OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Petr Franiok

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 227, budova V
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika, základy a vývoj speciální pedagogiky
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2666
734 366 447
e-mail:
osobní WWW stránka:http://Petr.Franiok@osu.czNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Franiok, P. Aktuální otázky v psychopedii a logopedii: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Speciální pedagogika. 2017, roč. 27, č. 2, s. 181-183. ISSN 1211-2720.

Všechny publikace

Franiok, P. Aktuální otázky v psychopedii a logopedii: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Speciální pedagogika. 2017, roč. 27, č. 2, s. 181-183. ISSN 1211-2720.
Franiok, P. Aktuální otázky v psychopedii a logopedii: Odborná konference 2017 [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Franiok, P. Contemporary view at department of special pedagogy at University of Ostrava: Současný pohled na katedru speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě. In: Sustainable learner-centred Teaching - Advanced Recourse for Georgia and China. Brno: Masarykova univerzita. 2017.
Franiok, P. Edukacja inkluzyjna i konsekwencje dla uczniów z potrzebami specjalnymi w Republice Czeskiej. In: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 2017. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. 2017.
Franiok, P. Inkluze a speciálněpedagogické intervence. In: Speciálněpedagogické intervence v spoučasnosti. Ostrava: Ostravská univerita. 2017.
Franiok, P. Inkluze a speciálněpedagogické intevrnece. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 52-60. ISBN 978-80-7464-902-8.
Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb. In: Škola pro všechny. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. 2017.
Franiok, P. Nové paradigma speciální pedagogiky a jeho reflexe ve speciálněpedagogické praxi. In: Rozpravy 2017 - O školní a institucionální výchově. Ostravice: Asociace pracovníků institucionální výchovy. 2017.
Franiok, P. Speciálněpedagogické intervence v současnoti. 2017.
Franiok, P. Aktuální situace ve vzdělávání žáků s mentálním postižením [Konference]. Praha, PedF UK, Česká republika. 2016.
Franiok, P. Droga inkluzji - przygotowanie do zycia zawodowego w szkole czeskiej. In: Niepelnosprawni w zakladzie pracy: korzysci i potrzeby. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. 2016.
Adamus, P., Zezulková, E., Kaleja, M. a Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 170 s. ISBN 978-80-7464-884-7.
Franiok, P. J. A. Komenský jako inspirace pro změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptořebami. In: Svět speciální pedagogiky očima studentů III. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta. 2016.
Franiok, P. Limity inkluze ve vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Česká pedagogická společnost. 2016.
Franiok, P. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Výroční konference České pedagogické společnosti [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Franiok, P. Edukační bariéry v rozvoji dětí s mentálním postižením. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2015, roč. 49, č. 2015, s. 70-78. ISSN 0555-5574.
Franiok, P. Multidimenzionalita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Multidimenzionalita východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky: Multidimenzionalita východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky 2015-11-25 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta, 2015. Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta, 2015. s. 90-102. ISBN 978-80-89726-38-7.
Franiok, P. Rozvoj a vzdělávání žáků s kombinovaným postižením. In: Koncipovanie osobnosti cloveka v dialógoch výchovy 2: Koncipovanie osobnosti cloveka v dialógoch výchovy 2 2015-03-10 Ružomberok. Ružomberok: Verbum - Katolická univerzita, 2015. Verbum - Katolická univerzita, 2015. s. 21-31. ISBN 978-80-561-0234-3.
Franiok, P. Therapeutic Interventions and Students with Multiple Disabilities. In: What Will Be The Next, Special Educational System?. 1. vyd. Milano: EduCatt, 2015. s. 123-144. ISBN 978-88-6780-767-3.
Adamus, P., Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7464-798-7.
Franiok, P. Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú. In: Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 2014.
Franiok, P. Psychopedie 1. 2014.
Franiok, P. Rozvoj osobnosti žáků v současné škole. In: Vybrané praktické aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání - Sborník České pedagogické společnosti: Vybrané praktické aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání 2014-03-05 Liberec. Liberec: Česká pedagogická společnost, 2014. Česká pedagogická společnost, 2014. s. 221-230. ISBN 978-80-905245-2-1.
Franiok, P. Speciální pedagogika - vybrané problémy. 2014.
Franiok, P. Uczniowie z niepelnosprawnościa intelektualna i specyfika ich ksztalcenia: Konstruowanie świata osób niepelnsprawnych - róźne aspekty rzeczywistości. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych. 2014, roč. 19, č. 19, s. 127-137. ISSN 2391-9973.
Franiok, P. Kontext současné speciální pedagogiky a edukace žáků s těžším mentálním postižením: Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, 2013. Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, 2013. s. 414-421. ISBN 978-80-89238-87-3.
Franiok, P. Rozvoj osobnosti žáků s mentálním postižením. In: Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2013.
