Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Sociální pedagogika, navazující magisterské studium
Fakulta / organizační jednotka:Pedagogická fakulta OU
Cílová skupina:Pracovníci Policie ČR, městské policie, vězeňské služby, celní správy, pracovníci z oblasti ochrany a bezpečnosti, provádějící samostatný výkon řídících, manažerských a velitelských činností na střední, vyšší a nejvyšší úrovni, pracovníci na místech státní správy pro realizaci státní sociální politiky (magistráty, úřady práce, poradny pro dospělé), v záchytných zařízeních, charitativních organizacích pro dospělé, domovech pro seniory.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry kombinovaného studia v režimu placeného kurzu. Obsah je shodný s obsahem studia oboru.
Cena:25.000 Kč za každý semestr studia
Forma:kombinované
Organizace studia:výuka v pátky v budovách Ostravské univerzity

Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Mezi účastníky kurzů a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity je uzavřena a podepsána smlouva, ve které jsou uvedeny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého kurzu v rámci studia CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
Absolvent kurzu může pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání. Je nezbytné, aby podal novou přihlášku ke studiu a prošel novým přijímacím řízením, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48 až 50.
Podmínky pro přijímací zkoušky oborů na Pedagogické fakultě OU jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Číslo akreditace:24471/2014
Garantující odborná katedra:Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Pedagogický poradce:Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Anotace:Kurz navazuje na koncepci bakalářského stupně studia oboru Sociální pedagogika. Na rozdíl od něj neposkytuje již široké základy oboru, ale studium je zaměřené na resocializaci a reedukaci (převýchovu) dětí, mládeže, příp. také dospělých. Připravuje absolventy schopné pedagogicky vést k pozitivnímu rozvoji především tzv. rizikové jedince a skupiny, kde je primárně zdrojem rizika nevhodné sociální prostředí.
Způsob ukončení studia:Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.
Výstupní doklad:osvědčení
Předpoklady pro přijetí:ukončené bakalářské vzdělání vymezeného zaměření
Přihlášky:e-přihláška ke studiu na OU, uchazeči se hlásí do bakalářského studia oboru Sociální pedagogika v kombinované formě studia.
Přijímací řízení:úspěšné vykonání přijímacího testu, který vychází z obsahu bakalářského vzdělávání předmětů oboru Sociální pedagogika PdF OU
Uzávěrka přihlášek:do konce února
Kontakt / další informace:Bc. Pavlína Šimečková
Způsob platby:bezhotovostní platba realizovaná před započetím kurzu
Vyučující:vyučující kateder PdF OU,
externí lektoři
Plán studia / rámcový harmonogram:výuka 2 semestrů dle harmonogramu studijního oboru Sociální pedagogika N7502T011