Charakteristika katedry českého jazyka a literatury s didaktikou

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (dále KCD) se ve výukové činnosti zaměřuje na přípravu učitelů pro základní školy a budoucích odborníků v oblasti bohemistiky. Těžiště vzdělávacích aktivit katedry spočívá v profesní přípravě příštích učitelů mateřského jazyka pro 2. stupeň základních škol ve strukturovaném pětiletém studiu (3+2), které zahrnuje bakalářské studium Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ v prezenční i kombinované formě. Kromě toho KCD zajišťuje výuku v neučitelském bakalářském oboru Bohemistika v praxi se zaměřením na literární a jazykovou komunikaci s dětmi a na multikulturní vztahy v regionu.

Nově je na katedře akreditováno doktorské studium oboru Didaktika českého jazyka a literatury, určené absolventům magisterských studijních programů se zaměřením na český jazyk a literaturu, případně na učitelství pro 1. stupeň ZŠ nebo magisterských oborů úzce souvisejících, kteří se hodlají teoreticky vzdělávat v oborové didaktice a výzkumně se podílet na jejím rozvoji i aplikaci v prostředí školy.

Dále katedra plně zajišťuje výuku oborových didaktik pro učitelství na 1. a 2. stupni základní školy a organizuje průběžné i souvislé pedagogické praxe z ČJ na školách různých typů.

KCD se také výrazně podílí na výuce jazykových, literárních i didaktických disciplín nestrukturovaného pětiletého oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v prezenční i kombinované formě a jednotlivými disciplínami také na výuce dalších bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů, např. Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku, Speciální pedagogika, Vychovatelství a dalších.

Součástí katedry je Kabinet literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace. Výzkumné projekty, kterým se členové katedry věnují, se týkají jednak fenoménu spisovnosti, současné češtiny a specifik mluvené komunikace ve vztahu ke škole, jednak literatury pro děti a mládež, proměn čtenářství a didaktických problémů ve výuce mateřštiny v současném školství, procházejícím reformou obsahu i forem.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017