Rigorózní řízení v oboru Informační technologie ve vzdělávání

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou vykonat v téže nebo příbuzné oblasti studia (obor Učitelství informatiky nebo ICT ve vzdělávání) státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky se uděluje akademický titul „doktor filozofie“ - ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem. Viz Řád udělování akademického titulu doktor filozofie na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

 • Státní rigorózní zkoušky se konají na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v oboru Informační technologie ve vzdělávání.
 • Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají v září a v únoru.
 • Přihláška ke státní rigorózní zkoušce se podává elektronicky.
 • Veškeré požadované přílohy posíláte na katedru Informačních a komunikačních technologií, adresa Fráni Šrámka 3, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory.

Požadované přílohy přihlášky:

 1. doklad o předchozím vzdělání:
  • úředně ověřená kopie magisterského diplomu a osvědčení o státní závěrečné zkoušce vydané na základě zákona č. 172/1990 Sb.
  • nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce podle zákona č. 111/1998 Sb.
  • nebo doklad o provedení nostrifikace ukončeného vysokoškolského vzdělání na zahraniční vysoké škole (vydaný podle vyhlášky MŠMT ČR číslo 476/1990 Sb.)
  • nebo doklad o provedené nostrifikaci ukončeného vysokoškolského vzdělání na zahraniční vysoké škole (vydaný podle § 89 - 90 zák. č. 111/1998 Sb.)
  • případně úředně ověřená kopie dokladu o vykonání státní doktorské zkoušky
 2. stručný profesní životopis (strukturovaný)
 3. přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky včetně seznamu publikovaných prací
 4. kopie diplomové práce (po vykonání zkoušky bude uchazeči vrácena)
 5. kopie dizertační práce (koná-li uchazeč rigorózní zkoušku po absolvování doktorského studia)
 6. doklad o státním občanství
  • osvědčení o státní občanství
  • nebo osvědčení o cizí státní příslušnosti
 7. doklad o uhrazení předepsaných nákladů spojených s rigorózním řízením + složenka nebo výpis z bankovního účtu při úhradě převodem
 8. 3x výtisk rigorózní práce v pevné vazbě + 1x CD s plnou verzí práce ve formátu pdf. Online verze v systému DIPL2 (vkládá se až po zavedení do studia v červenci)

Poplatky spojené s rigorózním řízením

 • Výše poplatků je stanovena Statutem OU.
 • Jako náhrada nákladů spojených s rigorózním řízením (tj. přijetí a posouzení přihlášky, hodnocení rigorózní práce, náklady na činnost komise a zajištění vlastní rigorózní zkoušky) je stanoven poplatek ve výši 5 000,- Kč.

 • Údaje k platbě jsou generovány při podávání elektronické přihlášky.

 • Termíny státní rigorózní zkoušky jsou zveřejňovány nejpozději 30 dnů před konáním zkoušky na webových stránkách fakulty. Ve stejném termínu je o datu konání zkoušky informován uchazeč a členové zkušební komise.
 • Rigorózní práce musí splňovat základní formální požadavky kladené na všechny vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) na Ostravské univerzitě. Nevyhovuje-li rigorózní práce formálním požadavkům, je uchazeč vyzván ke zjednání nápravy. Opravená práce musí být předložena na studijní oddělení nejpozději do dvou měsíců. Rigorózní práce musí prokázat předpoklady uchazeče k samostatné vědecké práci, musí obsahovat původní výsledky a přinášet nové teoretické, metodologické a obsahové poznatky pro zvolený obor, v němž se uchazeč hlásí ke složení státní rigorózní zkoušky.
  Diplomová nebo disertační práce se ve své nezměněné podobě nemůže stát podkladem rigorózního řízení. Rigorózní práci posuzují dva oponenti jmenovaní děkanem fakulty, přičemž jeden z oponentů není členem akademické obce Ostravské univerzity.
 • Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní rigorózní zkoušky z těchto okruhů: Informatika, Pedagogika, Psychologie a Filozofie. Obsah a požadavky státní rigorózní zkoušky stanoví komise, schválená Vědeckou radou a jmenovaná děkanem fakulty.
  Upozornění: Rigorózním řízením je myšleno zahájení administrativního procesu vedoucího k rigorózní zkoušce. Nejedná se o studium – uchazeč nemá automaticky ze strany Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zajištěného vedoucího práce. Doporučuje se však, aby uchazeč požádal o pomoc při vyhledání vhodného vedoucího práce.

 • Bližší informace k rigoróznímu řízení:

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022