FAQ

Co je studijní obor?

Studijní obor je ucelenou částí vysokoškolského studia, která tvoří podmnožinu studijního programu. Novelou zákona o vysokých školách bylo v roce 2016 dělení studijních programů na studijní obory zrušeno. Ta studia, která byla akreditována jako studijní obory, budou postupně končit, konkrétně 31. srpna 2024. V následujících letech se pro uchazeče již nebude možné do nich hlásit, ale stávající studenti v nich dostudují.

Jaký je rozdíl mezi studijním oborem a studijním programem?

Novela zákona o VŠ zrušila pojem studijní obor a používá pouze pojem studijní program. V rámci studijních programů může existovat jeden nebo více specializací (studijních plánů), které jsou již souborem konkrétních předmětů a povinností, které musí student v rámci studia absolvovat.

Co je to specializace?

Specializace neboli studium se specializací je jeden ze studijních plánů, které můžete v rámci studijního programu studovat. Ne všechny studijní programy musí obsahovat specializace, ale pokud obsahují, tak kromě společného základu celého studijního programu studujete také jeho specifickou část. Informace o této specializaci máte potom uvedenou na diplomu. Příkladem může být na OU třeba Učitelství pro střední školy, kdy si jako specializaci vybíráte konkrétní kombinaci dvou aprobací (např. Občanská výchova – Český jazyk).

Co je to sdružené studium? Co znamená maior/minor?

Ve sdruženém studiu můžete studovat dva studijní programy najednou. Maior studijní program je pak hlavní studovaný program, jehož součástí je vždy vypracování závěrečné kvalifikační práce. K němu si můžete vybrat neboli “přidružit“ další studijní program, tzv. minor. Typické je toto studium pro bakalářské studijní programy „se zaměřením na vzdělávání“, které jsou předpokladem pro následné navazující magisterské studium Učitelství.

Na Ostravské univerzitě máme sdružené studium v tzv. symetrickém modelu – to znamená, že maior a minor jsou z hlediska počtu kreditů, které musíte získat, shodné, liší se pouze v tom, ve kterém studijním programu se rozhodnete vypracovat závěrečnou kvalifikační práci. Tento program je programem maior.

Jaké musím absolvovat testy na PdF OU?

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity využívá v přijímacím řízení své vlastní testy. Konkrétní předepsané zkoušky naleznou uchazeči v tabulce přijímacích programů, která je uveřejněna v podmínkách přijímacího řízení. Tato informace je rovněž dostupná v databázi programů otevřených v přijímacím řízení. Nejčastěji se noví uchazeči setkají s Testem předpokladů ke studiu (pro většinu bakalářských uchazečů a magisterský program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Fakulta si organizuje testy sama.

U navazujících magisterských programů jsou přijímací zkoušky nejčastěji obsahově zaměřeny na znalosti z předchozího bakalářského studia daného programu.

V budoucnu bych se chtěl/a stát učitelem/kou. Jaké obory nabízíte?

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity nabízí Učitelství pro základní školy (1. stupeň, 2. stupeň), Učitelství pro střední školy, předškolní vzdělávání či speciální a sociální pedagogiku. Na PdF je celá řada studijních programů zaměřených na přípravu budoucích učitelů. Pokud má uchazeč zájem o učitelskou profesi, v bc. stupni si volí studium se zaměřením na vzdělávání, v následném NMgr. pak vybírá studium programu Učitelství.

Mohu studovat na dvou fakultách zároveň?

V rámci univerzity jsou nabízeny kombinace i napříč fakultami. Je možné studovat například hudební výchovu na PdF a biologii na Přírodovědecké fakultě.

Existuje seznam studijních programů, které mohu kombinovat v rámci sdruženého studia (maior-minor)?

Seznam studijních programů sdruženého studia (maior-minor) se nachází v sekci Uchazeč → Naše studijní programy a obory → Sdružená a víceoborová studia.

Na stejné adrese najdete i seznam kombinací dvouoborového studia.

