Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výtvarná výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ

Studijní programUčitelství pro 2. stupeň základních škol
Specializace kombinaceVýtvarná výchova pro ZŠ
Hudební výchova pro ZŠ
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - společný základ
FakultaPedagogická fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Výtvarná výchova pro ZŠ

Studijní program v kostce

Chcete se zdokonalit v kresbě, grafice, malbě, prostorové a fotografické tvorbě a umělecké práci s novými médii, dozvědět se, jak se proměňovalo výtvarné umění a výtvarná kultura od přelomu 19. a 20. století do současnosti, a stát se kvalifikovaným učitelem výtvarné výchovy na střední škole?

Atraktivní studijní program vyváženě kombinuje teoretické předměty vyučované přednáškovou a seminární formou s praktickou ateliérovou výukou; důraz je kladen na pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky a praxi. Kromě dějin moderního výtvarného umění v kulturních a společenských souvislostech se dále seznámíte především s problematikou nových médií v umění a získáte základní znalosti galerijní edukace.

Absolventi se uplatňují jako učitelé výtvarné výchovy na středních školách. Jsou profesně způsobilí pracovat jako odborní lektoři v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarně tvůrčími dílnami.

Co od vás očekáváme?

Absolvované bakalářské studium výtvarného zaměření. Podmínkou přijetí je absolvování pohovoru nad portfoliem autorských prací, který zjišťuje míru připravenosti a zájmu o výtvarné umění a výtvarnou kulturu; součástí pohovoru jsou otázky z teorie a dějin výtvarného umění na úrovni znalostí požadovaných Státní závěrečnou zkouškou bakalářského studia.

Co se naučíte?

 • Jak odpovědně učit výtvarnou výchovu na středních školách.
 • Používat pokročilé výrazové prostředky výtvarné tvorby (kresba, grafika, malba, sochařství, fotografie intermédia, digitální média).
 • Jak se proměňovalo výtvarné vyjadřování od impresionismu po počátek 21. století.
 • Principům vizuální komunikace a jejich využívání ve výuce i každodenním životě.
 • Pracovat s dětmi nebo studenty v muzeu či galerii, vytvořit animační program.
 • Samostatně kriticky přemýšlet o soudobé výtvarné kultuře.
 • Jak připravit autorskou výstavu a presentovat výtvarnou tvorbu dalších umělců.
 • Samostatně a odpovědně řešit komunikační problémy, včetně problémů ve vizuální komunikaci.

Kde a jak se uplatníte?

Jako učitelé výtvarné výchovy na středních školách. Pracovat můžete také ve funkci odborných lektorů v galerii či muzeu, případně v mimoškolních kulturně vzdělávacích institucích a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Uplatnit se rovněž může ve vědeckovýzkumných organizacích. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je přibližně 90 procent. Ve studiu můžete dále pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v doktorských studijních programech s výtvarným zaměřením.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel výtvarné výchovy na stření škole. Odborný lektor v galerii nebo muzeu. Lektor v mimoškolních institucích s výtvarnými dílnami. Odborný pracovník ve vědeckovýzkumných organizacích, např. galeriích či muzeích.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy: bakalářský obor s výtvarným zaměřením nebo jiné oborově příbuzné studium.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou motivačního pohovoru.

Minimum bodů pro vyhovění je 50.

Motivační pohovor

Pohovor se skládá z rozboru domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) a z diskuze s uchazeči nad znalostmi z dějin výtvarné kultury.

Motivační pohovor nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k pohovoru jsou umístěny na webových stránkách katedry výtvarné výchovy v sekci přijímací řízení.

Test z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie je nedílnou součástí přijímací zkoušky programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ. Obsahem přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie jsou vědomosti z předmětů pedagogicko-psychologického základu bakalářského studia. Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2020.

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry pedagogiky a andragogiky v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.