Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozdílové studium speciální pedagogiky
Fakulta / organizační jednotka:Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta OU)
Cílová skupina:Kurz je určen studentům/absolventům bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia pedagogického, psychologického zaměření, případně dalších studijních programů tzv. pomáhajících profesí, které nejsou považovány za příbuzné obory z hlediska přijetí k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky na PdF OU. Absolvováním kurzu (úspěšné ukončení všech studijních předmětů, úspěšné obhajobě práce a splnění podmínek závěrečného kolokvia) případný zájemce o navazující magisterské studium speciální pedagogiky na PdF OU splní podmínku příbuznosti absolvovaného předchozího bakalářského, popř. navazujícího magisterského studia.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 187 hod.
Cena:15. 000,- Kč
Forma:kombinované
Organizace studia:výukový den: pátek nebo sobota
Garantující odborná katedra:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
Garant:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Anotace:Účastníci kurzu budou seznámeni se základními otázkami speciální pedagogiky jako předstupněm pro následné navazující magisterské studium speciální pedagogiky na PdF OU. Vzdělávací plán obsahuje souhrn základních speciálně pedagogických předmětů (např. Speciální pedagogika, Speciálně pedagogická diagnostika a poradenství, Logopedie, Surdopedie, Psychopedie, Oftalmopedie a další). Východiskem pro pochopení zdravotních obtíží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je základní orientace v medicínské oblasti, proto jsou do plánu začleněny také předměty Biologie člověka a Psychopatologie. Nedílnou součástí studia je i asistentská praxe, díky které má student možnost přímé práce s jedinci se speciálními potřebami.
Způsob ukončení studia:obhajoba závěrečné písemné práce a závěrečné kolokvium z obsahu studia
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování rozdílového kurzu speciální pedagogiky
Předpoklady pro přijetí:Student/absolvent bakalářského, popř. navazujícího magisterského studijního programu zaměřeného na oblast učitelství, pedagogiky, psychologie nebo sociální práce. V případě nejasností o vhodnosti (vy)studovaného oboru se obraťte na pedagogického poradce.
Přihlášky:
  1. Elektronická přihláška
  2. Zaslat doporučeně na adresu kontaktní osoby požadované dokumenty - ověřený diplom o absolvovaném studiu, popř. potvrzení ze studijního oddělení o aktuálně probíhajícím studiu.
Přijímací řízení:Na základě dodaných dokumentů bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí ke studiu. Informace o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeč e-mailem do 25. srpna 2022. Katedra speciální pedagogiky si vyhrazuje právo posunout termín pro zahájení realizace celoživotního kurzu, a to v závislosti na jeho nedostatečnou naplněnost. V takovém případě obdrží přihlášení zájemci písemné vyrozumění nejpozději do 25. srpna 2022.
Uzávěrka přihlášek:31. července 2022
Kontakt / další informace:Vladimír Vašků
Způsob platby:Převodem z účtu.
S platbou vyčkejte na potvrzení o přijetí do studia rozdílového kurzu.
Platební údaje budou uchazečům vygenerovány po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky (pod odkazem Bankovní převod).