Franiok, P. a Gajdzica, Z. Special Education of Learners with Mental Retardation in the Czech Republic and Poland. Cieszyn: Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego, 2013. 156 s. ISBN 978-83-937072-0-1.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Franiok, P. a Kovářová, R. Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání. 2013.
Franiok, P. Speciální vzdělávací potřeby žáků s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostrvaská univerzita - Pedagogická fakulta, 2013. Ostrvaská univerzita - Pedagogická fakulta, 2013. s. 36-45. ISBN 978-80-7464-232-6.
Franiok, P. Alternativní přístupy v inkluzivním vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo IRIS, 2012. s. 196-206. ISBN 978-80-89256-89-1.
Franiok, P. Ksztalcenie nauczycieli a pedagogika specjalna. In: Kompetencje wspólczesnego nauczyciela. 1. vyd. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012. s. 183-188. ISBN 978-83-934036-8-4.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E. a Franiok, P. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7464-174-9.
Franiok, P. Reflection of education of pupils with special educational needs: Mentally hadicapped pupils. In: Formirane na graždanina i profesionalista v uslovjata na universitetskoto obrazovanie. Gabrovo: Sofijskij universitet Sv. Kliment Ohridski, 2012. Sofijskij universitet Sv. Kliment Ohridski, 2012. s. 374-378. ISBN 978-954-490-336-7.
Franiok, P. Specyficzne warunki ksztalcenia uczniów z niepelnosprawnościa intelektualna w Republice Czeskiej. In: Czlowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i spolecznej Polski oraz Republiki Czeskiej. 1. vyd. Kraków: Impuls, 2012. s. 15-23. ISBN 978-83-7850-115-2.
Franiok, P. Možnosti terapeutických intervencí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2011. s. 57-63. ISBN 978-80-7464-023-0.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Franiok, P. a Kovářová, R. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. 2011.
Franiok, P. a Kovářová, R. Současné trendy ve speciální pedagogice. 2011.
Kaleja, M., Zezulková, E. a Franiok, P. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 118 s. ISBN 978-80-7464-022-3.
Franiok, P. Některé aspekty edukace žáků s mentálním postižením. In: Kvalita života osob s mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010. s. 33-39. ISBN 978-80-555-0260-1.
Franiok, P. Současné trendy ve vzdělávání osob s mentálním postižením v České republice. In: Wsparcie instytucjonalne osób niepelnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej. první. vyd. Cieszyn: Wydawnictwo "ARKA", 2010. s. 43-55. ISBN 978-83-931587-1-3.
Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů. Ostrava: PdF OU, 2010. 130 s. ISBN 978-80-7368-921-6.
Franiok, P. Wysza Szkola Administracji Bielsko-Biala. 2010.
Franiok, P. a Kovářová, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. 2009.
Zezulková, E., Franiok, P. a Kovářová, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2009.
Franiok, P. Spojrzenie retrospektywne na studia w zakresie pedagogiki specjalnej w Ostrawie: Czlowiek z niepelnosprawnoscia w spoleczenstwie. In: Czlowiek z niepelnosprawnoscia w przestrzeni spolecznej. 1. vyd. Krakow: Impuls, 2009. s. 173-179. Czlowiek z niepelnosprawnoscia w spoleczenstwie 11. ISBN 978-83-7587-227-9.
Franiok, P. Usnesení sjezdu České pedagogické společnosti. Pedagogická orientace. 2009, roč. 19, s. 127-130. ISSN 1211-4669.
Franiok, P. Místo České pedagogické společnosti v profesionalizaci učitelského vzdělávání. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2008. s. 39-43. ISBN 978-80-7368-615-4.
Franiok, P. Reflexe studia oboru speciální pedagogika na PdF OU. In: 55.výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 149-153. ISBN 978-80-7368-616-1.
Franiok, P. Spojrzenie na edukacje integracyjna osób z upośledzeniem umyslowym. In: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnosprawnych. Bielsko-Biala: Wyźsza Szkola Administracji, 2008. Wyźsza Szkola Administracji, 2008. s. 47-54. ISBN 83-60430-91-8.
Franiok, P. Učitel a žák v současné škole. 2008.
Franiok, P. Uniwersytet Slaski Katowice. 2008.
Franiok, P. Úvod: Sborník z 15. konference České pedagogické společnosti. In: Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Masarykova univerzita, 2008. s. 3-4. ISBN 978-80-210-4752-5.
Franiok, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením: Inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním positžením. 3. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravěc - Pedagogickí fakulta, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7368-622-2.
Malach, J. a Franiok, P. Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej. In: Pedagogika spoleczna w Polsce po 1989 roku. s. 159-170.
Franiok, P. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a současné školství. In: Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Masarykova univerzita, 2008. s. 340-346. ISBN 978-80-210-4752-5.
Franiok, P. a Kovářová, R. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2007.
Franiok, P. Komparativní pohled na vzdělávání mentálně postižených žáků-některé zkušenosti z Německa a České republiky: Education of Pupils with Special Educational Needs. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. první. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 175-182. ISBN 978-80-7315-163-8.
