Hlavní zaměření výzkumné činnosti KVV

Oblast vědecké a výzkumné činnosti s vazbou na činnost uměleckou

Oblast vědecké, výzkumné a s nimi spojené umělecké činnosti členů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zahrnuje otázky spojené s profesionalizací budoucích učitelů výtvarné výchovy (výtvarného vzdělávacího oboru) v předškolním, základním, středoškolském i základním uměleckém vzdělávání:

 1. Longitudiální empirický kvantitativní výzkum trvá od roku 1993. Zaměřuje se zejména na získávání kvantitativních dat spojených s individuálními a institucionálními podmínkami pregraduální profesní přípravy učitelů 1. stupně základní školy v expresivních a technických předmětech s důrazem na výtvarnou, hudební a dramatickou výchovu, na pracovní činnosti a technickou výchovu v kontextu s ostatními vzdělávacími obory a předměty a jejich vzdělávacími obsahy rozvíjejícími očekávané kompetence budoucích učitelů dětí mladšího školního věku.
  • Kvantitativní pilotážní šetření a teoretická zkoumání probíhají také v oblasti obsahových podmínek vzdělávání studentů učitelství předškolního, sekundárního vzdělávání i základního uměleckého vzdělávání ve výtvarné výchově, ve výtvarném oboru.
  Zodpovědný řešitel: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.

 2. V roce 2015 byl zahájen výzkum badatelské skupiny ve složení PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., Mgr. Milan Cieslar, PhD.Ing. Libor Jedlička: „Charakteristiky vizuální recepce a produkce ve vztahu k vnitřní řeči vnímatele a tvůrce obrazu“. Zahrnuje zkoumání vybraných otázek prostřednictvím systému snímání pohybu očí (metodou eye-trackingu) s důrazem na rozvoj předpokladů budoucích učitelů výtvarné výchovy na 2. stupni základní školy, na střední škole a základní umělecké škole.
  Zodpovědní řešitelé: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., Mgr. Milan Cieslar, PhD., Ing. Libor Jedlička

 3. Na vědeckou a výzkumnou oblast uvedenou v bodě 1 a 2 navazuje řešení výzkumných otázek se zaměřením na dějiny výtvarného umění, na avantgardní a post-avantgardní umění, na nová média, vizuální poezii, konceptualismus, konkretismus, intermédia, komiks.
  Zodpovědný řešitel: doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

 4. V rámci aktuální spolupráce katedry se zahraničními partnerskými univerzitami a institucemi v oblasti vědy, výzkumu, umělecké činnosti a mobilitního programu Evropské unie Erasmus+ je v současné době - v roce 2017 - připravována a v prvních fázích již uskutečňována spolupráce s institucemi v zahraniční (v Polsku, na Slovensku, Německu, Rusku, USA aj.)
  Zodpovědní řešitelé: Mgr. Pavel Forman, M.A., Ph.D., Mgr. Tomáš Koudela


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 06. 2017