Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Petr Franiok

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 524, budova SA
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika, základy a vývoj speciální pedagogiky
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2666
734 366 447
e-mail:
osobní WWW stránka:http://Petr.Franiok@osu.czNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Franiok, P. Aktuální otázky v psychopedii a logopedii: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Speciální pedagogika. 2017, roč. 27, č. 2, s. 181-183. ISSN 1211-2720.

Všechny publikace

Franiok, P. Živě s NOE: Přínos R. Jedličky pro vznik Jedličkova ústavu. Přínos R. Jedličky pro vznik Jedličkova ústavu. [Televizní relace]. Televize NOE. 2019.
Franiok, P. Aktuální otázky v psychopedii a logopedii: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Speciální pedagogika. 2017, roč. 27, č. 2, s. 181-183. ISSN 1211-2720.
Franiok, P. Aktuální otázky v psychopedii a logopedii: Odborná konference 2017 [Konference]. Praha, Česká republika. 2017.
Franiok, P. Contemporary view at department of special pedagogy at University of Ostrava: Současný pohled na katedru speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě. In: Sustainable learner-centred Teaching - Advanced Recourse for Georgia and China. Brno: Masarykova univerzita. 2017.
Franiok, P. Edukacja inkluzyjna i konsekwencje dla uczniów z potrzebami specjalnymi w Republice Czeskiej. In: Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 2017. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. 2017.
Franiok, P. Inkluze a speciálněpedagogické intervence. In: Speciálněpedagogické intervence v spoučasnosti. Ostrava: Ostravská univerita. 2017.
Franiok, P. Inkluze a speciálněpedagogické intevrnece. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 52-60. ISBN 978-80-7464-902-8.
Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb. In: Škola pro všechny. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc. 2017.
Franiok, P. Limity inkluze ve vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa 2016 Ostrava. Brno: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 183-192. ISBN 978-80-905245-6-9.
Franiok, P. Nové paradigma speciální pedagogiky a jeho reflexe ve speciálněpedagogické praxi. In: Rozpravy 2017 - O školní a institucionální výchově. Ostravice: Asociace pracovníků institucionální výchovy. 2017.
Franiok, P. Speciálněpedagogické intervence v současnoti. 2017.
Franiok, P. Aktuální situace ve vzdělávání žáků s mentálním postižením [Konference]. Praha, PedF UK, Česká republika. 2016.
Franiok, P. Droga inkluzji - przygotowanie do zycia zawodowego w szkole czeskiej. In: Niepelnosprawni w zakladzie pracy: korzysci i potrzeby. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. 2016.
Adamus, P., Zezulková, E., Kaleja, M. a Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 170 s. ISBN 978-80-7464-884-7.
Franiok, P. J. A. Komenský jako inspirace pro změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptořebami. In: Svět speciální pedagogiky očima studentů III. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta. 2016.
Franiok, P. Limity inkluze ve vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Česká pedagogická společnost. 2016.
Franiok, P. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Výroční konference České pedagogické společnosti [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Franiok, P. Edukační bariéry v rozvoji dětí s mentálním postižením. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2015, roč. 49, č. 2015, s. 70-78. ISSN 0555-5574.
Franiok, P. Multidimenzionalita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Multidimenzionalita východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky: Multidimenzionalita východisko rozvoja súčasnej špeciálnej pedagogiky 2015-11-25 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta, 2015. Univerzita Komenského - Pedagogická fakulta, 2015. s. 90-102. ISBN 978-80-89726-38-7.
Franiok, P. Rozvoj a vzdělávání žáků s kombinovaným postižením. In: Koncipovanie osobnosti cloveka v dialógoch výchovy 2: Koncipovanie osobnosti cloveka v dialógoch výchovy 2 2015-03-10 Ružomberok. Ružomberok: Verbum - Katolická univerzita, 2015. Verbum - Katolická univerzita, 2015. s. 21-31. ISBN 978-80-561-0234-3.
Franiok, P. Therapeutic Interventions and Students with Multiple Disabilities. In: What Will Be The Next, Special Educational System?. 1. vyd. Milano: EduCatt, 2015. s. 123-144. ISBN 978-88-6780-767-3.
Adamus, P., Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7464-798-7.
Franiok, P. Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú. In: Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 2014.
Franiok, P. Psychopedie 1. 2014.
Franiok, P. Rozvoj osobnosti žáků v současné škole. In: Vybrané praktické aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání - Sborník České pedagogické společnosti: Vybrané praktické aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání 2014-03-05 Liberec. Liberec: Česká pedagogická společnost, 2014. Česká pedagogická společnost, 2014. s. 221-230. ISBN 978-80-905245-2-1.
Franiok, P. Speciální pedagogika - vybrané problémy. 2014.
Franiok, P. Uczniowie z niepelnosprawnościa intelektualna i specyfika ich ksztalcenia: Konstruowanie świata osób niepelnsprawnych - róźne aspekty rzeczywistości. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych. 2014, roč. 19, č. 19, s. 127-137. ISSN 2391-9973.
Franiok, P. Kontext současné speciální pedagogiky a edukace žáků s těžším mentálním postižením: Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, 2013. Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, 2013. s. 414-421. ISBN 978-80-89238-87-3.
Franiok, P. Rozvoj osobnosti žáků s mentálním postižením. In: Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2013.