Franiok, P. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. 2007.
Franiok, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 2007. 142 s. ISBN 80-7368-274-5.
Malach, J. a Franiok, P. Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej.. s. 134-143. ISBN 83-88789-13-9.
Malach, J. a Franiok, P. . Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej. In: Ogólnopolskia konferencija naukowa Pedagogika spoleczna w Polsce po 1989 roku. PWSZ Gorzów Wielkopolski a SWSZ im g. Zientka-.Z. w Katowicach, Gorzów Wielkopolski. 2006.
Franiok, P. Arteterapie ve speciální pedagogice. 2006.
Franiok, P. a Osterer, G. Die wesentlichen pädagogisch-therapeutischen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe auf der Grundlage des Achten Buches Sozilagesetzbuch SGB VIII. 2006.
Franiok, P. Doświadczenia z edukacja upośledzonych umyslowo w Niemczech. In: Watki konieczne w edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych. Ustroń. 2006.
Franiok, P. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele. 2006.
Franiok, P. Mobility studentů - společné studijní programy. In: Bilancia a výhľady odboru špeciálna pedagogika II. Bratislava. 2006.
Franiok, P. Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky v rozvoji osob s mentálním postižením. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poraďenstvo pre znevýhodnené osoby. Bratislava. 2006.
Franiok, P. Profesní příprava mentálně postižených a jejich uplatnění na trhu práce. 2006.
Franiok, P. Retrospektivní pohled na studium speciální pedagogiky v Ostravě. In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava. 2006.
Franiok, P. Speciální pedagogika - vybrané problémy. 2006.
Malach, J. a Franiok, P. Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej. In: Ogólnopolskia konferencija naukowa Pedagogika spoleczna w Polsce po 1989 roku. PWSZ Gorzów Wielkopolski a SWSZ im g. Zientka-.Z. w Katowicach, Gorzów Wielkopolski. 2006.
Franiok, P. Člověk s postižením a právo na partnerský život v rezidenčních službách. 2005.
Franiok, P. Etopedie. Vybrané okruhy etopedické problematiky. 2005.
Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením. 2005.
Franiok, P. Konference Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, s. 3-4.
Franiok, P. a Stankowski, A. Pedagogická terapie - možnost nebo nutnost?. 2005.
Franiok, P. Prokop, J. (ed) K otázkám srovnávací pedagogiky. Pedagogické spektrum. 2005, roč. 14, s. 133-136. ISSN 1335-5589.
Franiok, P. Simulace řečového rozvoje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování. 2005.
Franiok, P. Some Aspects of Special Education in Pre-Service Teacher Training Programmes. In: Praktyka tworzenia eduakcyjnej wspólnoty. Krakow: Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego, 2005. Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego, 2005. s. 41-43. ISBN 83-233-2019-5.
Franiok, P. Transformace ve vzdělávání mentálně postižených a základní školy speciální. In: Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 9-12. ISBN 80-7368-031-9.
Franiok, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta, 2005. 142 s. ISBN 80-7368-150-1.
Franiok, P. Das Praktikum im Fach Sonderpadagogik fur Studierende der Grundschulpadagogik. In: Integrations- und Sonderpadagogik in Europa. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004. s. 234-237. ISBN 3-7815-1342-4.
Franiok, P. Existují specifické poruchy učení u mentálně retardovaných žáků?. In: Specifické poruchy učení: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální Ostrava - OU Pdf. Ostrava: OU, 2004. OU, 2004. s. 9-11. ISBN 80-7042-309-9.
Franiok, P. Informace o studiu 2004-2005, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta. 2004.
Franiok, P. Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej. Watki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia spolecznego osób niepelnosprawnych . 2004, s. 119-123. ISSN 0208-6336.
Franiok, P. Nástin problemtiky etopedie a sociální patologie. 2004.
Franiok, P. Některé aspekty vzdělávání učitelů v otázkách speciální pedagogiky. Pedagogická orientace. 2004, s. 98-101. ISSN 1211-4669.
Franiok, P. Pilotná realizácia výukového predmetu o dospelosti l´udí s mentálnym postihnutím. 2004.
Franiok, P. Příprava posluchačů pedagogické fakulty v oblasti tzv. negativních jevů u dětí, žáků a studentů. 2004.
Franiok, P. Speciální pedagogika v Ostravě. In: Pedagogika na Ostravské univerzitě. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004. s. 154-157. ISBN 80-7042-377-3.
Franiok, P. Speciální výtvarná výchova - techniky arteterapie ve speciální pedagogice. 2004.
Franiok, P. Specifické poruchy učení. 2004.
Franiok, P. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2004.
Franiok, P. Etopedie - Úvod do resocializační pedagogiky. 2003.
Franiok, P. a Prokop, J. K otázkám srovnávací pedagogiky. 2003.
Franiok, P. Kapitoly z teorie speciální pedagogiky. 2003.
