Personální složení

abecední členění

Vedení centra
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, pedagogický výzkum, garant studijního programu Pedagogika a Specializace Pedagogika (SŠ)
553 46 2719
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
činnost: filosofie výchovy, profesní etika, obecná pedagogika, axiologická dimenze ve výchově a vzdělávání, pedagogické praxe na 1. stupni ZŠ
553 46 2677
 
Výbor centra
Členové výboru
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
činnost: filosofie výchovy, profesní etika, obecná pedagogika, axiologická dimenze ve výchově a vzdělávání, pedagogické praxe na 1. stupni ZŠ
553 46 2677
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, pedagogický výzkum, garant studijního programu Pedagogika a Specializace Pedagogika (SŠ)
553 46 2719
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
činnost: přírodovědný a společenskovědní základ
731 639 623
553 46 2675
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova
553 46 2680
 
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Adamus Petr, PhDr., Ph.D.
činnost: psychopedie, poruchy autistického spektra, kombinované vady, speciálně pedagogická diagnostika
553 46 2670
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
činnost: dramatická výchova, sociální pedagogika
553 46 2658
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, kurikulum, strategie výuky, pedeutologie, praxe
553 46 2717
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
731 696 962
553 46 2637
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
činnost: informační a mediální výchova, marketing, digitální gramotnost
553 46 2632
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D., MBA
činnost: etopedie, sociální a společenské otázky inkluze, speciální pedagogika
553 46 2668
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
činnost: informační a komunikační technologie, e-learning, styly učení
553 46 2625
739 504 633
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
činnost: učitelství 2. stupně ZŠ - didaktika matematiky, pravděpodobnost a statistika, didaktika elementární matematiky v preprimárním a primárním školství
553 46 2646
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
činnost: sociální pedagogika, náhradní rodinná péče, rizikové děti a mládež, taneční a pohybová terapie
553 46 2661
Lacková Lucia, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: sociální psychologie, psychologie osobnosti
553 46 2691
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální pedagogika, garantka praxí
553 46 2656
603 229 887
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
činnost: sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí
731 193 897
553 46 2659
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
činnost: sociální pedagogika, psychoterapie, osobnostní rozvoj, rodina a rodinná terapie, Model růstu Virginie Satirové
553 46 2660
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
činnost: přírodovědný a společenskovědní základ
731 639 623
553 46 2675
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D.
činnost: dramatická výchova
553 46 2680
Václavík Marek, PhDr., Ph.D.
činnost: obecná didaktika, kurikulum, školský management
553 46 2720
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
činnost: Učitelství pro 1.st. - geometrie, didaktika geometrie, Učitelství pro MŠ - předmatematické činnost, Speciální pedagogika - předmatematické činnosti
553 46 2650