Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Učitelství pro mateřské školy

Studijní program
Učitelství pro mateřské školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Chcete se stát učitelkou mateřské školy? V bakalářském studiu Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzitě si osvojíte potřebné vědomosti o vzdělávání, výchově a péči o dítě od dvou let do doby jeho nástupu do základního vzdělávání, pedagogické dovednosti pro práci s dítětem v předškolním věku, a také pro jednání s rodiči dětí.

Studijní obor byl poprvé otevřen v akademickém roce 2002/2003. Studium trvá 3 roky, ukončíte jej obhajobou v průběhu studia připravené bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Obojí je zaměřeno k tomu, co budete celé 3 roky studovat a na co se studiem budete připravovat – k učitelství pro mateřské školy. Získáte titul bakalář, ve zkratce Bc., který si budete psát před jménem. Po ukončení studia obdržíte tzv. Diploma Suplement v češtině a v angličtině. Je dokladem o vašem nabytém vzdělání a můžete se jím prokazovat ve státech EU, kde se budete ucházet o místo učitelky mateřské školy Základem studia jsou „povinné předměty“, v nichž se teoreticky seznámíte se základy vědeckých, uměleckých, filosofických disciplín a „povinně volitelné předměty“, v nichž se můžete dále rozvíjet spíše podle svého zájmu. Zajímavé budou pro vás jistě různé druhy pedagogických praxí v různých typech a druzích mateřských škol. Vzdělávání ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy je přitažlivé svou multidisciplinaritou.Vaší mateřskou katedrou bude katedra preprimání a primární pedagogiky. Ve vašem studiu zajišťuje výuku disciplín vědních oborů pedagogiky preprimárního vzdělávání; filozofie výchovy; přírodovědného a společenskovědního základu studia; dramatické výchovy. V průběhu studia se setkáte s mnoha odborníky z různých oborů, kteří vám budou ve studiu nápomocni svými znalostmi, zkušenostmi.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Učitelství pro mateřské školy

V programu si osvojíte potřebné vědomosti o vzdělávání, výchově a péči o dítě od dvou let do doby jeho nástupu do základního vzdělávání, pedagogické dovednosti pro práci s dítětem v předškolním věku, a také pro jednání s rodiči dětí.

Co od vás očekáváme?

Učitelství pro mateřské školy je studiem kvalifikačním, proto neočekáváme od Vás žádné speciální předchozí znalosti či dovednosti, kromě znalostí středoškolských.

Co od vás ale očekáváme, je motivovanost pro studium tohoto oboru a pro spolupráci s dítětem předškolního věku v mateřské škole. Pokud budete motivováni ke studiu toho, co v budoucnu vidíte jako přitažlivé povolání, budete ve studiu zcela přirozeně úspěšní.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu Učitelství pro mateřské školy získáte odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti. Jsou v povolání učitele mateřské školy, jehož náplní je vzdělávat dítě ve věku od dvou let do vstupu dítěte do povinného základního vzdělávání, potřebné.

Odborné znalosti si osvojíte především ze současné české i zahraniční pedagogiky a z její historie; z psychologie, a také z oblasti kulturní, sociální, filozofické, přírodovědné.

Na základě osvojené teorie pak dokážete vyhodnocovat vědomosti, dovednosti a zkušenosti dítěte; průběžně tvořit a dítěti nabízet aktivity, jimiž budete dítě dále vzdělávat; úspěšně zapojit dítě do aktivit a do společnosti ostatních dětí; poznat dítě nadané i dítě se zvýšenou potřebou individuální péče, kterou dokážete poskytnout; zajistit bezpečnost a hygienu dětí; účinně komunikovat s dětmi i s rodiči; odpovědně vyhodnocovat vlastní práci.

Za účelem vzdělávání dětí a v rozsahu svého nabytého vzdělání budete způsobilí řešit především pedagogické problémy spojené s dítětem; odpovědně zvažovat důsledky svého rozhodování na děti; pracovat v týmu; aktivně se dále vzdělávat, a také svou profesi reprezentovat chováním, jednáním i vystupováním.

Kde a jak se uplatníte?

Až se stanete absolventem studijního oboru Učitelství pro mateřské školy, uplatníte se jako učitel v různých subjektech - typech a druzích zařízení, a to státních, soukromých, charitativních, jež poskytují péči a vzdělávání dětem předškolního věku, především v mateřských školách.