Franiok, P. Místo české speciální pedagogiky v kontextu speciálních vzdělávacích potřeb. In: K otázkám srovnávací pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 2003. Univerzita Karlova - Karolinum, 2003. s. 307-311. ISBN 80-246-0571-6.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.. 2003.
Franiok, P. Příprava učitelů anglického jazyka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení. 2003.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.. 2002.
Franiok, P. a Kysučan, J. Psychopedie - Speciální pedagogika mentálně retardovaných. 2002.
Franiok, P. a Wyffels, D. The Aspects of Czech Special Education. In: Starting Competences Needed To Be an Inclusive Teacher. Kortrijk: KATHO, 2002. 28 179-IC-3-98-1-BE.
Franiok, P. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) . In: Starting Competences Needed To Be an Inclusive Teacher. Padagogische Akademie der Diozese Linz. 2001.
Franiok, P. Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí. In: Terapie ve speciálně pedagogické péči. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 39-53. ISBN 80-7315-010-7.
Franiok, P. Nedoceněné aspekty muzikoterapie. In: Pedagogická diagnostika 2001: Pedagogická diagnostika 2001(1. dodatek) Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 3-9. ISBN 80-7042-184-3.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.. 2001.
Franiok, P. Postavení zvláštních škol na prahu 21. století v české vzdělávací soustavě.. In: Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí.: Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. 30. 8. 2000 Brno. Brno: Konvoj, 2001. Konvoj, 2001. s. 194-196. ISBN 80-7302-016-5.
Franiok, P. Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí. In: Terapie ve speciálně pedagogické péči-Therapien in der sonderpadagogischen Behandlung. Brno: Masarykova univerzita , 2000. Masarykova univerzita , 2000. s. 19-27. ISBN 80-85931-83-4.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.. 2000.
Franiok, P. Vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené děti. In: Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí: Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí - 8. konference ČPdS Brno. Brno: Česká pedagogická společnost, 2000. Česká pedagogická společnost, 2000. s. 125-128. ISBN 80-85615-92-4.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.. 1999.
Langr, L., Franiok, P. a Sikora, P. Práva dítěte v rodině, ve škole, před právními orgány. In: Práva dítěte . Opole: Zarzad Miejski Towarzystwa Przyjaciol Szkoly w Opolu, 1998. Zarzad Miejski Towarzystwa Przyjaciol Szkoly w Opolu, 1998. s. 29-49. ISBN 83-909362-5-9.
Franiok, P. Vliv hudby na mentálně postižené děti v ústavu sociální péče. 1998.
Franiok, P. Výchova prací u mentálně postižených. In: Rozumienie i zrozumienie . Opole: Uniwersytet Opolski, 1998. Uniwersytet Opolski, 1998. s. 135-141. ISBN 83-902795-9-2.
Franiok, P. Postavení žáků se specifickými poruchami učení. In: Pedagogická diagnostika 97 . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1997. Ostravská univerzita Ostrava, 1997. s. 152-154. ISBN 80-7042-126-6.
Franiok, P. Idealy wychowawcze Komenskiego a nauczenie poczatkowe. In: Jan Amos Komenski . KATOWICE: SLASK SP, 1996. SLASK SP, 1996. s. 35-43. ISBN 83-7164-030-7.
Franiok, P. Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycielek przedszkoly w zakresie wychowania dzieci niepelnosprawnych. In: Edukacja w procesie przemian cywilizacyjnych, cz.3 . OPOLE: Uniwersytet Opolski, 1996. Uniwersytet Opolski, 1996. s. 369-373. ISBN 83-9010-825-9.
Franiok, P. Možnosti rozvoje mentálně postižených dětí. In: Pedagogická diagnostika 95 . OSTRAVA: Ostravská univerzita Ostrava, 1996. Ostravská univerzita Ostrava, 1996. s. 131-133. ISBN 80-7042-106-1.
Franiok, P. Současná škola a handicapované děti. Speciální pedagogika. 1996, roč. 6, s. 14-18. ISSN 0862-1632.
Franiok, P. Handicapovaní žáci v běžných středních školách. In: Sborník z. ped. Semináoe ÚCVR PdF OU . OSTRAVA: Ostravská univerzita Ostrava, 1994. Ostravská univerzita Ostrava, 1994. s. 61-65.
Franiok, P. Jsme připraveni na integraci výchovy a vzdělávání postižených dětí v běžných školských zařízeních?. In: Pedagogické vědy . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 73-75. ISBN 80-7042-080-4.
Franiok, P. K přípravě učitelů pro výchovu a vzdělávání handicapovaných žáků v běžných školských zařízeních. Pedagogická orientace. 1994, s. 50-52. ISSN 1211-4669.
Franiok, P. Mentálně postižené dítě a muzikoterapie. Predškolská výchova. 1994, roč. 48, s. 7-8. ISSN 0032-7220.
Franiok, P. K integraci výchovy a vzdělávání postižených jedinců v naší společnosti. Pedagogická orientace. 1993, s. 145-149.