Franiok, P. a Gajdzica, Z. Special Education of Learners with Mental Retardation in the Czech Republic and Poland. Cieszyn: Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego, 2013. 156 s. ISBN 978-83-937072-0-1.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Franiok, P. a Kovářová, R. Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání. 2013.
Franiok, P. Speciální vzdělávací potřeby žáků s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostrvaská univerzita - Pedagogická fakulta, 2013. Ostrvaská univerzita - Pedagogická fakulta, 2013. s. 36-45. ISBN 978-80-7464-232-6.
Franiok, P. Alternativní přístupy v inkluzivním vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo IRIS, 2012. s. 196-206. ISBN 978-80-89256-89-1.
Franiok, P. Ksztalcenie nauczycieli a pedagogika specjalna. In: Kompetencje wspólczesnego nauczyciela. 1. vyd. Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012. s. 183-188. ISBN 978-83-934036-8-4.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E. a Franiok, P. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7464-174-9.
Franiok, P. Reflection of education of pupils with special educational needs: Mentally hadicapped pupils. In: Formirane na graždanina i profesionalista v uslovjata na universitetskoto obrazovanie. Gabrovo: Sofijskij universitet Sv. Kliment Ohridski, 2012. Sofijskij universitet Sv. Kliment Ohridski, 2012. s. 374-378. ISBN 978-954-490-336-7.
Franiok, P. Specyficzne warunki ksztalcenia uczniów z niepelnosprawnościa intelektualna w Republice Czeskiej. In: Czlowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i spolecznej Polski oraz Republiki Czeskiej. 1. vyd. Kraków: Impuls, 2012. s. 15-23. ISBN 978-83-7850-115-2.
Franiok, P. Možnosti terapeutických intervencí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2011. s. 57-63. ISBN 978-80-7464-023-0.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Franiok, P. a Kovářová, R. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. 2011.
Franiok, P. a Kovářová, R. Současné trendy ve speciální pedagogice. 2011.
Kaleja, M., Zezulková, E. a Franiok, P. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 118 s. ISBN 978-80-7464-022-3.
Franiok, P. Některé aspekty edukace žáků s mentálním postižením. In: Kvalita života osob s mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2010. s. 33-39. ISBN 978-80-555-0260-1.
Franiok, P. Současné trendy ve vzdělávání osob s mentálním postižením v České republice. In: Wsparcie instytucjonalne osób niepelnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej. první. vyd. Cieszyn: Wydawnictwo "ARKA", 2010. s. 43-55. ISBN 978-83-931587-1-3.
Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů. Ostrava: PdF OU, 2010. 130 s. ISBN 978-80-7368-921-6.
Franiok, P. Wysza Szkola Administracji Bielsko-Biala. 2010.
Zezulková, E., Franiok, P. a Kovářová, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2009.
Franiok, P. a Kovářová, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. 2009.
Franiok, P. Spojrzenie retrospektywne na studia w zakresie pedagogiki specjalnej w Ostrawie: Czlowiek z niepelnosprawnoscia w spoleczenstwie. In: Czlowiek z niepelnosprawnoscia w przestrzeni spolecznej. 1. vyd. Krakow: Impuls, 2009. s. 173-179. Czlowiek z niepelnosprawnoscia w spoleczenstwie 11. ISBN 978-83-7587-227-9.
Franiok, P. Usnesení sjezdu České pedagogické společnosti. Pedagogická orientace. 2009, roč. 19, s. 127-130. ISSN 1211-4669.
Franiok, P. Místo České pedagogické společnosti v profesionalizaci učitelského vzdělávání. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2008. s. 39-43. ISBN 978-80-7368-615-4.
Franiok, P. Reflexe studia oboru speciální pedagogika na PdF OU. In: 55.výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 149-153. ISBN 978-80-7368-616-1.
Franiok, P. Spojrzenie na edukacje integracyjna osób z upośledzeniem umyslowym. In: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnosprawnych. Bielsko-Biala: Wyźsza Szkola Administracji, 2008. Wyźsza Szkola Administracji, 2008. s. 47-54. ISBN 83-60430-91-8.
Franiok, P. Učitel a žák v současné škole. 2008.
Franiok, P. Uniwersytet Slaski Katowice. 2008.
Franiok, P. Úvod: Sborník z 15. konference České pedagogické společnosti. In: Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Masarykova univerzita, 2008. s. 3-4. ISBN 978-80-210-4752-5.
Franiok, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením: Inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním positžením. 3. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravěc - Pedagogickí fakulta, 2008. 144 s. ISBN 978-80-7368-622-2.
Malach, J. a Franiok, P. Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej. In: Pedagogika spoleczna w Polsce po 1989 roku. s. 159-170.
Franiok, P. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a současné školství. In: Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Masarykova univerzita, 2008. s. 340-346. ISBN 978-80-210-4752-5.
Franiok, P. a Kovářová, R. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2007.
Franiok, P. Komparativní pohled na vzdělávání mentálně postižených žáků-některé zkušenosti z Německa a České republiky: Education of Pupils with Special Educational Needs. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. první. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 175-182. ISBN 978-80-7315-163-8.
Franiok, P. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. 2007.
Franiok, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - PdF, 2007. 142 s. ISBN 80-7368-274-5.
Malach, J. a Franiok, P. Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej.. s. 134-143. ISBN 83-88789-13-9.