Budu mít možnost během studia vycestovat do zahraničí?

Studenti jsou motivováni, aby během studia využili možnosti programu Erasmus+ umožňujícího studium v zemích EU nebo univerzitního programu VIA. Fakulta má navázanou spolupráci s více než sedmdesáti univerzitami po celém světě. Díky programu Erasmus+ a VIA neexistují ekonomická omezení, studovat alespoň jeden semestr v zahraničí tak může skutečně každý student Ostravské univerzity.

Chci se hlásit na více studijních programů, musím podat více přihlášek a vícekrát zaplatit za přihlášku?

Ano, na PdF OU se podává zvlášť přihláška za každý program či jeho variantu či za každou kombinaci programů v rámci sdruženého studia. Za každou přihlášku musí být uhrazen poplatek zvlášť, ke každé podané přihlášce bude vygenerován unikátní specifický symbol pro platbu za podání přihlášky.

Mohu podat či zaplatit přihlášku po termínu?

Termín podávání přihlášek je vždy uveden v podmínkách přijímacího řízení. Je uveden také v termínech spojených s přijímacím řízením. Přihlášku po uvedeném termínu nelze podat. Platbu spojenou s podáním přihlášky je možné uhradit nejpozději poslední den, kdy lze podat přihlášku. Z důvodu mezibankovního převodu počítáme s tím, že platba je na účet OU připsána později. Z tohoto důvodu je mezní termín pro připsání platby na účet OU posunut o dva dny. Platbu je možno uhradit i platební kartou.

Musím přihlášku vytisknout a poslat poštou?

Přihlášky se na PdF OU podávají pro všechny programy pouze v elektronické podobě.

Kdy se budou přesně konat přijímací zkoušky?

Termíny zkoušek na PdF jsou uveřejněny rámcově v důležitých termínech na webu fakulty pod přijímacím řízením. Přesný termín daného uchazeče bude zveřejněn po zpracování všech přihlášek, nejpozději však 14 dnů před prvním dnem přijímacích zkoušek.

Existuje náhradní termín pro přijímací zkoušku?

Ano, je poskytován hlavně uchazečům, kteří v řádném termínu konají maturitní, resp. bakalářskou zkoušku, případně je postihl akutní zdravotní problém bránící jim ve vykonání přijímací zkoušky v řádném termínu. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením dokládajícím danou skutečnost. V případě termínové kolize s maturitní nebo bakalářskou zkouškou zašle uchazeč žádost nejpozději 5 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky. V případě akutního zdravotního důvodu zašle uchazeč žádost nejpozději druhý den po termínu řádné přijímací zkoušky.

Mohu v průběhu studia přestoupit?

Není to možné. Jedinou možností změny (programu, jeho varianty nebo formy studia) je podat si novou přihlášku a úspěšně projít přijímacím řízení (po eventuálním zápisu do studia si lze požádat o uznání splněných ekvivalentních předmětů).

Mohu v průběhu studia zaměnit maior s minorem?

Ne. Výměna maioru za minor je možná pouze na základě nového přijímacího řízení.

Mohu změnit studijní program/obor po podání přihlášky nebo během studia?

Přestupy mezi programy/obory ani mezi formami studia nejsou na OU možné ani v rámci přijímacího řízení, ani během studia. Student může být přijat pouze na studijní program/obor, na který se přihlásil a úspěšně vykonal přijímací zkoušku.

V průběhu studia může student změnit studovaný program/obor jedině tak, že si na jiný program/obor podá přihlášku a na základě úspěšného přijímacího řízení je přijat.

Kolik přijímáte studentů do jednotlivých studijních programů/oborů?

Počty studentů přijímaných na jednotlivé studijní programy/obory jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů/oborů v Podmínkách pro přijetí ke studiu. Tato informace je rovněž dostupná v databázi programů otevřených v přijímacím řízení.

Organizuje fakulta nějaké přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Fakulta přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nenabízí.