Franiok, P. Pracovní výchova, Pedagogické situace. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.
Franiok, P. Slovníček cizích slov k základní zkoušce ze speciální pedagogiky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BKPSPNárys speciální pedagogiky
BSPECSpeciální pedagogika
BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
CSPPESpeciální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
IASPDIntegrativní aspekty speciál. pedagogiky
ICTSPSpeciální pedagogika
KKISPKapitoly z integrativní speciál. pedagog
KMUZIMuzikoterapie u zdravotně postižených
KPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
KPGSESpeciálně pedagogický seminář
KPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
KPSP1Psychopedie 1
KPXPSPsychopedická praxe - souvislá
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSOANSomatologie a antropologie
MSSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
NKSPESpeciální pedagogika
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PPDP1Spec. ped. diagnostika a porad. 1
PPGSESpeciálně pedagogický seminář
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PPSP1Psychopedie 1
PPSP2Psychopedie 2
PSEMIMetodologie závěrečných prací
PSPD1Psychopedie 1
PSPD2Psychopedie 2
PSPECNárys speciální pedagogiky
PSPEDPsychopedie
PSZARSpeciální školská zařízení
PS1DVPsychopedie
PZSPKZáklady speciální pedagogiky
PZSPPZáklady speciální pedagogiky
RE1HUReedukace a hudba
SKISPKapitoly z integrativní speciál. pedagog
SMUZIMuzikoterapie u zdravotně postižených
SNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
SNDP1Seminář k diplomové práci 1
SNDP2Seminář k diplomové práci 2
SNEMPEdukace osob s mentálním post.
SNEPSEdukace osob s mentálním postižením
SNMDPMetodologie diplomových prací
SNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
SNPASPoruchy autistického spektra
SNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
SNSZEEdukace osob s mentálním postižením
SNSZIIntegrativní speciální pedagogika
SNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
SNTPMTerapeutické metody ve sp. pedagogice
SPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
SPEDBSpeciálně pedagogická diagnostika 2
SPEDRSpeciální pedagogická diagnostika
SPGSESpeciálně pedagogický seminář
SPSP1Psychopedie 1
SPSP2Psychopedie 2
SPZSSpeciální pedagogika
SSEMIMetodologie závěrečných prací
SSOPASomatopatologie
SSZZPSZZ - Psychopedie
SUDSSDidaktika základní školy speciální
SUPASStrukturované učení a autismus
SZZSPSZZ - Speciální pedagogika
USPECÚvod do speciální pedagogiky
VSZZ3SZZ - Etopedie
VS2Z3SZZ - etopedie
WNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WNEMPEdukace osob s mentálním post.
WNEPSEdukace osob s mentálním postižením
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
WNPASPoruchy autistického spektra
WNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
WNSZEEdukace osob s mentálním postižením
WNSZIIntegrativní speciální pedagogika
WNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
WNTPMTerapeutické metody ve spec. pedagogice
WPRPSPraxe psychopedická
WPSPDPsychopedie
WSEMIMetodologie závěrečných prací
WSPDPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WUDSSDidaktika ZŠ speciální
WUPASStrukturované učení a autismus
WZZSPSZZ - Speciální pedagogika
XSPECZáklady speciální pedagogiky
XSPEDSpeciální pedagogika a edukace dospělých
YU1TRReedukace a hudba
ZPSPDPsychopedie
ZSEMISeminář k závěrečné práci
ZSPDRZáklady speciální pedagogiky
ZSPECZáklady speciální pedagogiky
ZSPGZáklady speciální pedagogiky
ZSPPGZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
2SPDSpeciální pedagogika
22PDSpeciální pedagogika
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33ASESpeciální pedagogika a edukace dospělých
33SPZáklady speciální pedagogiky
5MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
5PENSpeciální pedagogika
55MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55PENSpeciální pedagogika
6MSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8PREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
ETO1PEtopedie
ETO2PEtopedie
LOG1PLogopedie
LOG2PLogopedie
OFT1POftalmopedie
OFT2POftalmopedie
PAT1PPatopsychologie
PAT2PPatopsychologie
PAT3PPatopsychologie
PSY1PPsychopedie 1
PSY2PPsychopedie 2
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování
SOM1PSomatopedie
SOM2PSomatopedie
SORP2Sociologie rodiny a mládeže
SOR1PSociologie rodiny a mládeže
SPPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
SUR1PSurdopedie
SZP1PSeminář k závěrečné práci a vedení ZP
UOSPÚvod do obecné a srovnávací pedagogiky
VZMRVzdělávání žáků s mentální retardací
