Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000544
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 7 222 970,00 Kč
Dotace poskytnutá EU: 6 139 527,90 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 722 297,40 Kč
Vlastní zdroje OU: 361 148,70 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. prosince 2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Řešitel: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
projektový manažer: Ing. Vendula Jančálková
finanční manažer: Ing. Vendula Jančálková
Odborný garant preprimárního vzdělávání: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Odborný garant primárního vzdělávání: Mgr. MgA. Žaneta Šimlová, Ph.D.
Garant osobnostního rozvoje: Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
Garant SVP: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
Kouč: doc. PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.

Popis projektu:

Podstatou projektu je na základě informací a požadavků pedagogů MŠ a ZŠ získaných v průzkumu vytvořit platformu jejich vzájemných tematických setkávání. Cílem je podpora pedagog. autodiagnostiky a následné cílené zkvalitnění jejich osobnostních a profesních kompetencí. Formou kolegiální podpory budou rozvinuty profesní dovednosti pedagogů MŠ a ZŠ, a to na základě individuálně získávaných vlastních zkušeností. Tím bude zajištěna diseminaci nových a zkvalitnění stávajících kompetencí ostatních pedagogů.

Hlavní cíle projektu:

Projekt si klade za cíl rozvoj dovedností pro kolegiální podporu ve dvou specifických cílech PO3, a to SC1 a SC2, aktivity 2-Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu.

Cílem projektu je rozvinutí kolegiální podpory pedagogů MŠ a ZŠ v osobnostní a profesesní oblasti. Realizací projektových aktivit bude vytvořena platforma pro pedagogy, aby své ověřené zkušenosti a kompetence v oblasti čtenářské pre/gramotnosti, matematické pre/gramotnosti a polytech./přírod. vzdělávání, uměli a mohli předávat ostatním pedagogům z podpořených MŠ a ZŠ (sdílení příkladů dobré praxe). Prostřednictvím profesního i osobnostního rozvoje pedagogů všech MŠ a ZŠ, kteří se naučí reflektovat svoji výuku, bude docházet ke zlepšení úrovně vzdělávání na školách a dojde k zaměření se na úspěch každého dítěte i žáka. Pedagogové budou garanty a supervisory vedeni k zaznamenávání svých aktivit do portfolií a průběžně výsledky svých aktivit vyhodnocovat. Vybraní pedagogové-mentoři budou ve skupinách v podpořených školách již konkrétněji, na základě místních podmínek a ve vztahu k učivu mentorovat, co má být v procesu vzdělávání dítěte, žáka v pozici pedagoga vnímáno, co má být rozebíráno a jak, případně které jednotlivosti pro individuální případy mají být brány v potaz. Projekt bude prakticky řešit problematiku cílů vzdělávání, napomáhat pedagogům mezi sebou konkrétněji srozumitelněji popsat cíle vzdělávání (srozumitelnost a relevance cílů vzdělávání - konkrétně v operacionalizaci klíčových kompetencí a jejich přesnějšímu propojení s očekávanými výstupy a vzdělávacím obsahem, který (i přes odstranění povinných osnov) stále zůstává klíčovou kategorií, neboť bez obsahu nelze vyučovat. Projekt vytvoří funkční praktickou platformu, která umožní pedagogům o daných problémech diskutovat nejen mezi sebou, ale i ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy, kteří budou obohacováni o zkušenosti z pedagogické praxe a budou tak patřičně reagovat v pregraduální přípravě pedagogů (praxe-teorie-praxe).

Aktivity projektu:

KA1 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu v MŠ – Mateřinky - hlavním cílem KA1 je podpora setkávání pedagogů-mentorů ze 3 zapojených partnerských MŠ, kteří byli vybráni na základě průzkumu a disponují bohatými zkušenostmi v oblastech čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a polytechnického vzdělávání (včetně environmentálního vzdělávání). V rámci realizace aktivity se budou rozvíjet profesní kompetence pedagogů, ověřovat nové poznatky a postupy v oblasti aktivizujících forem vzdělávání, předávat příklady dobré praxe apod. v dané gramotnosti a tím podporovat osobnostní a profesní růst jednotlivých pedagogů.

KA2 – Rozvoj dovedností pro kolegiální podporu v ZŠ – Základky - hlavním cílem KA2 je podpora setkávání pedagogů-mentorů ze 3 zapojených ZŠ, kteří byli vybráni na základě průzkumu a disponují bohatými zkušenostmi v oblastech čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a přírodovědné gramotnosti. V rámci realizace aktivity budou vytvořeny podmínky pro rozvoj profesní kompetence pedagogů, ověřovat nové poznatky a postupy v oblasti aktivizujících forem vzdělávání, předávat příklady dobré praxe apod. v dané gramotnosti a podporovat osobnostní a profesní růst pedagogů.

KA3 – Řízení projektu

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020