Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výtvarná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

Studijní programVýtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Specializace kombinaceVýtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání ZŠ - maior (maior)
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání ZŠ - minor (minor)
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. Milan Cieslar, PhD.
Garant specializaceMgr. Milan Cieslar, PhD.

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání ZŠ - maior

Studijní program v kostce

Chcete se zdokonalit v kresbě, grafice, malbě nebo prostorové tvorbě, dozvědět se, jak se proměňovalo výtvarné umění a výtvarná kultura od pravěku po 20. století, a získat základy pedagogických a psychologických disciplín? Atraktivní studijní program vyváženě kombinuje teoretické předměty vyučované přednáškovou a seminární formou s praktickou ateliérovou výukou, jejíž součástí jsou dva pětidenní kursy výtvarných aktivit v přírodě. Kromě dějin výtvarného umění v kulturních a společenských souvislostech se seznámíte se základy vizuální gramotnosti a získáte základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska.Studijní program Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (pro 2. stupeň ZŠ nebo SŠ) představuje (v kombinaci s druhým oborem) první stupeň přípravy k získání učitelské kvalifikace pro druhý stupeň základních nebo středních škol. Absolventi se v praxi mohou ihned uplatnit jako asistenti pedagoga, vychovatele nebo pedagoga volného času, případně v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru výtvarná výchova.

Co od vás očekáváme?

Ke studiu se mohou přihlásit absolventi všech typů středních škol nebo učebních oborů s maturitou. Podmínkou přijetí je absolvování pohovoru nad portfoliem autorských prací, který zjišťuje Vaši připravenost, zájem o výtvarné umění a výchovu; během pohovoru jsou rovněž ověřovány základní znalosti dějin výtvarného umění.

Co se naučíte?

 • Používat základní výrazové prostředky plošné (kresba, grafika, malba), prostorové (sochařství) a časoprostorové (intermédia) tvorby.
 • Jak se proměňovalo výtvarné vyjadřování od pravěku po 20. století.
 • Co je vizuální komunikace; jak rozumět obrazům a používat jich ke komunikaci.
 • Jak kultivovat vizuální vnímání, výtvarnou paměť a výtvarné myšlení.
 • Jak pomoci druhým (především dětem na 2. stupni ZŠ nebo SŠ) rozvíjet své výtvarné vyjadřování.
 • Jak připravit výstavu autorské výtvarné tvorby.
 • Jak řešit komunikační problémy.

Kde a jak se uplatníte?

Jako asistenti učitele na druhém stupni základních nebo středních škol, v galerii nebo muzeu ve funkci asistentů galerijních nebo muzejních pedagogů. Asistovat můžete také lektorům v zájmových mimoškolních útvarech a v rehabilitačních zařízeních s výtvarnými dílnami. Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je přibližně 90 procent. Studijně můžete pokračovat na českých i zahraničních vysokých školách v navazujících magisterských učitelských i jiných studijních programech zaměřených na výtvarnou výchovu.

Konkrétní pracovní pozice

Asistent učitele na druhém stupni základní nebo střední školy. Asistent galerijního nebo muzejního pedagoga. Asistent lektora v mimoškolních institucích s výtvarnými dílnami.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

35
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou motivačního pohovoru. Minimální počet získaných bodů u motivačního pohovoru je 50.

Motivační pohovor

Pohovor se skládá z rozboru domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) a z diskuze s uchazeči nad znalostmi z dějin výtvarné kultury.

Detailnější informace k testu jsou umístěny na webových stránkách katedry výtvarné výchovy v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.