Malach, J. a Franiok, P. . Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej. In: Ogólnopolskia konferencija naukowa Pedagogika spoleczna w Polsce po 1989 roku. PWSZ Gorzów Wielkopolski a SWSZ im g. Zientka-.Z. w Katowicach, Gorzów Wielkopolski. 2006.
Franiok, P. Arteterapie ve speciální pedagogice. 2006.
Franiok, P. a Osterer, G. Die wesentlichen pädagogisch-therapeutischen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe auf der Grundlage des Achten Buches Sozilagesetzbuch SGB VIII. 2006.
Franiok, P. Doświadczenia z edukacja upośledzonych umyslowo w Niemczech. In: Watki konieczne w edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych. Ustroń. 2006.
Franiok, P. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele. 2006.
Franiok, P. Mobility studentů - společné studijní programy. In: Bilancia a výhľady odboru špeciálna pedagogika II. Bratislava. 2006.
Franiok, P. Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky v rozvoji osob s mentálním postižením. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poraďenstvo pre znevýhodnené osoby. Bratislava. 2006.
Franiok, P. Profesní příprava mentálně postižených a jejich uplatnění na trhu práce. 2006.
Franiok, P. Retrospektivní pohled na studium speciální pedagogiky v Ostravě. In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava. 2006.
Franiok, P. Speciální pedagogika - vybrané problémy. 2006.
Malach, J. a Franiok, P. Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej. In: Ogólnopolskia konferencija naukowa Pedagogika spoleczna w Polsce po 1989 roku. PWSZ Gorzów Wielkopolski a SWSZ im g. Zientka-.Z. w Katowicach, Gorzów Wielkopolski. 2006.
Franiok, P. Člověk s postižením a právo na partnerský život v rezidenčních službách. 2005.
Franiok, P. Etopedie. Vybrané okruhy etopedické problematiky. 2005.
Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením. 2005.
Franiok, P. Konference Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, s. 3-4.
Franiok, P. a Stankowski, A. Pedagogická terapie - možnost nebo nutnost?. 2005.
Franiok, P. Prokop, J. (ed) K otázkám srovnávací pedagogiky. Pedagogické spektrum. 2005, roč. 14, s. 133-136. ISSN 1335-5589.
Franiok, P. Simulace řečového rozvoje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování. 2005.
Franiok, P. Some Aspects of Special Education in Pre-Service Teacher Training Programmes. In: Praktyka tworzenia eduakcyjnej wspólnoty. Krakow: Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego, 2005. Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego, 2005. s. 41-43. ISBN 83-233-2019-5.
Franiok, P. Transformace ve vzdělávání mentálně postižených a základní školy speciální. In: Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 9-12. ISBN 80-7368-031-9.
Franiok, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta, 2005. 142 s. ISBN 80-7368-150-1.
Franiok, P. Das Praktikum im Fach Sonderpadagogik fur Studierende der Grundschulpadagogik. In: Integrations- und Sonderpadagogik in Europa. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004. s. 234-237. ISBN 3-7815-1342-4.
Franiok, P. Existují specifické poruchy učení u mentálně retardovaných žáků?. In: Specifické poruchy učení: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální Ostrava - OU Pdf. Ostrava: OU, 2004. OU, 2004. s. 9-11. ISBN 80-7042-309-9.
Franiok, P. Informace o studiu 2004-2005, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta. 2004.
Franiok, P. Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej. Watki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia spolecznego osób niepelnosprawnych . 2004, s. 119-123. ISSN 0208-6336.
Franiok, P. Nástin problemtiky etopedie a sociální patologie. 2004.
Franiok, P. Některé aspekty vzdělávání učitelů v otázkách speciální pedagogiky. Pedagogická orientace. 2004, s. 98-101. ISSN 1211-4669.
Franiok, P. Pilotná realizácia výukového predmetu o dospelosti l´udí s mentálnym postihnutím. 2004.
Franiok, P. Příprava posluchačů pedagogické fakulty v oblasti tzv. negativních jevů u dětí, žáků a studentů. 2004.
Franiok, P. Speciální pedagogika v Ostravě. In: Pedagogika na Ostravské univerzitě. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004. s. 154-157. ISBN 80-7042-377-3.
Franiok, P. Speciální výtvarná výchova - techniky arteterapie ve speciální pedagogice. 2004.
Franiok, P. Specifické poruchy učení. 2004.
Franiok, P. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2004.
Franiok, P. Etopedie - Úvod do resocializační pedagogiky. 2003.
Franiok, P. a Prokop, J. K otázkám srovnávací pedagogiky. 2003.
Franiok, P. Kapitoly z teorie speciální pedagogiky. 2003.
Franiok, P. Místo české speciální pedagogiky v kontextu speciálních vzdělávacích potřeb. In: K otázkám srovnávací pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 2003. Univerzita Karlova - Karolinum, 2003. s. 307-311. ISBN 80-246-0571-6.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.. 2003.
Franiok, P. Příprava učitelů anglického jazyka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení. 2003.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.. 2002.
Franiok, P. a Kysučan, J. Psychopedie - Speciální pedagogika mentálně retardovaných. 2002.
Franiok, P. a Wyffels, D. The Aspects of Czech Special Education. In: Starting Competences Needed To Be an Inclusive Teacher. Kortrijk: KATHO, 2002. 28 179-IC-3-98-1-BE.
Franiok, P. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) . In: Starting Competences Needed To Be an Inclusive Teacher. Padagogische Akademie der Diozese Linz. 2001.