Jsem již pozván/a k přijímací zkoušce, ale studium na OU jsem si rozmyslel/a. Vrátíte mi poplatek za PŘ?

Fakulta akceptuje žádosti o zrušení podané přihlášky nejpozději do mezního dne pro podávání přihlášek. Po termínu, do kterého se mohly podávat přihlášky, již žádosti na zrušení přihlášky neakceptujeme z důvodu jejich zpracovávání.

Podal/a jsem si přihlášku na chybnou formu studia, chtěl/a jsem na kombinované studium, ale zvolil/a jsem prezenční, můžete mi přihlášku změnit?

Na každou formu studia je třeba podat si samostatnou přihlášku. Převod mezi přihláškami nebo formami studia není možný. Za podání přihlášky je plně zodpovědný uchazeč. V případě, že se toto stalo, musí uchazeč podat novou přihlášku na správnou formu.

Kdy mám dokládat maturitní vysvědčení a diplom, abych byl/a přijat/a?

Maturitní vysvědčení nebo diplom se dokládá při zápisech do 1. ročníku.

V případě, že je vyžadováno k přihlášce lékařské potvrzení, existuje formulář pro toto potvrzení? Jak jej mám poté doručit na univerzitu?

Formulář lékařského potvrzení je specifikován či k dispozici ke stažení u jednotlivých studijních programů/oborů. Lékařské potvrzení se osobně předává při zápisu do 1. ročníků. PdF OU požaduje potvrzení o studiu tělesné výchovy bez omezení, toto uchazeči může potvrdit jeho lékař, není vyžadováno potvrzení sportovním lékařem.

Jsem absolventem VOŠ. Umožňuje Ostravská univerzita absolvovat studium ve „zkráceném režimu“ za 1 rok?

OU neumožňuje absolventům VOŠ absolvovat studium ve zkráceném režimu.

Studoval jsem na jiné vysoké škole, kdy a jak si mohu nechat uznat předměty?

Dle platného Studijního a zkušebního řádu OU (článek 22) může děkan – po vyjádření garanta předmětu nebo garanta studijního programu - uznat, s výjimkou státní závěrečné zkoušky, předměty absolvované z předchozího nebo souběžného studia na vysokých školách v České republice nebo v zahraničí v případě, že neuplynulo více než pět let od ukončení předchozího studia.

Přihlížíte u přijímacího řízení ke studijnímu průměru, příp. k výsledku maturitní zkoušky (dokládané aktivity spojené se studiem, praxe spojená s daným programem?

PdF nepřihlíží.

Zohledňuje PdF v rámci PŘ výsledky SCIO testů?

Ne.

Z čeho se mám připravovat k přijímacím zkouškám, je doporučena nějaká literatura?

Konkrétní informace o případné doporučené literatuře naleznete u jednotlivých studijních programů/oborů.

Budu platit za studium? Vybírá Vaše škola školné? Jaká je částka za delší studium na vaší škole? Je mi více než 26 let. Budu platit za studium? Kolik se platí za studium v kombinované formě?

OU je veřejnou vysokou školou, studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce poskytuje bezplatně.

Můžete se však dostat do situace, kdy vám bude vyměřen poplatek za tzv. „delší studium“. Ten se vyměřuje studentovi, který studuje déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Výše tohoto poplatku je definována v příloze č. 3 Statutu Ostravské univerzity a je vyměřován za každých započatých 6 měsíců ve studiu. Statut OU lze dohledat www.osu.cz – O univerzitě – Dokumenty – Vnitřní předpisy.

Věk studenta (hranice 26 let) není vázán na poplatkovou povinnost v rámci studia, nicméně je student povinen platit si zdravotní pojištění.

Mám odstudováno X let na vysoké škole XY, ale ve studiu na zmiňované škole nechci pokračovat. Jak mohu přestoupit na Ostravskou univerzitu?

Student může studovat na OU na základě řádného přijímacího řízení, přestupy nejsou umožněny.

Neudělal jsem maturitu v květnovém/červnovém termínu, mohu nastoupit do studia, když udělám maturitu v září?

Obecně platí, že přijat ke studiu může být pouze uchazeč, který má úspěšně vykonanou maturitní zkoušku. Uchazeč, který ji nevykonal v květnu/červnu si může v případě přijetí na PdF požádat o náhradní termín zápisu do studia, který se koná v září. V tomto termínu musí uchazeč doložit vykonání maturitní zkoušky.

Mohu nastoupit do navazujícího magisterského studia, když dělám v bakalářském studiu státnice v srpnovém termínu?

Obecně platí, že přijat ke studiu může být pouze uchazeč, který má úspěšně ukončeno vysokoškolské studium, minimálně bakalářského stupně. Uchazeč, který koná SZZ v srpnovém termínu si může v případě přijetí na PdF požádat o náhradní termín zápisu do studia, který se koná v září. V tomto termínu musí uchazeč doložit požadované vzdělání.

Kdy budou zveřejněny výsledky testů a kdy se dozvím, jestli jsem přijat/a?

Výsledky testů budou zveřejněny po jejich zpracování. Z hlediska přijetí je rozhodný termín zasedání komise pro přijímací řízení. Na zasedání komise jsou stanovovány počty k přijetí. Fakulta poté zveřejňuje (neoficiální) výsledky na webu nejpozději do 5. pracovních dnů.

Jak postupovat při odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí do studia?

Proti rozhodnutí můžete podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Odvolání na základě zveřejněných výsledků na webu není možné, nejedná se ještě o oficiální výsledek, uchazeč nemá k dispozici číslo jednací, které se u odvolání udává. Písemné odvolání proti nepřijetí se podává k děkanovi příslušné fakulty. Odvolacím správním orgánem je rektor. Na webových stránkách je v sekci přijímacího řízení dostupný také příslušný formulář pro odvolání.

Jak je organizována výuka v kombinované/distanční formě studia – které dny probíhá a jak často za semestr?

Kombinovaná forma studia probíhá na PdF zpravidla jednou týdně, většinou od 14.00 do 19.00. Bližší informace naleznete u jednotlivých studijních programů nabízených v kombinované formě studia v databázi Nabízených studijních programů pro přijímací řízení.

Probíhá výuka také v sobotu?

Ne (u bakalářského a magisterského studia). Výuka v sobotu probíhá na PdF pouze u celoživotních forem studia (rozšiřující, doplňující studium).

Mohu požádat o individuální studijní plán?

Na OU lze podle individuálního studijního plánu studovat pouze v rámci doktorských studijních programů. Každý student bakalářského nebo magisterského studijního programu si vytváří svůj osobní studijní plán, který vychází z podmínek daných standardním studijním plánem a Studijním a zkušebním řádem OU. Vrcholoví sportovci mohou požádat o úpravu studijního plánu dle Opatření děkana č. 38/2022.

Musím umět hrát na hudební nástroj (klavír) když se chci hlásit ke studiu programu „Učitelství pro mateřské školy“ nebo k programu „Učitelství pro 1.stupeň základních škol“?

Ne nemusíte, přijímací zkouška na tyto programy neobsahuje znalost hry na hudební nástroj. Samotná hra na hudební nástroj (klavír) je vyžadována až během studia těchto programů ve druhém roku studia, tzn. máte dostatek času se toto doučit.

Musím umět plavat, když se chci hlásit ke studiu programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání nebo programu Tělesná výchova a sport?

Ano. Studium těchto programu obsahuje i plavání. Za plavce je považován každý, kdo uplave vzdálenost 100 m (v bazénu 25 m nebo 50 m) podle plaveckých pravidel způsobem „kraul“ nebo „prsa“ nebo „delfín“ (plavecké způsoby není dovoleno střídat) včetně startovního skoku.

Musím dokládat logopedické a foniatrické potvrzení?

Ne, na žádný obor nepožaduje PdF logopedické a foniatrické potvrzení.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 02. 2023