Po nějaké době, když získáte zkušenosti se vzděláváním dítěte předškolního věku v mateřské škole, můžete být osloveni s nabídkou místa úředníka státní správy, jehož zaměření náplně práce tkví v podpoře, popř. zajišťování kvalitního vývoje a rozvoje dítěte v předškolním věku a v problematice veškerých subjektů pro tyto děti.

Po splnění dalších předepsaných náležitostí jako je délka praxe, funkční školení, se můžete hlásit do vypsaných konkurzů na místa ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol, metodiků/ček v metodických a profesních sdruženích.

Po určité době praxe učitelky a ředitelky v mateřské škole se můžete hlásit do vypsaných konkurzů na místa pracovníka ČŠI.

Vaším zaměstnavatelem může být soukromá či právnická osoba.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná forma vzdělávání v oboru Učitelství pro mateřské školy spojuje prvky prezenčního (denního) a distančního (dálkového) studia. Vzdělávání probíhá jednak kontaktní přímou výukou dle předem stanoveného rozvrhu; dále samostudiem; samostatnou individuální či skupinovou prací studujících a individuálními či skupinovými konzultacemi s vyučujícími. Obsah kombinované formy vzdělávání je totožný s obsahem prezenční formy vzdělávání, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících. Stejné je také kreditové ohodnocení předmětů a jejich rozložení v rámci ročníků a celkové doby vzdělávání. Jelikož student na fakultě ve výuce tráví relativně málo času, musí si řadu informací nastudovat samostatně, a tak jsou v kombinované formě vzdělávání kladeny na rozdíl od prezenční formy vzdělávání vyšší nároky na samostatnost studenta.

Akademický rok je dělen na dva semestry, zimní a letní. Každý semestr trvá vždy 13 týdnů (od druhé poloviny září do cca poloviny prosince v zimním semestru a od poloviny února do poloviny května v letním semestru). Kontaktní, přímá výuka je uskutečňována během semestru vždy 1x týdně v odpoledních hodinách, a to zpravidla ve dvou tříhodinových blocích (první od 14:10 do 16:35; druhý od 16:40 do 19:05). Den určený pro prezenční výuku se během semestru nemění (např. je to po celý semestr úterý). Většina předmětů má vymezeny dva tříhodinové bloky (každý zpravidla v jiném týdnu), ale jsou i předměty, které mají prezenční výuku pouze jeden tříhodinový blok, nebo naopak mají více než dva tříhodinové bloky. Hodinou se rozumí 45 minut. Rozsah povinné prezenční výuky je uveden v sylabu každého předmětu. Předměty typu „praxe“ mají zpravidla úvodní setkání, tzv. tutoriál, při kterém se student dozví vše o organizaci praxe, náplni/průběhu praxe a požadovaných úkolech. Přesný rozvrh na daný semestr (zimní/letní) obdrží student vždy před začátkem semestru.

V mimořádných situacích může být výuka, jež byla plánovaná jako přímá, vedena také on-line. Především se tak bude dít přes platformu MS Teams. Ale je to možné i přes platformu Zoom, případně Google meet a další.

Zkouškové období zimního semestru trvá cca 6 týdnů od ledna do cca poloviny února. V letním semestru lze zápočty a zkoušky vykonat vždy do konce akademického roku (tj. k 31. srpnu daného roku). Většinou však jsou zkouškové termíny vypisovány na květen a červen akademického roku.

Samostudium je v každém předmětu studijního programu Učitelství pro mateřské školy podpořeno e-learningovým kurzem v informačním systému MOODLE. E-kurz kromě potřebných studijních materiálů obsahuje zpravidla i různá interaktivní cvičení a aktivity nebo testy ověřující nabyté znalost/dovednosti. Kromě Moodle je v některých předmětech používána platforma MS Teams.