Franiok, P. Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí. In: Terapie ve speciálně pedagogické péči. 1. vyd. Brno: Paido, 2001. s. 39-53. ISBN 80-7315-010-7.
Franiok, P. Nedoceněné aspekty muzikoterapie. In: Pedagogická diagnostika 2001: Pedagogická diagnostika 2001(1. dodatek) Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. Ostravská univerzita, 2001. s. 3-9. ISBN 80-7042-184-3.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.. 2001.
Franiok, P. Postavení zvláštních škol na prahu 21. století v české vzdělávací soustavě.. In: Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí.: Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. 30. 8. 2000 Brno. Brno: Konvoj, 2001. Konvoj, 2001. s. 194-196. ISBN 80-7302-016-5.
Franiok, P. Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí. In: Terapie ve speciálně pedagogické péči-Therapien in der sonderpadagogischen Behandlung. Brno: Masarykova univerzita , 2000. Masarykova univerzita , 2000. s. 19-27. ISBN 80-85931-83-4.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.. 2000.
Franiok, P. Vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené děti. In: Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí: Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí - 8. konference ČPdS Brno. Brno: Česká pedagogická společnost, 2000. Česká pedagogická společnost, 2000. s. 125-128. ISBN 80-85615-92-4.
Franiok, P. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.. 1999.
Langr, L., Franiok, P. a Sikora, P. Práva dítěte v rodině, ve škole, před právními orgány. In: Práva dítěte . Opole: Zarzad Miejski Towarzystwa Przyjaciol Szkoly w Opolu, 1998. Zarzad Miejski Towarzystwa Przyjaciol Szkoly w Opolu, 1998. s. 29-49. ISBN 83-909362-5-9.
Franiok, P. Vliv hudby na mentálně postižené děti v ústavu sociální péče. 1998.
Franiok, P. Výchova prací u mentálně postižených. In: Rozumienie i zrozumienie . Opole: Uniwersytet Opolski, 1998. Uniwersytet Opolski, 1998. s. 135-141. ISBN 83-902795-9-2.
Franiok, P. Postavení žáků se specifickými poruchami učení. In: Pedagogická diagnostika 97 . Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1997. Ostravská univerzita Ostrava, 1997. s. 152-154. ISBN 80-7042-126-6.
Franiok, P. Idealy wychowawcze Komenskiego a nauczenie poczatkowe. In: Jan Amos Komenski . KATOWICE: SLASK SP, 1996. SLASK SP, 1996. s. 35-43. ISBN 83-7164-030-7.
Franiok, P. Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycielek przedszkoly w zakresie wychowania dzieci niepelnosprawnych. In: Edukacja w procesie przemian cywilizacyjnych, cz.3 . OPOLE: Uniwersytet Opolski, 1996. Uniwersytet Opolski, 1996. s. 369-373. ISBN 83-9010-825-9.
Franiok, P. Možnosti rozvoje mentálně postižených dětí. In: Pedagogická diagnostika 95 . OSTRAVA: Ostravská univerzita Ostrava, 1996. Ostravská univerzita Ostrava, 1996. s. 131-133. ISBN 80-7042-106-1.
Franiok, P. Současná škola a handicapované děti. Speciální pedagogika. 1996, roč. 6, s. 14-18. ISSN 0862-1632.
Franiok, P. Handicapovaní žáci v běžných středních školách. In: Sborník z. ped. Semináoe ÚCVR PdF OU . OSTRAVA: Ostravská univerzita Ostrava, 1994. Ostravská univerzita Ostrava, 1994. s. 61-65.
Franiok, P. Jsme připraveni na integraci výchovy a vzdělávání postižených dětí v běžných školských zařízeních?. In: Pedagogické vědy . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 73-75. ISBN 80-7042-080-4.
Franiok, P. K přípravě učitelů pro výchovu a vzdělávání handicapovaných žáků v běžných školských zařízeních. Pedagogická orientace. 1994, s. 50-52. ISSN 1211-4669.
Franiok, P. Mentálně postižené dítě a muzikoterapie. Predškolská výchova. 1994, roč. 48, s. 7-8. ISSN 0032-7220.
Franiok, P. K integraci výchovy a vzdělávání postižených jedinců v naší společnosti. Pedagogická orientace. 1993, s. 145-149.
Franiok, P. Pracovní výchova, Pedagogické situace. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.
Franiok, P. Slovníček cizích slov k základní zkoušce ze speciální pedagogiky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BKPSPNárys speciální pedagogiky
BSPECSpeciální pedagogika
CSPPESpeciální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
IASPDIntegrativní aspekty speciál. pedagogiky
ICTSPSpeciální pedagogika
KKISPKapitoly z integrativní speciál. pedagog
KMUZIMuzikoterapie u zdravotně postižených
KPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
KPGSESpeciálně pedagogický seminář
KPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
KPSP1Psychopedie 1
KPSP2Psychopedie 2
KPXPSPsychopedická praxe - souvislá
KSEMIMetodologie závěrečných prací
KSOANSomatologie a antropologie
MSSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
NKSPESpeciální pedagogika
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PPDP1Spec. ped. diagnostika a porad. 1
PPGSESpeciálně pedagogický seminář
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PPSP1Psychopedie 1
PPSP2Psychopedie 2
PSEMIMetodologie závěrečných prací
PSPD1Psychopedie 1
PSPD2Psychopedie 2
PSPECNárys speciální pedagogiky
PSPEDPsychopedie
PSZARSpeciální školská zařízení
PS1DVPsychopedie
PZSPKZáklady speciální pedagogiky
PZSPPZáklady speciální pedagogiky
RE1HUReedukace a hudba
SKISPKapitoly z integrativní speciál. pedagog
SMUZIMuzikoterapie u zdravotně postižených
SNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
SNDP1Seminář k diplomové práci 1
SNDP2Seminář k diplomové práci 2
SNEMPEdukace osob s mentálním post.
