Charakteristika Centra diagnostiky lidského pohybu

Vědecká činnost Katedry studií lidského pohybu je koncentrována především v Centru diagnostiky lidského pohybu.

Hlavními úkoly Centra diagnostiky lidského pohybu (CDLP) jsou:

 • rozšiřovat hranice vědomostí v oblasti kinantropologie (tj. vědy o pohybu člověka);
 • přenášet výsledky kinantropologického výzkumu k široké veřejnosti a do praktických aplikací výhodných pro společnost;
 • poskytovat vysokou odbornou podporu pro vzdělávání studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia;
 • spolupracovat se sportovními kluby, komerční sférou a dalšími zájemci v oblasti měření tělesného složení, testování pohybových schopností a dovedností.

Výzkumné aktivity jsou zaměřené zejména na zkoumání funkčních a strukturálních vztahů mezi lidským pohybem a zdravím a jsou zařazeny mezi hlavní směry výzkumu na Ostravské univerzitě.

 1. Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod
  V oblasti biomechaniky je výzkum zaměřen na zkoumání příčin svalově-kosterních zranění při sportu a tělesných cvičeních a vytvářením následných doporučení pro jejich prevenci u různých věkových skupin populace. Zabýváme se koordinací a variabilitou lidského pohybu v průběhu ontogeneze motoriky člověka v průběhu jednotlivých fází procesu motorického učení. Z hlediska zobrazovacích metod je využíváno sonografie a magnetické rezonance. Propojením biomechaniky a zobrazovacích metod lze hodnotit konkrétní účinky biomechaniky pohybu na svalově-kosterní systém, například asociace mezi biomechanikou chůze a stavem kolenní chrupavky, biomechanikou běhu a Achillovu šlachou, nebo náhlou změnou směru při běhu a předním zkříženým kolenním vazem.

 2. Fyziologie tělesné zátěže a funkční antropologie
  V oblasti fyziologie zátěže se výzkum soustředí na vliv nejrůznějších pohybových aktivit, sportovního tréninku a výživy na tělesnou zdatnost člověka a také na nejrůznější aspekty zdraví v rámci primární prevence. Výzkum v oblasti funkční antropologie se orientuje na funkční a somatické parametry pro posouzení úrovně pohybové aktivity jako významného parametru pro zachování zdraví jedince. Významnou součástí našeho výzkumu je také standardizace používaných metod a přístrojů, která je podmínkou pro správnou interpretaci získaných výsledků.

 3. Behaviorální laboratoř
  V oblasti behaviorálního výzkumu se zaměřujeme na studium psychosociálních aspektů pohybové aktivity. Zajímá nás, jak pohybová aktivita ovlivňuje psychologické procesy, duševní zdraví a kvalitu života jedinců různých věkových skupin. Dále zkoumáme, jaké faktory se podílejí na formování zdravých životních návyků včetně pohybové aktivity a jak nejlépe využít psychologických poznatků k budování motivace a účinných intervencí pro zvýšení úrovně pohybové aktivity u různých cílových skupin.

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 11. 2022