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky


AutorNázev práceTypRok
Mazurek JiříCíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidisertační 2017 
Gluchmanová AnetaHudebně pohybová výchova v ZŠ speciálnídiplomová 2018 
Sochacká VeronikaVyužití muzikoterapie v základní škole speciálnídiplomová 2018 
Veselská VendulaRozvoj dětí s těžkým mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciálnídiplomová 2018 
Baštrnáková KarolínaBariéry inkluze a současné vzdělávání žáků s mentálním postiženímdiplomová 2017 
Juřenová TerezaRozvoj dětí s kombinovaným postižením v ZŠ speciálnídiplomová 2017 
Křimská PavlaVýchovné problémy dětí s lehkým a středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2017 
Novák JiříInkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postiženímdiplomová 2017 
Pašková ZuzanaDobrovolnictví jako fenomén současné dobydiplomová 2017 
Prudká AdélaChráněná pracovní místa pro osoby s mentálním postiženímdiplomová 2016 
Blaschová MarkétaKvalita života a ucelená rehabilitace osob s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Bosáková AdélaIndividuální integrace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2015 
Huvarová VendulaVýznam hudební výchovy pro žáky se středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2015 
Macurová LudmilaVzdělávání žáků s mentálním postižením na středních školáchdiplomová 2015 
Palová KateřinaKvalita života seniorů v domově se zvláštním režimemdiplomová 2015 
Platková LuciePodmínky vzdělávání v základní škole speciálnídiplomová 2015 
Šodková JanaKomplexní rehabilitace a tzv. rehabilitační třídy základních škol speciálníchdiplomová 2015 
Botková AlžbětaOsvojování akademických dovedností žáky s poruchou autistického spektradiplomová 2014 
Holubová EvaIntegrace dětí s autismem do základní školydiplomová 2014 
Kaštovská VeronikaPříprava učitelů pro práci s žáky s mentálním postižením v Kenidiplomová 2014 
Lindovská PetraSpeciálně pedagogická diagnostika dětí s odkladem školní docházkydiplomová 2014 
Rašková AliceAlternativy v edukaci osob s těžším mentálním postiženímdiplomová 2014 
Strejčková EvaVýznam arteterapie v rozvoji osob s kombinovaným postiženímdiplomová 2014 
Synková ZuzanaErgoterapie ve stacionáři u osob s lehkým mentálním postižením a středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2014 
Chutná LucieVýchovně vzdělávací strategie v mateřské škole u dětí s poruchou autistického spektradiplomová 2013 
Flachsová VěraŠkolní zralost dětí s vícečetným postižením.diplomová 2013 
Habancová BarboraMísto alternativních zařízení v ucelené rehabilitacidiplomová 2013 
Holásková LenkaEstetická výchova v základních školách speciálníchdiplomová 2013 
Jelínková VeronikaStrukturované učení u dětí s poruchami autistického spektradiplomová 2013 
Juráňová ŠárkaSpeciálně pedagogické terapie u dětí s kombinovaným postiženímdiplomová 2013 
Kokrdová NikolaVliv transformace sociálních služeb na život osob s mentálním postiženímdiplomová 2013 
Rychlá PavlaVýznam terapií pro edukaci žáků s těžším mentálním postiženímdiplomová 2013 
Stanieková AnetaŠkolní zralost dětí s kombinovaným postiženímdiplomová 2013 
Fojtů PavlaStrukturované učení u dětí s poruchami autistického spektradiplomová 2012 
Lažková ZuzanaVyužívání snoezelenu v bazální stimulacidiplomová 2012 
Satolová KateřinaKvalita života osob s mentálním postižením.diplomová 2012 
Spurná ŠárkaRozvoj dětí s kombinovaným postižením s mentální retardacídiplomová 2012 
Diatka LukášAlternativní formy vzdělání osob s lehkým mentálním postiženímdiplomová 2011 
Hegerová PetraIndividuální vzdělávací plán žáka s mentálním postižením na 1. stupni ZŠdiplomová 2011 
Jarošová LenkaVýznam asistenčních psů v integraci osob se zdravotním postiženímdiplomová 2011 
Kohoutová BlankaAlternativní vzdělávání žáků s kombinovaným postiženímdiplomová 2011 
Matoušková JanaRámcové vzdělávací programy a edukace žáků s mentálním postižením v odborném učilištidiplomová 2011 
Siudová EditaRozvoj dítěte s poruchou autistického spektradiplomová 2011 
Stranevová RenataRámcové vzdělávací programy a edukace žáků s těžkým kombinovaným postiženímdiplomová 2011 
Zinglar MarekRozvoj osob s mentálním postižením ve vybraných terapiíchdiplomová 2011 
Birtková HanaSpeciálně pedagogické terapie v edukaci osob s mentálním postiženímdiplomová 2010 
Blažková DagmarDěti s lehkým mentálním postižením v dětském diagnostickém ústavudiplomová 2010 
Fiedlerová MichaelaEdukace žáků s kombinovaným postiženímdiplomová 2010 
Křesťanová ŠárkaMožnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postiženímdiplomová 2010 