SNEPSEdukace osob s mentálním postižením
SNMDPMetodologie diplomových prací
SNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
SNPASPoruchy autistického spektra
SNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
SNSZEEdukace osob s mentálním postižením
SNSZIIntegrativní speciální pedagogika
SNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
SNTPMTerapeutické metody ve sp. pedagogice
SPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
SPEDBSpeciálně pedagogická diagnostika 2
SPEDRSpeciální pedagogická diagnostika
SPGSESpeciálně pedagogický seminář
SPSP1Psychopedie 1
SPSP2Psychopedie 2
SPZSSpeciální pedagogika
SSEMIMetodologie závěrečných prací
SSOPASomatopatologie
SSZZPSZZ - Psychopedie
SUDSSDidaktika základní školy speciální
SUPASStrukturované učení a autismus
SZZSPSZZ - Speciální pedagogika
USPECÚvod do speciální pedagogiky
VSZZ3SZZ - Etopedie
VS2Z3SZZ - etopedie
WNDGPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WNEMPEdukace osob s mentálním post.
WNEPSEdukace osob s mentálním postižením
WNMDPMetodologie diplomových prací
WNMSPMetodologie diplom. prací ve SP
WNPASPoruchy autistického spektra
WNSPPSpeciálně pedagogické poradenství
WNSZEEdukace osob s mentálním postižením
WNSZIIntegrativní speciální pedagogika
WNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
WNTPMTerapeutické metody ve spec. pedagogice
WPRPSPraxe psychopedická
WPSPDPsychopedie
WSEMIMetodologie závěrečných prací
WSPDPSpeciálně ped. diagnostika a poradenství
WUDSSDidaktika ZŠ speciální
WUPASStrukturované učení a autismus
WZZSPSZZ - Speciální pedagogika
XSPECZáklady speciální pedagogiky
XSPEDSpeciální pedagogika a edukace dospělých
YU1TRReedukace a hudba
ZPSPDPsychopedie
ZSEMISeminář k závěrečné práci
ZSPDRZáklady speciální pedagogiky
ZSPECZáklady speciální pedagogiky
ZSPGZáklady speciální pedagogiky
ZSPPGZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
1ISPPInkluzivní speciální pedagogika
1SPPDZáklady speciální pedagogiky
1ZISPInkluzivní speciální pedagogika
11ISPInkluzivní speciální pedagogika
11SPPZáklady speciální pedagogiky
11ZISInkluzivní speciální pedagogika
2SPDSpeciální pedagogika
22PDSpeciální pedagogika
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33ASESpeciální pedagogika a edukace dospělých
33SPZáklady speciální pedagogiky
4SPPEZáklady speciální pedagogiky
4ZSPPZáklady speciální pedagogiky
44SPPZáklady speciální pedagogiky
44ZSPZáklady speciální pedagogiky
5MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
5PENSpeciální pedagogika
55MRNVzdělávání žáků s ment. retardací
55PENSpeciální pedagogika
6MSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
6MUZIMuzikoterapie u osob se spec. potřebami
6PPS1Psychopedie 1
6PPS2Psychopedie 2
6PSPESpeciální pedagogika
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPPDSpeciálně pedagogická diagnostika
6SZZBSZZ - Psychopedie
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66PPDSpeciálně pedagogická diagnostika
66PP1Psychopedie 1
66PP2Psychopedie 2
66SZBSZZ - Psychopedie
66UZIMuzikoterapie u osob se spec. potřebami
7DZSSDidaktika základní školy speciální
7EKOMEdukace osob s více vadami
7EOMPEdukace osob s mentálním postižením
7EOSPEdukace osob se speciálními potřebami
7MEDPMetodologie diplomových prací
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SPDGSpeciálně pedagogická diagnostika
7SZZPSZZ - Psychopedie
77EDPMetodologie diplomových prací
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77KOMEdukace osob s více vadami
77OMPEdukace osob s mentálním postižením
77OSPEdukace osob se speciálními potřebami
77PDGSpeciálně pedagogická diagnostika
77ZSSDidaktika základní školy speciální
77ZZPSZZ - Psychopedie
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8OBHJObhajoba diplomové práce
8PREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8ZMPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
88BHJObhajoba diplomové práce
88MPNVzdělávání žáků s mentálním postižením
9DSPGMultidimenzion. pojetí speciálněped. di.
