Profil absolventa - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy

Magisterský studijní program Učitelství pro 2. stupeň základní školy – aprobace výtvarná výchova, je dvouleté studium, které přímo navazuje na bakalářský studijní program Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání.

Absolventi se uplatňují jako učitelé výtvarné výchovy dětí staršího školního věku na 2. stupni základní školy. Pracovat mohou také ve funkci odborných lektorů v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Uplatnit se rovněž mohou ve vědeckovýzkumných organizacích. Ve studiu lze dále pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v doktorských studijních programech s výtvarným zaměřením.

Odborné znalosti

Absolvent prokazuje pokročilou znalost:

 • výrazových prostředků výtvarné tvorby (kresba, grafika, malba, sochařství, fotografie, intermédia, digitální média), je schopen samostatně odborně zdůvodnit jejich účel a významovost;
 • výtvarných forem (a jejich významovosti) moderní a současné výtvarné kultury; je schopen samostatně odborně vymezit estetická, filosofická i materiální východiska moderní a současné výtvarné tvorby; orientuje se v souvislostech mezi rysy soudobé výtvarné kultury a současnou obecně kulturní, duchovní a společenskou situací západní civilizace;
 • principů vizuální komunikace a jejich kulturních souvislostí;
 • znalost principů zprostředkovaného učení, které v případě výtvarné výchovy zahrnují praktické tvůrčí a teoretické znalosti a vyžadují autentické kulturně historické rozumění;
 • vztahů mezi psychickými procesy, které se podílejí na tvůrčím poznávání žáků ve výtvarné výchově;
 • kulturně estetických, etických a mravních rozměrů tvůrčího poznávání žáků ve výtvarné výchově.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • své vizuální myšlení samostatně tvůrčím způsobem ztvárnit v autorském díle (kresba, grafika, malba, socha, fotografie, intermédia, digitální média); umí samostatně připravit veřejnou presentaci autorských děl i tvorby jiných umělců, doprovodit ji dokumentací a její koncepci veřejně představit a obhájit;
 • používat pokročilé analytické nástroje k samostatné interpretaci moderních a současných výtvarných děl a jejich uměleckých hodnot a rovněž k výkladu obecnějších hodnot kulturních, s nimiž daná díla souvisejí;
 • samostatně posoudit, jak a čím konkrétní moderní a soudobá umělecká díla obohatila vizuální slovník a gramatiku evropského umění;
 • nová umělecká díla a proměny současné vizuální kultury samostatně posoudit co do vztahu k umělecké tradici a vzhledem k jejich možnému širšímu kulturnímu a společenskému významu;
 • umí rozpoznat poznávací a tvůrčí potřeby a možnosti žáků a všestranně je rozvíjet, umí zvolit a vhodně uplatnit kulturně vzdělávací obsah určený dětem na 2. stupni základní školy;
 • plánovat, realizovat, monitorovat a hodnotit výuku s ohledem na individualitu svých žáků a na vzdělávací, kulturní a sociální kontext;
 • zvolit vhodné metody hodnocení procesu výuky a výsledků učení, včetně sebehodnocení;
 • uplatnit principy utváření příznivého psychosociálního prostředí pro učení;
 • obsahy učení a vyučování presentovat a obhájit, především v komunikaci se zákonnými zástupci žáka, jejich výsledky umí analyzovat a na počáteční úrovni zkoumat; - žáky odborně vést ke koncipování a tvorbě autorských děl; umí připravit presentaci žáků a studentů; koncept, formu a význam děl slovně představit a doprovodit dokumentací;
 • pracovat s dětmi v galerii či muzeu; umí vytvořit animační program pro galerii či muzeum.

Obecné způsobilosti

Absolvent umí:

 • výsledky výtvarné činnosti samostatně veřejně presentovat, interpretovat a obhájit;
 • samostatně kriticky přemýšlet o soudobé výtvarné kultuře;
 • samostatně a odpovědně řešit komunikační problém, včetně problémů ve vizuální komunikaci;
 • samostatně rozšiřovat své odborné znalosti; zná a používá operace, jimiž z nich činí dovednosti;
 • své odborné znalosti a dovednosti používat i ve světovém jazyce.

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2021