Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Název studijního programu:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Typ studijního programu:
doktorský
Forma studia:
prezenční i kombinovaná
Standardní doba studia:
4 roky


Obor je akreditován a garantován katedrou Informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty. Absolventi studia doplní svá pregraduální studia o podrobnější znalosti obsahu a metod některých disciplín z informatiky, zejména teoretických základů, a obohatí své poznatky o nové směry v oblasti pedagogiky a psychologie. Osvojí si metodologické základy pedagogického výzkumu tak, aby mohli kvalitně navrhovat a vést vlastní výzkum. Získají přehled o používání informačních technologií ve výuce, o teoretických východiscích i praktických aplikacích u nás a v zahraničí, orientují se v současných názorech na vzdělávání v informatice a v možnostech zavádění ICT do kurikul všech vyučovacích předmětů. Získají znalosti a dovednosti v oblasti efektivního použití vybraných matematických metod, v oblasti projektování informačních systémů a při tvorbě výukových materiálů pro eLearning.

Uplatnění absolventů

Doktorské studium připravuje odborníky v oboru informační a komunikační technologie ve vzdělávání, resp. v oboru informatika, k samostatné tvůrčí práci ve vědě, výzkumu a vývoji s dobrými předpoklady obor dále rozvíjet.

Absolventi doktorského studia budou působit zejména jako:

 • pedagogové na fakultách připravující učitele informatických disciplín,
 • učitelé, didaktici informatiky na základních i středních školách,
 • tvůrci eLearningových kurzů, vzdělávacích materiálů a výukových programů,
 • výzkumní nebo vývojoví pracovníci v oboru informatika a didaktika informatiky,
 • pracovníci státní správy školství, centrálních metodických a kurikulárních úřadů a ústavů,
 • vědečtí pracovníci věnující se informačním technologiím ve vzdělávání a v celoživotním učení.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia, a při jeho řádném ukončení jsou dány:

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Řádně ukončené studium v magisterském studijním programu, nejlépe se zaměřením na informační a komunikační technologie ve vzdělávání, informatiku, učitelství pro základní školy a učitelství pro střední školy. V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. V přijímacím pohovoru uchazeč představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost. K přijímacímu pohovoru předloží vstupní projekt, v němž jednak odůvodní volbu své specializace, jednak představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Návrh disertačního záměru zašle uchazeč (na e-mail garanta SP – ) spolu s podáním přihlášky ke studiu. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí některého cizího jazyka.

Tvorba individuálního studijního plánu

Student po konzultaci se školitelem sestavuje studijní plán (individuální, dle předchozího studia a dle zaměření disertačního záměru) podle těchto následujících pravidel. Do studijního plánu zařazuje:

 • všechny povinné předměty (Metodologie pedagogického výzkumu, Cizí jazyk, Akademic writing + všechny povinné Disertační semináře 1-3),
 • alespoň dva předměty z bloku "informatického", dva předměty z bloku "aplikace ICT do vzdělávání" a dva předměty z bloku "ped-psychologického",
 • další předměty z bloku publikační činnost, vědecká činnost a výuková činnost (prezenční student).

Seznam předmětů pro výběr do individuálního studijního plánu.

Oborová rada

Členové oborové rady na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
předseda oborové rady a garant studijního programu
Maněnová Martina, doc. PaedDr., Ph.D.
PdF Univerzita Hradec Králové
Bílek Martin, prof., PhDr., Ph.D.
PdF , Univerzita Karlova
Gunčaga Ján, doc. PaedDr., Ph.D.
PdF UK Bratislava

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat disertačních prací pro akademický rok 2024/2025 soubor pdf 0,18 MB
Návrh témat disertačních prací pro akademický rok 2023/2024 soubor pdf 0,18 MB

Po konzultaci s garantkou studijního programu () lze v rámci disertační práce řešit i vlastní téma, kterému se chce uchazeč během studia věnovat.

Seznam úspěšně obhájených prací vybraná témata:

 • Informační a komunikační technologie v procesu pedagogického hodnocení
 • Autonomní učení cizích jazyků v e-learningu
 • Metody umělé inteligence ve vzdělávacím procesu
 • Optimalizace výuky cizích jazyků prostřednictvím e-learningu
 • Informační technologie pro rozvoj kompetence k učení

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 04. 2024