ETO1PEtopedie
ETO2PEtopedie
LOG1PLogopedie
LOG2PLogopedie
OFT1POftalmopedie
OFT2POftalmopedie
PAT1PPatopsychologie
PAT2PPatopsychologie
PAT3PPatopsychologie
PSY1PPsychopedie 1
PSY2PPsychopedie 2
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování
SOM1PSomatopedie
SOM2PSomatopedie
SORP2Sociologie rodiny a mládeže
SOR1PSociologie rodiny a mládeže
SPPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
SUR1PSurdopedie
SZP1PSeminář k závěrečné práci a vedení ZP
UOSPÚvod do obecné a srovnávací pedagogiky
VZMRVzdělávání žáků s mentální retardací
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky


AutorNázev práceTypRok
Daněk AloisRozvoj hudebních aktivit v Dětském domově Klánovice inspirovaný programem El Sistemadisertační 2019 
Mazurek JiříCíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidisertační 2017 
Debefová AnetaVzdělávání žáků s těžším mentálním postiženímdiplomová 2019 
Gluchmanová AnetaHudebně pohybová výchova v ZŠ speciálnídiplomová 2018 
Sochacká VeronikaVyužití muzikoterapie v základní škole speciálnídiplomová 2018 
Veselská VendulaRozvoj dětí s těžkým mentálním postižením na 1. stupni základní školy speciálnídiplomová 2018 
Baštrnáková KarolínaBariéry inkluze a současné vzdělávání žáků s mentálním postiženímdiplomová 2017 
Juřenová TerezaRozvoj dětí s kombinovaným postižením v ZŠ speciálnídiplomová 2017 
Křimská PavlaVýchovné problémy dětí s lehkým a středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2017 
Novák JiříInkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postiženímdiplomová 2017 
Pašková ZuzanaDobrovolnictví jako fenomén současné dobydiplomová 2017 
Prudká AdélaChráněná pracovní místa pro osoby s mentálním postiženímdiplomová 2016 
Blaschová MarkétaKvalita života a ucelená rehabilitace osob s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Bosáková AdélaIndividuální integrace ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2015 
Huvarová VendulaVýznam hudební výchovy pro žáky se středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2015 
Macurová LudmilaVzdělávání žáků s mentálním postižením na středních školáchdiplomová 2015 
Palová KateřinaKvalita života seniorů v domově se zvláštním režimemdiplomová 2015 
Platková LuciePodmínky vzdělávání v základní škole speciálnídiplomová 2015 
Šodková JanaKomplexní rehabilitace a tzv. rehabilitační třídy základních škol speciálníchdiplomová 2015 
Botková AlžbětaOsvojování akademických dovedností žáky s poruchou autistického spektradiplomová 2014 
Holubová EvaIntegrace dětí s autismem do základní školydiplomová 2014 
Kaštovská VeronikaPříprava učitelů pro práci s žáky s mentálním postižením v Kenidiplomová 2014 
Lindovská PetraSpeciálně pedagogická diagnostika dětí s odkladem školní docházkydiplomová 2014 
Rašková AliceAlternativy v edukaci osob s těžším mentálním postiženímdiplomová 2014 
Strejčková EvaVýznam arteterapie v rozvoji osob s kombinovaným postiženímdiplomová 2014 
Synková ZuzanaErgoterapie ve stacionáři u osob s lehkým mentálním postižením a středně těžkým mentálním postiženímdiplomová 2014 
Chutná LucieVýchovně vzdělávací strategie v mateřské škole u dětí s poruchou autistického spektradiplomová 2013 
Flachsová VěraŠkolní zralost dětí s vícečetným postižením.diplomová 2013 
Habancová BarboraMísto alternativních zařízení v ucelené rehabilitacidiplomová 2013 
Holásková LenkaEstetická výchova v základních školách speciálníchdiplomová 2013 
Jelínková VeronikaStrukturované učení u dětí s poruchami autistického spektradiplomová 2013 
Juráňová ŠárkaSpeciálně pedagogické terapie u dětí s kombinovaným postiženímdiplomová 2013 
Kokrdová NikolaVliv transformace sociálních služeb na život osob s mentálním postiženímdiplomová 2013 
Rychlá PavlaVýznam terapií pro edukaci žáků s těžším mentálním postiženímdiplomová 2013 
Stanieková AnetaŠkolní zralost dětí s kombinovaným postiženímdiplomová 2013 
Fojtů PavlaStrukturované učení u dětí s poruchami autistického spektradiplomová 2012 
Lažková ZuzanaVyužívání snoezelenu v bazální stimulacidiplomová 2012 
Satolová KateřinaKvalita života osob s mentálním postižením.diplomová 2012 
Spurná ŠárkaRozvoj dětí s kombinovaným postižením s mentální retardacídiplomová 2012 
Diatka LukášAlternativní formy vzdělání osob s lehkým mentálním postiženímdiplomová 2011 
Hegerová PetraIndividuální vzdělávací plán žáka s mentálním postižením na 1. stupni ZŠdiplomová 2011 
Jarošová LenkaVýznam asistenčních psů v integraci osob se zdravotním postiženímdiplomová 2011 
Kohoutová BlankaAlternativní vzdělávání žáků s kombinovaným postiženímdiplomová 2011 
Matoušková JanaRámcové vzdělávací programy a edukace žáků s mentálním postižením v odborném učilištidiplomová 2011 
Siudová EditaRozvoj dítěte s poruchou autistického spektradiplomová 2011 
Stranevová RenataRámcové vzdělávací programy a edukace žáků s těžkým kombinovaným postiženímdiplomová 2011 
Zinglar MarekRozvoj osob s mentálním postižením ve vybraných terapiíchdiplomová 2011 
