Hlavní zaměření výzkumné činnosti katedry studií lidského pohybu

 • Získávání informací vedoucích k řízení procesů zlepšování kvality pohybu
 • Zkoumání funkčních a strukturálních vztahů mezi pohybem a zdravím
 • Hledání příčin zranění při tělesných cvičeních a vytváření následných doporučení pro jejich prevenci.

Účast učitelů v republikových vědeckých institucích

Česká kinantropologická společnost

Česká společnost pro Biomechaniku

Česká společnost tělovýchovného lékařství

Česká společnost antropologická


Účast učitelů v mezinárodních vědeckých institucích

Evropská asociace učitelů tělesné výchovy (EUPEA)

International Society of Biomechanics in Sports


Členství učitelů v redakčních radách vědeckých a odborných časopisů

Česká antropologie


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022

Výzkumná činnost katedry studií lidského pohybu

Vědecká činnost Katedry studií lidského pohybu je koncentrována především v Centru diagnostiky lidského pohybu.

Hlavními úkoly Centra diagnostiky lidského pohybu (CDLP) jsou:

 • rozšiřovat hranice vědomostí v oblasti kinantropologie (tj. vědy o pohybu člověka);
 • přenášet výsledky kinantropologického výzkumu k široké veřejnosti a do praktických aplikací výhodných pro společnost;
 • poskytovat vysokou odbornou podporu pro vzdělávání studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia;
 • spolupracovat se sportovními kluby, komerční sférou a dalšími zájemci v oblasti měření tělesného složení, testování pohybových schopností a dovedností.

Výzkumné aktivity jsou zaměřené zejména na zkoumání funkčních a strukturálních vztahů mezi lidským pohybem a zdravím a jsou zařazeny mezi hlavní směry výzkumu na Ostravské univerzitě.

 1. Biomechanika pohybu člověka a zobrazovací metody
  V oblasti biomechaniky je výzkum zaměřen na zkoumání příčin svalově-kosterních zranění při sportu a tělesných cvičeních a vytvářením následných doporučení pro jejich prevenci u různých věkových skupin populace. Zabýváme se koordinací a variabilitou lidského pohybu v průběhu ontogeneze motoriky člověka v průběhu jednotlivých fází procesu motorického učení. Z hlediska zobrazovacích metod je využíváno sonografie a magnetické rezonance. Propojením biomechaniky a zobrazovacích metod lze hodnotit konkrétní účinky biomechaniky pohybu na svalově-kosterní systém, například asociace mezi biomechanikou chůze a stavem kolenní chrupavky, biomechanikou běhu a Achillovu šlachou, nebo náhlou změnou směru při běhu a předním zkříženým kolenním vazem.

 2. Fyziologie zátěže a funkční antropologie
  V oblasti fyziologie zátěže se výzkum soustředí na vliv nejrůznějších pohybových aktivit, sportovního tréninku a výživy na tělesnou zdatnost člověka a také na nejrůznější aspekty zdraví v rámci primární prevence. Výzkum v oblasti funkční antropologie se orientuje na funkční a somatické parametry pro posouzení úrovně pohybové aktivity jako významného parametru pro zachování zdraví jedince. Významnou součástí našeho výzkumu je také standardizace používaných metod a přístrojů, která je podmínkou pro správnou interpretaci získaných výsledků.

 3. Psychosociální determinanty zdraví
  V oblasti behaviorálního výzkumu se zaměřujeme na studium psychosociálních aspektů pohybové aktivity. Zajímá nás, jak pohybová aktivita ovlivňuje psychologické procesy, duševní zdraví a kvalitu života jedinců různých věkových skupin. Dále zkoumáme, jaké faktory se podílejí na formování zdravých životních návyků včetně pohybové aktivity a jak nejlépe využít psychologických poznatků k budování motivace a účinných intervencí pro zvýšení úrovně pohybové aktivity u různých cílových skupin.

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 03. 2021