Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sbormistrovství - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)

Studijní programSbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Specializace kombinaceSbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - maior (maior)
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání SŠ - minor (minor)
FakultaPedagogická fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
Garant specializacedoc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.

Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - maior

Studijní program v kostce

Bakalářský studijní program Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání připravuje sbormistry pro jejich budoucí praxi. Komplexně rozvíjí hudebnost studentů a směřuje je ke schopnosti samostatného působení v oblasti sbormistrovství. Studium Sbormistrovství nabízí příležitost kreativně rozvíjet vaši hudebnost a schopnost vést sborová tělesa rozmanitých stylových zaměření. Studijní program je specifický v tom, že umožňuje studium pouze v kombinaci s bakalářským studijním programem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, což posiluje celkové hudební zaměření studia. Obsahem sbormistrovské přípravy jsou dvě hlavní roviny. V první rovině jde o získání potřebných praktických dovednosti: základy dirigentské techniky, hra partitur, sluchová analýza, pěvecké sborové praktikum a řízení sboru. Ve druhé rovině jde o nezbytné teoretické znalosti v oblasti slohové interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, teorii dirigování a dramaturgii koncertů. Obě roviny směřují k realizaci sborového vystoupení v celé jeho šíři a komplexnosti. Během studia navštěvujete univerzitní pěvecký sbor, kde si rozšíříte své pěvecké a sbormistrovské dovednosti a navážete nové sociální vazby. Součástí studia je vypracování a obhajoba bakalářské práce.

Co od vás očekáváme?

Studium Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání ideálně předpokládá celkovou hudebnost studenta a jeho motivaci ji intenzivně a pravidelně rozvíjet. Základy dirigentské techniky si osvojíte během studia pod vedením vyučujících.

Co se naučíte?

Během studia se naučíte:

 • stylově interpretovat sborovou skladbu z období gotiky až po současnost
 • zapsat slyšenou hudbu do notové podoby a hudebně ji analyzovat
 • sbormistrovským gestem vyjádřit hudební průběh skladby
 • řídit pěvecký sbor a sestavit vhodnou dramaturgii koncertu

Kde a jak se uplatníte?

Absolvování studijního programu je předpokladem navazujícího magisterského studia sbormistrovství. Samostatné absolvování bakalářského studijního programu umožňuje uplatnění absolventů v rozmanitých oblastech školství a kultury.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice jsou:

 • sbormistr pěveckých sborů
 • asistent sbormistra
 • asistent v oblasti hudebnězájmových aktivit na středních školách a v mimoškolských zařízeních
 • kulturní organizační pracovník

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.


Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o program zkouška formou testu studijních předpokladů organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů z testu je 30.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jan Spisar, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.