Birtková HanaSpeciálně pedagogické terapie v edukaci osob s mentálním postiženímdiplomová 2010 
Blažková DagmarDěti s lehkým mentálním postižením v dětském diagnostickém ústavudiplomová 2010 
Fiedlerová MichaelaEdukace žáků s kombinovaným postiženímdiplomová 2010 
Křesťanová ŠárkaMožnosti pracovního uplatnění osob s mentálním postiženímdiplomová 2010 
Riedlová LucieMentální postižení.diplomová 2010 
Sikorová PavlaOsoby se zdravotním postižením a majoritní společnostdiplomová 2010 
Smoleňová MarcelaVzdělávací programy pro mentálně postižené.diplomová 2010 
Adamíková BohdanaKvalita života osob s postiženímdiplomová 2009 
Kiková AnnaVýznam hipoterapie v léčbě následků dětské mozkové obrnydiplomová 2009 
Jančarová MartinaVýchova a vzdělávání jedince s autistickou poruchoudiplomová 2008 
Klímová JarmilaVýchova jedince s mentálním postižením v podmínkách ústavního zařízenídiplomová 2007 
Milerová VeronikaIntegrované vzdělávání žáků se speciálními potřebami na 1. stupni základní školydiplomová 2007 
Tomoszková MichaelaIntegrované vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2007 
Bambasová KarolínaKomplexní péče a podpora pro osoby se zdravotním postižením v ČRdiplomová 2006 
Baselová TerezaIntegrované vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebamidiplomová 2006 
Crha JakubMožnosti využití speciálních psychoterapií při resocializaci mladistvých v ústavní péčidiplomová 2006 
Pilchová KarinaVýchova mentálně retardovaných jedinců v podmínkách ústavních zařízenídiplomová 2006 
Slaběňák JiříVaribialita ve výchově osob s autistickým spektrem poruchdiplomová 2006 
Chvatíková MartinaIntegrované vzdělávání tělesně postižených žáků v základní školediplomová 2005 
Holušová BarboraČinnosti speciálního pedagoga v základní školebakalářská 2019 
Jarombeková DominikaVyužití arteterapie v základní škole speciálníbakalářská 2019 
Kubicová MonikaVzdělávání žáků s těžkým mentálním postiženímbakalářská 2019 
Plavecká MonikaPodpůrná opatření ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v základní školebakalářská 2019 
Slováková MarkétaVzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením z pohledu asistenta pedagogabakalářská 2019 
Ziková VěraIntegrace dětí se zdravotním postižením v běžných mateřských školáchbakalářská 2019 
Barta ZbyněkMuzikoterapie u dětí předškolního věkubakalářská 2018 
Hromádková AnnaMuzikoterapie u dětí s koktavostí v předškolním věkubakalářská 2018 
Pšenicová LucieRámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a děti s mentálním postiženímbakalářská 2018 
Ševčíková MartinaIntervence speciálního pedagoga v edukaci žáka s mentálním postižením na 1. stupni ZŠbakalářská 2018 
Jadrníčková IvaSpeciálně pedagogická podpora v běžných školáchbakalářská 2017 
Polehlová KristýnaKvalita života dospělých osob s mentálním postiženímbakalářská 2017 
Tomaniecová DarjaRealita inkluzívního vzdělávání v ČRbakalářská 2017 
Vrablová VěraDospělost osob s mentálním postiženímbakalářská 2017 
Gluchmanová AnetaRozvoj motoriky dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postiženímbakalářská 2016 
Krchová DanielaPráce osob s mentálním postižením v sociálně terapeutické dílněbakalářská 2016 
Rožková MichaelaErgoterapie v sociálních zařízeních pro mladé dospělé s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Sikorová EvaVýchova dětí s těžším mentálním postiženímbakalářská 2016 
Vašková BeataHudebně pohybová výchova u žáků s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Veselská VendulaVolný čas klientů s mentálním postižením v Domově Horizontbakalářská 2016 
Bieleszová DominikaPracovní výchova jako terapie pro žáky s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Juroková IvetaSociálně terapeutické dílny v životě lidí s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Křimská PavlaVýchovné problémy u dětí se středně těžkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Matějová HanaArteterapie a muzikoterapie u žáků s lehkým mentálním postiženímbakalářská 2015 
Olšaníková MonikaUcelená rehabilitace jako ukazatel kvality života rodin s dítětem s kombinovaným postiženímbakalářská 2015 
Šamaj AlešVyučovací hodina v rámci inkluzivního vzděláváníbakalářská 2015 
Adoltová LenkaUplatnění arteterapie v základní škole speciálníbakalářská 2014 
Mikošková LenkaMladá dospělost osob s Downovým syndromembakalářská 2014 
Prudká AdélaKvalita života osob s mentálním postižením v chráněném bydleníbakalářská 2014 
Stiborová TerezaSpecifika edukace v základní škole speciálníbakalářská 2014 
Šmahlíková KateřinaDidaktická hra pro děti s lehkým mentálním postiženímbakalářská 2014 
Blaschová MarkétaDítě s kombinovaným postižením a ucelená rehabilitacebakalářská 2013 
Chudějová VeronikaKvalita života dospělých osob s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Debefová AnetaŠkolní zralost dětí s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Macurová LudmilaZaměstnávání osob s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Palová KateřinaVzdělávání žáků s kombinovaným postižením v základní škole speciálníbakalářská 2013 