Riedlová LucieMentální postižení.diplomová 2010 
Sikorová PavlaOsoby se zdravotním postižením a majoritní společnostdiplomová 2010 
Smoleňová MarcelaVzdělávací programy pro mentálně postižené.diplomová 2010 
Adamíková BohdanaKvalita života osob s postiženímdiplomová 2009 
Kiková AnnaVýznam hipoterapie v léčbě následků dětské mozkové obrnydiplomová 2009 
Jančarová MartinaVýchova a vzdělávání jedince s autistickou poruchoudiplomová 2008 
Klímová JarmilaVýchova jedince s mentálním postižením v podmínkách ústavního zařízenídiplomová 2007 
Milerová VeronikaIntegrované vzdělávání žáků se speciálními potřebami na 1. stupni základní školydiplomová 2007 
Tomoszková MichaelaIntegrované vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2007 
Bambasová KarolínaKomplexní péče a podpora pro osoby se zdravotním postižením v ČRdiplomová 2006 
Baselová TerezaIntegrované vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebamidiplomová 2006 
Crha JakubMožnosti využití speciálních psychoterapií při resocializaci mladistvých v ústavní péčidiplomová 2006 
Pilchová KarinaVýchova mentálně retardovaných jedinců v podmínkách ústavních zařízenídiplomová 2006 
Slaběňák JiříVaribialita ve výchově osob s autistickým spektrem poruchdiplomová 2006 
Chvatíková MartinaIntegrované vzdělávání tělesně postižených žáků v základní školediplomová 2005 
Hromádková AnnaMuzikoterapie u dětí s koktavostí v předškolním věkubakalářská 2018 
Pšenicová LucieRámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a děti s mentálním postiženímbakalářská 2018 
Ševčíková MartinaIntervence speciálního pedagoga v edukaci žáka s mentálním postižením na 1. stupni ZŠbakalářská 2018 
Jadrníčková IvaSpeciálně pedagogická podpora v běžných školáchbakalářská 2017 
Polehlová KristýnaKvalita života dospělých osob s mentálním postiženímbakalářská 2017 
Tomaniecová DarjaRealita inkluzívního vzdělávání v ČRbakalářská 2017 
Vrablová VěraDospělost osob s mentálním postiženímbakalářská 2017 
Gluchmanová AnetaRozvoj motoriky dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postiženímbakalářská 2016 
Krchová DanielaPráce osob s mentálním postižením v sociálně terapeutické dílněbakalářská 2016 
Rožková MichaelaErgoterapie v sociálních zařízeních pro mladé dospělé s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Sikorová EvaVýchova dětí s těžším mentálním postiženímbakalářská 2016 
Vašková BeataHudebně pohybová výchova u žáků s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Veselská VendulaVolný čas klientů s mentálním postižením v Domově Horizontbakalářská 2016 
Bieleszová DominikaPracovní výchova jako terapie pro žáky s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Juroková IvetaSociálně terapeutické dílny v životě lidí s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Křimská PavlaVýchovné problémy u dětí se středně těžkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Matějová HanaArteterapie a muzikoterapie u žáků s lehkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Olšaníková MonikaUcelená rehabilitace jako ukazatel kvality života rodin s dítětem s kombinovaným postiženímbakalářská 2015 
Šamaj AlešVyučovací hodina v rámci inkluzivního vzděláváníbakalářská 2015 
Adoltová LenkaUplatnění arteterapie v základní škole speciálníbakalářská 2014 
Mikošková LenkaMladá dospělost osob s Downovým syndromembakalářská 2014 
Prudká AdélaKvalita života osob s mentálním postižením v chráněném bydleníbakalářská 2014 
Stiborová TerezaSpecifika edukace v základní škole speciálníbakalářská 2014 
Šmahlíková KateřinaDidaktická hra pro děti s lehkým mentálním postiženímbakalářská 2014 
Blaschová MarkétaDítě s kombinovaným postižením a ucelená rehabilitacebakalářská 2013 
Chudějová VeronikaKvalita života dospělých osob s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Debefová AnetaŠkolní zralost dětí s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Macurová LudmilaZaměstnávání osob s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Palová KateřinaVzdělávání žáků s kombinovaným postižením v základní škole speciálníbakalářská 2013 
Platková LucieVzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením v základní škole speciálníbakalářská 2013 
Leškaničová NelaLidé s mentálním postižením a volební právobakalářská 2012 
Novotná DanielaPostoje veřejnosti k osobám s mentálním postiženímbakalářská 2012 
Rašková AliceVzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v základní škole speciálníbakalářská 2012 
Slaná MiladaUcelená rehabilitace a jedinci s mentálním postižením v ČRbakalářská 2012 