Nejčastější komunikací s vyučujícími je komunikace emailová (ve tvaru jmeno.prijmeni@osu.cz) nebo v předem vypsaných konzultačních hodinách (KH). Informace o KH visí u vstupních dveří pracovny konkrétního akademika, případně je lze zjistit dotazem na email vyučujícího. Pro kontaktování vyučujících lze rovněž využít MOODLE, stejně jako pro komunikaci se spolustudujícími. Další možností konzultace je telefonická. Telefon je uveden na osobní stránce zaměstnance, kterou najdete jednoduše tak, že si do řádku sloužícího pro vyhledávání (na hlavní stránce univerzity) napíšete příjmení (případně jméno a příjmení) vyučujícího. Vždy je uvedena pevná linka do kanceláře, u některých vyučujících (zpravidla vedoucích pracovníků) i mobil. Způsob komunikace s vyučujícím se také dočtete ze sylabu příslušného předmětu. Pro komunikaci s ostatními studenty lze kromě emailu využít také platformu MS Teams, kde si můžete zřídit účet (případně, pokud je uvedeno v sylabu jako komunikační platforma, tak musíte). Tam lze skrze ikonu bubliny (chat) komunikovat jak s vyučujícími, tak ostatními studenty, a to buď jako chat (písemně), jako audiohovor nebo jako videohovor. Zpravidla však pro komunikaci s vyučujícím slouží jiné platformy. Je vhodné způsob komunikace s vyučujícími jednotlivých předmětů dopředu (v první výuce předmětu) domluvit.

Odborná praxe v rámci programu Učitelství pro mateřské školy probíhá buď průběžně (zpravidla 1x týdně), nebo souvisle (dva a tři týdny v průběhu celého studia). Organizačně zajišťuje praxi Referát praxí (chodba vlevo hned při vstupu do budovy SA, kancelář první zprava). Mateřskou školu pro průběžné praxe zařizuje příslušný didaktik (vyučující) daného předmětu. Mateřskou školu pro souvislou praxi si může zajistit každý studující samostatně nebo ve spolupráci s referátem praxí. Je možno si vybrat ze seznamu škol, nebo je možno oslovit ohledně praxe školu vlastní (se školou je následně uzavřena tzv. reciproční smlouva). Přesný postup organizace odborných praxí jsou popsány v sylabu daného předmětu, případně v dalších materiálech (kurs Moodle, MS Teams). Souvislé praxe probíhají v průběhu semestru, případně zkouškového období. Přesný časový harmonogram praxí je vždy aktualizován v daném akademickém roce. Pokud zároveň učíte v mateřské škole, tak odbornou praxi zpravidla vykonáváte ve své třídě.

Prezenční výuka probíhá především na budově S Ostravské univerzity, kde sídlí Pedagogická fakulta OU. Předměty spojené s tělesnou výchovou probíhají v prostorách Campusu na Černé louce. Lokality jednotlivých budov si lze najít například z univerzitního webu. Budova S má několik částí – SA, SB, SC, SD, SE, což jsou jednotlivá křídla budovy na adrese Fráni Šrámka 3/1121. V budově SA se nacházejí převážně kanceláře vyučujících, v budovách SB až SE se nacházejí učebny, případně specializované učebny. V budově se lze dobře orientovat dle nápisů ve vestibulu a na chodbách.

Jakékoliv další informace vám zodpoví pedagogický poradce studijního programu Učitelství pro mateřské školy a garant oboru doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. (e-mail: ) nebo vedoucí Katedry preprimární a primární pedagogiky Mgr. Ondřej Šimik, PhD. (e-mail: ).

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Úspěšné zvládnutí studia v programu Učitelství pro mateřské školy předpokládá zřetelnou výslovnost bez artikulačních vad.

V přijímacím řízení uchazeč neabsolvuje talentové zkoušky. U studujících počítáme s určitými dispozicemi. Pro absolvování hudební výchovy se předpokládají elementární základy klavírní hry tak, aby studující mohl pokračovat v osvojování doprovodů lidových písní, osvojování elementárních principů hlasové techniky v oblasti mluvního a zpěvního projevu; a schopnost kultivovaného a intonačně čistého přednesu jednoduchých písní. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru nevyučuje. Pokud uchazeč zvládl hru na jiný hudební nástroj, tento nemůže nahradit hru na klavír. Doporučujeme, aby s hrou na klavír urychleně začal.

Znalosti hry na jiný hudební nástroj může být využito v jiných předmětech, např. v průběhu pedagogické praxe.

Studium tělesné výchovy není podmíněno sportovními limity.

Ve výuce výtvarné výchovy je podporována autentická tvorba a tvořivé řešení úkolů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.