Charakteristika katedry hudební výchovy

Katedra hudební výchovy nabízí uchazečům o studium strukturovaný tříletý bakalářský obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání a strukturovaný tříletý bakalářský obor Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání. Náplň studia na KHV tvoří nástrojové a pěvecké dovednosti, hudební teorie, dějiny české a světové hudební kultury, estetika hudby, hudební psychologie, hudební sociologie, hudební pedagogika a didaktika.

Navazující magisterské studium se realizuje ve třech oborech: Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních škol, Učitelství hudební výchovy pro SŠ, Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ. Ve studijních plánech těchto navazujících oborů je položen důraz především na hudební pedagogiku a didaktiku.

Katedra hudební výchovy zajišťuje výuku hudební výchovy také ve studijních programech Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v prezenční a kombinované formě, Vychovatelství a Učitelství pro MŠ v prezenční a kombinované formě. Katedra HV má rovněž akreditační oprávnění doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.).

Součástí katedry je Centrum studií regionální hudební kultury (CSRHK), jehož zřízení vymezuje hlavní výzkumné zaměření pracoviště. Část členů a doktorandů katedry se  podílí na vědecké činnosti Centra podle svého profesního zaměření. K tomu přistupují i externisté ze spolupracujících institucí (Ústav pro regionální studia FF OU, Ústav hudební vědy FF MU v Brně, Muzikologické oddělení SZM v Opavě i Hud. odděl. Ostravského muzea a Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci). Výzkumné cetrum řeší problématiku spojenou s výzkumem hudební kultury ostravského regionu, jejími inspiračními zdroji a přesahy do celonárodních a nadnárodních celků; hudební tvorba na Ostravsku a její vazby na specifické podmínky regionu, hudba jako fenomén kulturního života v pomezních oblastech, kontakty mezi národními hudebními kulturami (zejména českou, polskou, slovenskou a v minulosti i německou) a z toho vyplývající: a) specifické otázky multikulturalismu v oblasti hudby a hudební kultury; b) regionální pohled na dějiny hudební výchovy a na nové trendy hudební pedagogiky a psychologie, včt. didaktiky hudební výchovy a interpretace v oblasti hudebního umění.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017