Stáňová JanaUplatnění alternativních metod ve vzdělávání žáků s kombinovaným postiženímbakalářská 2012 
Synková ZuzanaRozvoj dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2012 
Berková DarinaVýchova dětí s kombinovaným postiženímbakalářská 2011 
Eisenhammerová BarboraPartnerství jako součást socializace osob s mentálním postiženímbakalářská 2011 
Hüblová ZdenkaRozvoj osob se středně těžkou mentální retardací prostřednictvím muzikoterapiebakalářská 2011 
Kaštovská VeronikaVzdělávání žáků s mentálním postižením v Keni a České republicebakalářská 2011 
Koželuhová MarkétaMožnosti rozvoje osob s mentálním postižením v rehabilitačních třídách prostřednictvím výtvarných činnostíbakalářská 2011 
Strejčková EvaRozvoj osob s mentálním postižením prostřednictvím arteterapie.bakalářská 2011 
Habancová BarboraUcelená rehabilitace a alternativní zařízení.bakalářská 2010 
Holásková LenkaEstetická výchova žáků s mentálním postižením.bakalářská 2010 
Lažková ZuzanaKoncept bazální stimulace v péči o žáky s kombinovaným postiženímbakalářská 2010 
Lukačková SvětlaRozvoj dětí s kombinovaným postižením.bakalářská 2010 
Mikolášová XenieVyužití alternativní a augmentativní komunikace u osob s těžším mentálním postižením.bakalářská 2010 
Rendulová HanaEdukace žáků s autistickým spektrem poruch.bakalářská 2010 
Spurná ŠárkaRozvoj dětí s kombinovaným postižením s mentální retardací.bakalářská 2010 
Vajsová EvaVýznam hudebně pohybových a tanečních činností v rozvoji dětí s mentálním postiženímbakalářská 2010 
Jarošová LenkaIntegrované vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2009 
Jiřelová JanaZaměstnávání lidí s postiženímbakalářská 2009 
Kohoutová BlankaVzdělávání žáků s mentálním postižením a terapiebakalářská 2009 
Šimková JitkaVliv prostředí na rozvoj jedince s mentálním postiženímbakalářská 2009 
Šupíková AnnaTransformace dětských domovů po roce 1989bakalářská 2009 
Zímová VeronikaČinnosti speciálně pedagogických center ve vztahu k dětem s mentálním postiženímbakalářská 2009 
Zinglar MarekRozvoj dětí s mentálním postižením prostřednictvím muzikoterapiebakalářská 2009 
Birtková HanaVliv ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie na rozvoj dětí s mentálním postiženímbakalářská 2008 
Chytrošová SvětlanaVliv dlouhodobé ústavní výchovy na rozvoj osob s mentálním postiženímbakalářská 2008 
Henek MilanVýchova jedinců s lehkým mentálním postižením v DDÚ Bohumín Šunychlbakalářská 2008 
Janíková HanaUcelená rehabilitace pro osoby s mentální retardací v podmínkách ČRbakalářská 2008 
Kostelníková MarkétaVýznam hudebních činností pro rozvoj osob s mentální retardacíbakalářská 2008 
Kuchařová IvanaPřípadová studie dítěte s kombinovaným postiženímbakalářská 2008 
Oppová PavlaVýznam výtvarných činností pro rozvoj osob s mentálním postiženímbakalářská 2008 
Riedlová LucieMentální retardacebakalářská 2008 
Rychlá PavlaVyužití muzikoterapie a arteterapie v rozvoji jedince s mentální retardacíbakalářská 2008 
Sikorová PavlaKvalita života osob se zdravotním postiženímbakalářská 2008 
Slámová HanaVýznam hudebně-tanečních terapií pro rozvoj dětí s mentálním a zrakovým postiženímbakalářská 2008 
Lišifka OndřejKomplexní péče a podpora pro osoby se zdravotním postižením v ČRbakalářská 2007 
Vilášková DagmarPřípadová studie dítěte s kombinovaným postiženímbakalářská 2007 
Holásková VladislavaPříprava mentálně postiženého dítěte na vstup do školybakalářská 2006 
Jarošková VěraKomplexní péče a podpora pro osoby se zdravotním postižením v České republicebakalářská 2006 
Nari PavlaVyužití speciálních psychoterapií v rozvoji jedince s mentální retardacíbakalářská 2006 
Závorková LenkaVýznam muzikoterapie v rozvoji dětí s HRbakalářská 2006 
Lazecká DagmarSpolupráce speiálně pedagogického centra se školami žáků v průběhu integrovaného vzděláváníbakalářská 2005 
Maňáková JanaKomplexní přístup k výchově a vzdělávání dítěte s autistickými rysybakalářská 2005 
Marášková JaroslavaVýznam hudebních a hudebně pohybových činností v rozvoji žáků se specifickými poruchami učeníbakalářská 2005 
Proboszová ZuzanaVýchova a vzdělávání jedinců kombinovaně postižených s mentální retardacíbakalářská 2005 
Slanina JanSocializace zdravotně postižených - socializace mentálně postiženýchbakalářská 2005 
Škrobánková PavlínaSocializace zrakově postiženýchbakalářská 2005 


Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Období11/2017 - 10/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Zeptejte se Matěje aneb na návštěvě u Vševěda - dramaterapie
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Období11/2005 - 5/2006
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub