Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Studijní program
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
5 let
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

„Jediným učitelem hodným toho jména je ten, kdo rozvíjí ducha svobodného myšlení a cit osobní odpovědnosti.“ J. A. Komenský

„Moje hlava je jako hustý les, je plná myšlenek.“ Názor žáka.

Jak se žáci učí a jak jim pomoci „naučit se učit a myslet“? Co dělat pro to, aby se v jejich hlavách rodily myšlenky a morální vědomí a škola pro ně byla místem, kde se mohou co nejlépe rozvíjet jako osobnosti? K tomu všemu potřebují žáci učitele – průvodce, kteří vytvářejí podmínky, prostředí a smysluplné podněty k učení.

Magisterské studium Učitelství 1. stupně ZŠ vám poskytne potřebné teoretické znalosti i praktické dovednosti k tomu, abyste v praxi mohli dobrými, inspirujícími a plně kvalifikovanými učiteli na 1. stupni základní školy.

V průběhu studia můžete absolvovat studijní pobyty v programu Erasmus na mnoha zahraničních univerzitách, kde se seznámíte se vzdělávacími systémy, pedagogickou praxí a podobami profesní přípravy učitelů 1. stupně.

Studijní obor umožňuje i další pedagogickou praxi nad rámec studia - nabízí rozvoj konkrétních osobnostních a pedagogických dovedností v rámci tzv. recipročních praxí, kdy můžete během svého studia spolupracovat s různými školami (např. jako asistenti pedagogů, vést kroužky apod.) a k tomu ještě dostanete stipendium.

Po ukončení studia obdržíte tzv. Diploma Suplement v češtině a v angličtině. Je dokladem o vašem nabytém vzdělání a můžete se jím prokazovat ve státech EU, kde se můžete ucházet o místo učitele/lky základní školy.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Cílem studijního oboru je poskytnout profesní kvalifikaci učitelům 1. stupně základní školy. Obsah studia vychází z profesního profilu učitele primárního vzdělávání.

Co od vás očekáváme?

Studijní program je vhodný pro ty, kteří vidí smysl v práci s dětmi - žáky, chtějí se podílet na jejich rozvoji a jsou sami ochotni se dále vzdělávat.

V teoretické rovině od vás očekáváme znalosti v rozsahu středoškolského učiva.

Co se naučíte?

Základem studia jsou „povinné předměty“, v nichž se teoreticky i prakticky (náslechy, praxe) seznámíte se základy vědeckých, uměleckých, filosofických disciplín a „povinně volitelné předměty“, v nichž se můžete dále rozvíjet i podle individuálního zájmu.

Během studia si osvojíte potřebné dovednosti, abyste byli schopni naplánovat a s žáky realizovat jednotlivé vyučovací hodiny, ale také se naučíte propojovat ve výuce jednotlivé mezipředmětové vztahy, vytvářet projektovou výuku, diagnostikovat svůj vyučovací styl i vyučovací styl žáků, hodnotit žáky nejenom známkami.

Naučíte se také to nejpotřebnější pro kvalitní a efektivní výuku: učit tak, abyste byli schopni pracovat ve výuce individuálně s každým žákem podle toho, k čemu mají nadání, jaké jsou jejich individuální potřeby. Budete schopni také rozpoznat projevy např. poruch učení a nabídnout těmto žákům odbornou podporu v jejich učení.

Získáte plnou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

V rámci jednotlivých praxí zvládnete i potřebné administrativní dovednosti požadované v profesi učitele (práce se školními dokumenty, zápisy do třídních knih apod).

Být dobrým učitelem znamená pracovat také sám na sobě. Během studia si rozšíříte své komunikační dovednosti (např. co znamená respektující komunikace) a také rozvinete svůj potenciál v rámci vyučovaných jednotlivých výchov. Naučíte se také základům reflexe a sebereflexe vlastní výuky. Např. u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky obhajujete realizovanou projektovou výuku v rozsahu cca 15 hodin, kterou jste sami odučili ve vybrané třídě pod vedením kvalifikovaného pedagoga z praxe.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatníte se především jako plně kvalifikovaní učitelé na 1. stupni základních škol.

Po splnění dalších předepsaných náležitostí jako je délka praxe, funkční školení, se můžete hlásit do vypsaných konkurzů na místa ředitelů/ředitele základních škol.

Po požadované době praxe učitele/lky, ředitele/lky v základní škole se můžete hlásit do vypsaných konkurzů na místa pracovníka České školní inspekce.

Vaším zaměstnavatelem může být soukromá či právnická osoba.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ klade důraz především na samostudium, neboť větší část studia probíhá distančně, kdy uchazeč nedojíždí na výuku (na fakultu). Studium kombinuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia. Studium se skládá se z kontaktní přímé výuky dle předem stanoveného rozvrhu, samostudia, individuálních či skupinových konzultací s vyučujícími a ze samostatné individuální či skupinové práce studujících. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících. Stejné je také kreditové ohodnocení předmětů a jejich rozložení v rámci ročníků a celkového studia.

Na rozdíl od prezenční formy studia jsou v kombinované formě kladeny vyšší nároky na samostatnost studenta, jelikož student ve škole na výuce tráví relativně málo času a řadu informací si musí nastudovat samostatně. Studium je organizováno tak, že prezenční (kontaktní, přímá) výuka probíhá během semestru vždy 1x týdně v odpoledních hodinách (mezi 14:10 a 19:05). Výuka je organizována zpravidla do dvou tříhodinových bloků (první od 14:10 do 16:35; druhý od 16:40 do 19:05). Většina předmětů je vyučována ve dvou tříhodinových blocích (zpravidla v jiných dnech), ale jsou i předměty, které mají prezenční výuku pouze jeden tříhodinový blok, nebo naopak mají více než dva tříhodinové bloky. Hodinou se rozumí 45 minut. Předměty typu „praxe“ mají zpravidla úvodní setkání, tzv. tutoriál, při kterém se student dozví vše o organizaci praxe, náplni/průběhu praxe a požadovaných úkolech. Prezenční část studia trvá vždy 13 týdnů (od druhé poloviny září do cca poloviny prosince v zimním semestru a od poloviny února do poloviny května v letním semestru). Zkouškové období zimního semestru trvá cca 6 týdnů od ledna do cca poloviny února. V letním semestru lze zápočty a zkoušky vykonat vždy do konce akademického roku (tj. k 31. srpnu daného roku), většinou však jsou zkouškové termíny vypisovány na květen a červen daného roku. Přesný rozvrh na daný semestr (zimní/letní) obdrží student vždy před začátkem semestru.

Prezenční výuka probíhá především na budově S Ostravské univerzity, kde sídlí Pedagogická fakulta OU. Předmět spojené s tělesnou výchovou probíhají v prostorách Campusu na Černé louce. Lokality jednotlivých budov si lze najít například z univerzitního webu. Rozsah povinné prezenční výuky je uveden v sylabu daného předmětu. Budova S má několik částí – SA, SB, SC, SD, SE, což jsou jednotlivá křídla budovy na adrese Fráni Šrámka 3/1121. V budově SA se nacházejí převážně kanceláře vyučujících, v budovách SB až SE se nacházejí učebny, případně specializované učebny. V budově se dobře orientuje dle nápisů ve vestibulu a na chodbách.

Samostudium je v každém předmětu studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ podpořeno e-learningovým kurzem v informačním systému MOODLE. E-kurz kromě potřebných studijních materiálů obsahuje zpravidla i různá interaktivní cvičení a aktivity nebo testy ověřující nabyté znalost/dovednosti. MOODLE lze rovněž využít pro komunikaci mezi spolustudujícími i pro kontaktování vyučujících. Zpravidla však pro komunikaci s vyučujícím slouží jiné platformy (viz níže). Kromě Moodle je v některých předmětech používána platforma MS Teams, kde kromě studijních materiálů je možno také velmi operativně komunikovat s vyučujícím nebo kolegy studenty. V mimořádných situacích může být dříve plánovaný výuka prezenční vedena také on-line. Především se  tak bude dít právě přes platformu MS Teams. Ale je to možné i přes platformu Zoom, případně Google meet a další. O způsobu on-line komunikace s vyučujícím se dočtete ze sylabu daného předmětu. Komunikovat lze dále s vyučujícím přes email (ve tvaru jmeno.prijmeni@osu.cz) nebo v předem vypsaných konzultačních hodinách. Informace o KH visí u vstupních dveří pracovny daného akademika, případně je lze zjistit dotazem na email vyučujícího. Další možnost konzultace je telefonicky. Telefon je uveden na osobní stránce zaměstnance, kterou najdete jednoduše tak, že si do řádku sloužícího pro vyhledávání (na hlavní stránce univerzity) napíšete příjmení (případně jméno a příjmení) vyučujícího. Vždy je uvedena pevná linka do kanceláře, u některých vyučujících (zpravidla vedoucích pracovníků) i mobil. Způsob komunikace s vyučujícím se také dočtete ze sylabu příslušného předmětu. Pro komunikaci s ostatními studenty lze kromě emailu využít také platformu MS Teams, kde si můžete zřídit účet (případně, pokud je uvedeno v sylabu jako komunikační platforma, tak musíte). Tam lze skrze ikonu bubliny (chat) komunikovat jak s vyučujícími, tak ostatními studenty, a to buď jako chat (písemně), jako audiohovor nebo jako videohovor.

Odborná praxe v rámci programu Učitelství pro 1. stupeň probíhá buď průběžně (zpravidla 1x týdně), nebo souvisle (jeden, dva, tři a čtyři týdny v průběhu celého studia). Organizačně zajišťuje praxi referát praxí (kancelář při vstupu do budovy SA hned vedle vrátnice vlevo). Základní školy pro průběžné praxe zařizuje příslušný didaktik (vyučující) daného předmětu, ke kterému se praxe váže. Základní školy pro souvislé praxe si zajišťuje každý student sám ve spolupráci s referátem praxí. Je možno si vybrat ze seznamu škol, nebo je možno oslovit ohledně praxe školu vlastní (se školou je následně uzavřena tzv. reciproční smlouva). Přesný postup organizace odborných praxí jsou popsány v sylabu daného předmětu, případně v dalších materiálech (kurs Moodle, MS Teams). Souvislé praxe probíhají v průběhu semestru, případně zkouškového období. Přesný časový harmonogram praxí je vždy aktualizován v daném akademickém roce. Po dohodě s vyučujícím je v některých případech možnost odbornou praxi uznat. Pokud zároveň učíte na 1. stupni ZŠ tak odbornou praxi zpravidla vykonáváte ve své třídě.

Jakékoliv další informace vám zodpoví pedagogický poradce SP Učitelství pro 1. stupeň Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D. (e-mail: ) nebo v zastoupení garanta oboru vedoucí katedry Preprimární a primární pedagogiky Mgr. Ondřej Šimik, PhD. (e-mail: ).

Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
  • doložení způsobilosti ke studiu tělesné výchovy bez omezení - Potvrzení lékaře soubor pdf 0,05 MB

Uchazeči přijatí ke studiu programu odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Součástí předpokladů ke studiu oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ je vybrané spektrum schopností a dovedností uchazeče, které není předmětem testování u přijímací zkoušky. U studentů je kladen důraz a zřetelnou výslovnost bez řečových poruch jako součást komunikativních dovedností. Žádoucí jsou dispozice k výtvarným a hudebně pohybovým činnostem, které jsou v oboru vyučovány. Pro absolvování předmětů hudební výchovy jsou předpokladem schopnosti pěvecké a instrumentální (klavírní doprovod) interpretace hudebního díla v podobě lidových a umělých písní. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ na PdF OU nevyučuje. Pokud uchazeč ovládá hru na jiný hudební nástroj, tento nemůže nahradit hru na klavír. Ve výuce výtvarné výchovy je podporován tvořivý a autentický přístup k výtvarným činnostem.

Studium tělesné výchovy není podmíněno výkonnostními limity. Předpokladem je však schopnost absolvovat výuku předmětů tělesné výchovy bez zdravotních omezení.

Součástí studijního programu jsou rovněž předměty Anglického jazyka a literatury a Didaktiky anglického jazyka. Předpokládaná úroveň znalosti anglického jazyka uchazečů odpovídá stupni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Potvrzení lékaře o tom, že uchazeč může absolvovat tělesnou výchovu bez omezení.

Uchazeči přijatí ke studiu oboru odevzdají potvrzený formulář až u zápisu do studia, spolu s ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Žádné dokumenty se předem na fakultu nezasílají.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.