Charakteristika katedry hudební výchovy

Katedra hudební výchovy nabízí uchazečům o studium strukturovaný tříletý bakalářský studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (ve variantách pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy) a strukturovaný tříletý bakalářský studijní program Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (ve variantě pro střední školy). Náplň studia na KHV tvoří nástrojové a pěvecké dovednosti, základy dirigování, hudební teorie, analýza skladeb, dějiny české a světové hudební kultury. Studijní programy je možné studovat ve variantách maior (součástí studia je obhajoba závěrečné práce) a minor (bez obhajoby závěrečné práce).

Navazující magisterské studium se realizuje ve třech specializacích. V rámci studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ jde o specializaci Hudební výchova (ZŠ). V rámci studijního programu Učitelství pro SŠ realizujeme specializace Hudební výchova (SŠ) a Sbormistrovství (SŠ). Ve studijních plánech těchto specializací je položen důraz především na hudební pedagogiku a didaktiku, hudební psychologii, průběžnou a souvislou profesní praxi, další rozvíjení pěveckých, nástrojových a sbormistrovských dovedností, hudební estetiku.

Katedra hudební výchovy zajišťuje výuku hudební výchovy také ve studijních programech Učitelství pro 1. stupeň základních škol v prezenční a kombinované formě a Učitelství pro mateřské školy v prezenční a kombinované formě. Katedra HV má rovněž akreditační oprávnění doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.).

Součástí katedry je Centrum studií regionální hudební kultury (CSRHK), jehož zřízení vymezuje hlavní výzkumné zaměření pracoviště. Část členů a doktorandů katedry se  podílí na vědecké činnosti Centra podle svého profesního zaměření. K tomu přistupují i externisté ze spolupracujících institucí (Ústav pro regionální studia FF OU, Ústav hudební vědy FF MU v Brně, Muzikologické oddělení SZM v Opavě i Hud. odděl. Ostravského muzea a Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci). Výzkumné centrum řeší problematiku spojenou s výzkumem hudební kultury ostravského regionu, jejími inspiračními zdroji a přesahy do celonárodních a nadnárodních celků; hudební tvorba na Ostravsku a její vazby na specifické podmínky regionu, hudba jako fenomén kulturního života v pomezních oblastech, kontakty mezi národními hudebními kulturami (zejména českou, polskou, slovenskou a v minulosti i německou) a z toho vyplývající: a) specifické otázky multikulturalismu v oblasti hudby a hudební kultury; b) regionální pohled na dějiny hudební výchovy a na nové trendy hudební pedagogiky a psychologie, včetně didaktiky hudební výchovy a interpretace v oblasti hudebního umění.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 01. 2020