Požadavky k přijímací zkoušce -program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – Výtvarná výchova

studijní program:Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
aprobace:Výtvarná výchova
forma studia:prezenční

U navazujících magisterských studií si uchazeč volí specializaci, která je kombinací dvou aprobací (např. Výtvarná výchova – Hudební výchova). Nabízené kombinace aprobací Pedagogické fakulty nalezne uchazeč v e-přihlášce.

Přijímací zkouška se nekoná. V případě velkého zájmu o studium se bude konat přijímací zkouška formou motivačního pohovoru. V případě konání nelze motivační pohovor prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Motivační pohovor (v případě konání):

  • Rozbor domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) - (max. 50 bodů)
  • Test z dějin umění v rozsahu státní bakalářské zkoušky oboru Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání realizovaného na PdF OU - (max. 50 bodů)

Bodové hodnocení:

  • 0 - 49 bodů: nevyhověl
  • 50 - 100 bodů: vyhověl


Profil absolventa programu

Součástí přijímacího řízení ke studiu v programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ je rovněž přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie. Obsahem přijímací zkoušky jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia programů se zaměřením na vzdělávání realizovaných na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

Informace k přijímací zkoušce z pedagogiky a psychologie

Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské vzdělání oboru s výtvarným zaměřením nebo jiné oborově příbuzné studium.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2019