Požadavky k přijímací zkoušce z pedagogiky a psychologie (pedagogicko-psychologický základ k Učitelství)

Součástí přijímacího řízení programů zaměřených na učitelství (Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ) je přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie, která vychází z obsahu bakalářského studia programů zaměřených na vzdělávání na Ostravské univerzitě.

Přijímací zkouška má formu písemného testu realizovaného na počítači a skládá se ze dvou částí - pedagogické a psychologické.

Pedagogická část

Pedagogická část zahrnuje tematické okruhy, které vycházejí z rozsahu kurikula bakalářského studia daného programu.

Tematické okruhy:

 1. Pedagogika jako věda.
 2. Interakce a komunikace ve výuce.
 3. Sociální prostředí jako faktor rozvoje člověka.
 4. Osobnost žáka a pedagogická diagnostika.
 5. Filozofie výchovy, její předmět a pojetí, hlavní filozofické směry z historického i současného hlediska.
 6. Mravní výchova a kázeň v edukaci.
 7. Cíle výchovy a cíle výuky.
 8. Strategie výuky.
 9. Výchova v rodině.
 10. Základy pedagogiky volného času.

Literatura:

 1. FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003.
 2. HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2005.
 3. HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, 2002.
 4. KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Sekundární škola. Praha : Portál, 2002.
 5. KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk - prostředí - výchova. Brno: Paido, 2001.
 6. NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : GRADA, 2005.
 7. PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.
 8. PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002.

Psychologická část

Psychologická část je tvořena deseti okruhy, které zahrnují základní psychologické pojmy a reflektují různá teoretická zázemí.

Tematické okruhy:

 1. Předmět psychologie a metody získávání psychologických poznatků.
 2. Duševní výkonnost člověka. Přehled poznávacích procesů a jejich charakteristika.
 3. Význam paměti a myšlení v poznávání skutečnosti, řeč.
 4. Psychické stavy, emocionalita a temperament.
 5. Motivace lidského chování - potřeby, zájmy, postoje, hodnoty.
 6. Psychologické pojetí osobnosti, geneze osobnosti, typologie osobnosti. Osobnost v pojetí jednotlivých psychologických směrů. Struktura a dynamika osobnosti.
 7. Psychologická podstata charakteru.
 8. Socializace osobnosti. Jedinec v sociální skupině. Mezilidská komunikace.
 9. Sociální kognice, sociální postoje, mýty a předsudky.
 10. Role učitele a role žáka.

Literatura:

 1. ATKINSONOVÁ, R. L. et al. Psychologie. Praha : Victoria Publishing, 2003.
 2. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2007.
 3. FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003.
 4. NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha : Academia, 1997.
 5. PAULÍK, K. Psychologie osobnosti. Ostrava : FF OU, 2003.
 6. PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia, 2004.
 7. ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Poznávání duševního života člověka (3. vyd.). Olomouc : UP, 2003.

Ukázka vzorového testu ikona pdf 0,19 MB

Zkoušku lze uznat uchazečům programu Učitelství pro SŠ, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo úspěšně absolvovali předměty z pedagogicko-psychologického základu, obsahově adekvátní předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě. Doložit výše uvedené skutečnosti musí uchazeči do 30. dubna 2021.

Bližší informace k prominutí zkoušky

Uchazečům programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ nelze test prominout a musejí ho vykonat.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2020