Platková LucieVzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením v základní škole speciálníbakalářská 2013 
Leškaničová NelaLidé s mentálním postižením a volební právobakalářská 2012 
Novotná DanielaPostoje veřejnosti k osobám s mentálním postiženímbakalářská 2012 
Rašková AliceVzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v základní škole speciálníbakalářská 2012 
Slaná MiladaUcelená rehabilitace a jedinci s mentálním postižením v ČRbakalářská 2012 
Stáňová JanaUplatnění alternativních metod ve vzdělávání žáků s kombinovaným postiženímbakalářská 2012 
Synková ZuzanaRozvoj dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2012 
Berková DarinaVýchova dětí s kombinovaným postiženímbakalářská 2011 
Daníšková ZdenkaRozvoj osob se středně těžkou mentální retardací prostřednictvím muzikoterapiebakalářská 2011 
Eisenhammerová BarboraPartnerství jako součást socializace osob s mentálním postiženímbakalářská 2011 
Kaštovská VeronikaVzdělávání žáků s mentálním postižením v Keni a České republicebakalářská 2011 
Koželuhová MarkétaMožnosti rozvoje osob s mentálním postižením v rehabilitačních třídách prostřednictvím výtvarných činnostíbakalářská 2011 
Strejčková EvaRozvoj osob s mentálním postižením prostřednictvím arteterapie.bakalářská 2011 
Habancová BarboraUcelená rehabilitace a alternativní zařízení.bakalářská 2010 
Holásková LenkaEstetická výchova žáků s mentálním postižením.bakalářská 2010 
Lažková ZuzanaKoncept bazální stimulace v péči o žáky s kombinovaným postiženímbakalářská 2010 
Lukačková SvětlaRozvoj dětí s kombinovaným postižením.bakalářská 2010 
Mikolášová XenieVyužití alternativní a augmentativní komunikace u osob s těžším mentálním postižením.bakalářská 2010 
Rendulová HanaEdukace žáků s autistickým spektrem poruch.bakalářská 2010 
Spurná ŠárkaRozvoj dětí s kombinovaným postižením s mentální retardací.bakalářská 2010 
Vajsová EvaVýznam hudebně pohybových a tanečních činností v rozvoji dětí s mentálním postiženímbakalářská 2010 
Jarošová LenkaIntegrované vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2009 
Jiřelová JanaZaměstnávání lidí s postiženímbakalářská 2009 
Kohoutová BlankaVzdělávání žáků s mentálním postižením a terapiebakalářská 2009 
Šimková JitkaVliv prostředí na rozvoj jedince s mentálním postiženímbakalářská 2009 
Šupíková AnnaTransformace dětských domovů po roce 1989bakalářská 2009 
Zímová VeronikaČinnosti speciálně pedagogických center ve vztahu k dětem s mentálním postiženímbakalářská 2009 
Zinglar MarekRozvoj dětí s mentálním postižením prostřednictvím muzikoterapiebakalářská 2009 
Birtková HanaVliv ergoterapie, muzikoterapie, hipoterapie na rozvoj dětí s mentálním postiženímbakalářská 2008 
Chytrošová SvětlanaVliv dlouhodobé ústavní výchovy na rozvoj osob s mentálním postiženímbakalářská 2008 
Henek MilanVýchova jedinců s lehkým mentálním postižením v DDÚ Bohumín Šunychlbakalářská 2008 
Janíková HanaUcelená rehabilitace pro osoby s mentální retardací v podmínkách ČRbakalářská 2008 
Kostelníková MarkétaVýznam hudebních činností pro rozvoj osob s mentální retardacíbakalářská 2008 
Kuchařová IvanaPřípadová studie dítěte s kombinovaným postiženímbakalářská 2008 
Oppová PavlaVýznam výtvarných činností pro rozvoj osob s mentálním postiženímbakalářská 2008 
Riedlová LucieMentální retardacebakalářská 2008 
Rychlá PavlaVyužití muzikoterapie a arteterapie v rozvoji jedince s mentální retardacíbakalářská 2008 
Sikorová PavlaKvalita života osob se zdravotním postiženímbakalářská 2008 
Slámová HanaVýznam hudebně-tanečních terapií pro rozvoj dětí s mentálním a zrakovým postiženímbakalářská 2008 
Lišifka OndřejKomplexní péče a podpora pro osoby se zdravotním postižením v ČRbakalářská 2007 
Vilášková DagmarPřípadová studie dítěte s kombinovaným postiženímbakalářská 2007 
Holásková VladislavaPříprava mentálně postiženého dítěte na vstup do školybakalářská 2006 
Jarošková VěraKomplexní péče a podpora pro osoby se zdravotním postižením v České republicebakalářská 2006 
Nari PavlaVyužití speciálních psychoterapií v rozvoji jedince s mentální retardacíbakalářská 2006 
Závorková LenkaVýznam muzikoterapie v rozvoji dětí s HRbakalářská 2006 
Lazecká DagmarSpolupráce speiálně pedagogického centra se školami žáků v průběhu integrovaného vzděláváníbakalářská 2005 
Maňáková JanaKomplexní přístup k výchově a vzdělávání dítěte s autistickými rysybakalářská 2005 
Marášková JaroslavaVýznam hudebních a hudebně pohybových činností v rozvoji žáků se specifickými poruchami učeníbakalářská 2005 


Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Období11/2017 - 10/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Zeptejte se Matěje aneb na návštěvě u Vševěda - dramaterapie
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Období11/2005 - 5/2006
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub