Studium na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou

Český jazyk můžete na naší katedře studovat ve dvou studijních programech. Po jejich absolvování se uplatníte v pracovních pozicích, které vyžadují znalosti mluvní techniky a pravidel české výslovnosti, znalosti kodifikace českého pravopisu a mluvnice, schopnosti analýzy a hodnocení jazykových komunikátů všech typů včetně uměleckých textů, orientaci v aktuálních jazykových tendencích, dovednosti rozvíjet kultivované vyjadřování zejména u dětí a mládeže, podporovat a rozvíjet jejich čtenářství a zájem o literaturu apod.

Můžete se uplatnit ve školství v pozici asistentů pedagoga (bakalářské studium), nebo jako učitelé českého jazyka na ZŠ (navazující magisterské studium), dále ve školních družinách, v centrech volného času při vedení zájmových kroužků a zajišťování dalších volnočasových aktivit, v kulturních institucích na pozicích organizačních pracovníků, v knihovnách, v médiích a ve firmách zabývajících se komunikací. Vzdělávání v oblasti literatury Vám může otevřít cestu ke studiu tvůrčího psaní i k vlastní tvorbě.

Bakalářské studium

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – možné kombinace

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání – kombinované studium

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání – kombinované studium

Navazující magisterské studium

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ – možné kombinace

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ – Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ – kombinované studium

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ – Informační a komunikační technologie pro 2. stupeň ZŠ – kombinované studium

Doktorské studium

Didaktika českého jazyka a literatury - prezenční studium

Didaktika českého jazyka a literatury - kombinované studium


Důležité upozornění!

Při výběru dvouoborového bakalářského studia věnujte zvýšenou pozornost tomu, který studijní obor zvolíte jako hlavní, tj. maior, a který jako minor. Z této volby vyplývá mimo jiné povinnost zadat si bakalářskou práci v oboru maior.

V prezenční formě je možné zvolit si druhý studijní obor v bakalářském i navazujícím magisterském studiu z široké nabídky oborů (viz Kompletní studijní nabídka).

V kombinované formě je možné studovat český jazyk v bakalářském i navazujícím magisterském studiu pouze v kombinaci s občanskou výchovou, nebo informačními a komunikačními technologiemi.


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


e-přihláška
kompletní nabídka


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 03. 2022