Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu PdF OU

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s Volebním řádem AS PdF OU řádné volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU.

Tyto volby se budou konat ve dnech 12.–19. listopadu 2021 formou elektronického hlasování prostřednictvím aplikace na Portále OU.

AS PdF OU ustavil dne 20. září 2021 volební komisi. Dne 30. září 2021 bylo ustavující zasedání této volební komise ve složení: předseda Ing. Tomáš Barot, Ph.D. (akademický pracovník), Mgr. Ondřej Šimik, PhD. (akademický pracovník), Mgr. Denisa Blaschová (studentka), Mgr. Bc. Tereza Vašutová, DiS. (studentka).

Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce PdF OU v souladu s čl. 3, odst. 4. Členové kurie akademických pracovníků mají právo navrhovat a volit pouze členy do komory akademických pracovníků. Členové kurie studentů mají právo navrhovat a volit pouze členy do komory studentů.

Doručení návrhu na kandidáta:

V zalepené obálce s označením „Volby do AS PdF OU“ adresované předsedovi volební komise a doručené prostřednictvím členů volební komise na podatelnu OU nebo na sekretariát děkana PdF OU na formuláři, který je přílohou tohoto Vyhlášení.

Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou.

Návrhy na kandidáty mohou být doručeny nejpozději do 3. listopadu 2021 do 14:00 hodin.

Seznamy voličů budou zveřejněny 5. listopadu 2021 na Portále OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 22. listopadu 2021.


Přílohy:


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 10. 2021