je zvýšení kvality činností zapojených VŠ, zejména výuky, ale mohou zahrnovat i výzkumné aktivity. Očekává se vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů. Délka trvání projektu se pohybuje od 12 do 36 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí. Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky tří jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt – 120 000 EUR, 250 000 EUR nebo 400 000 EUR.

Podrobnější informace o tom, jak najít partnery pro spolupráci, téma pro váš projekt nebo jak podat žádost, najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce. S přípravou i realizací projektů vám pochopitelně poradí Oddělení pro internacionalizaci PdF: Oddělení pro internacionalizaci / Pedagogická fakulta OU a Oddělení pro rozvoj a podporu projektů: Oddělení pro rozvoj a podporu projektů / Pedagogická fakulta OU.

AKTION Česká republika – Rakousko

Program v rámci projektů podporuje akademické pracovníky, vědecký personál i studenty vysokých škol v ČR a Rakousku. Zaměřuje se na typy projektů různého charakteru – podporujících výzkumnou spolupráci, společné konference a podobné akce, společné publikační výstupy, ale také spolupráci ve výuce, letní školy, přípravu joint degree programů atd. Konkrétně může jít o:

  • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci,
  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze,
  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy,
  • projekty pro přípravnou fázi k programům pro udělování dvojích diplomů,
  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů,
  • návazné projekty na finanční podporu publikování výstupů z již ukončených projektů,
  • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka,
  • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín,
  • projekty pro akademickou výměnu za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

U všech podporovaných aktivit jsou přednostně (ale nikoliv výhradně) podporováni mladí vědci do 10 let od ukončení doktorského studia.

Podrobnější a aktuální informace najdete zde: Projekty a granty AKTION | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz).

CEEPUS

Tematicky zaměřené projekty se realizují nejčastěji na úrovni kateder či ústavů vysokých škol. Na řešení projektu participují vždy nejméně̌ tři vysoké sokoly ze tří zemí zapojených do programu CEEPUS, které společně vytváří tzv. síť.

Vedle mobilit akademiků i studentů lze program využít také pro odborné exkurze, letní školy nebo koordinační schůzky zapojených akademiků. Podrobnější informace získáte buď na: Ceepus Projekty a granty | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz) anebo přímo na přehledných stránkách CEEPUS.

FONDY EHP

Fondy EHP odporují spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Mimo mobility umožňují také vytvářet společné projekty a sdílet zkušenosti. Do projektu musí být zapojena alespoň jedna partnerská organizace z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska.

Projekty institucionální spolupráce v rámci těchto fondů mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí. Cílem je aplikovat nové výukové metody a postupy, které budou lépe reagovat na potřeby studentů a žáků. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání.

Podrobnější informace naleznete zde: FONDY EHP - Projekty a granty | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz).

Přehled aktuálních i ukončených projektů mezinárodní spolupráce PdF naleznete na stránkách fakulty věnovaných Vědě, výzkumu a rozvoji pod záložkou Rozvojové projekty: Projekty a granty / Pedagogická fakulta OU nebo na Portálu OU v databázi EVID2.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2022