Celoživotní vzdělávání

     
       
     

Andragogika, bakalářské studium
Záměrem kurzu je seznámit se základními oblastmi andragogiky a vzdělávání dospělých, a to především se zaměřením na jednotlivé oblasti vzdělávání dospělých. Pozornost je věnována také aktuálním tématům vzdělávání dospělých, např. vzdělávání specifických cílových skupin, poradenství ve vzdělávání dospělých, kvalitě, efektivitě a projektové přípravě edukačních aktivit pro dospělé.

Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
Rozsah studia je 300 vyučovacích hodin. Z toho 150 hodin výuka a 150 hodin řízená a reflektovaná praxe. Z celkového rozsahu 150 h praxí musí 70 h probíhat v přímé výuce žáků (z toho min. 40 h vedením samostatné výuky nebo realizací dílčí části hodiny formou párové výuky, 30 h pak pozorováním výuky nebo asistenčními činnostmi v jejím průběhu). Zbylých 80 h je věnováno plánování a reflexi výuky. Pokud je účastník programu zaměstnán ve škole, musí ze 70 h praxe konat 20 h mimo školu, ve které je zaměstnán.
Obsah studia je v souladu se Standardem studia pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. st. ZŠ a SŠ (2023). Studující získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických a psychologických věd (obecná pedagogika, profese učitele, obecná a vývojová psychologie, pedagogická a sociální psychologie, psychopatologie). Aktivně budou řešena témata práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (speciální pedagogika) i s žáky z prostředí sociálních nerovností, děti s rizikovým chováním a nekázní (sociální pedagogika). Na pedagogicko-psychologickou oblast navazují obecně didaktické předměty (práce s digitálními zdroji, komunikativní dovednosti při vedení třídy, obecná didaktika s následnou hospitační praxí a předmět kurikulum). Těžištěm celého studia jsou především oborově orientované didaktické předměty a na ně navazující řízené a reflektované praxe.
Oborové didaktiky jsou nabízeny v následujících vzdělávacích oblastech (dále jen VO) a odborných specifikacích:

  • jazykové zaměření (VO Jazyk a jazyková komunikace se zaměřením na český jazyk a literaturu, z cizích jazyků pouze anglický a německý jazyk)
  • přírodovědné zaměření (VO Člověk a příroda)
  • společenskovědné zaměření (VO Člověk a společnost)
  • ekonomické zaměření (VO Člověk a svět práce, VO Ekonomické vzdělávání - SOŠ)
  • technické zaměření (VO Člověk a svět práce – ZŠ, VO Odborné vzdělávání – technicky zaměřené předměty SOŠ)
Podrobné informace k programu si prostudujte v Informacích o vzdělávacích programech a kurzech soubor pdf

Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování střední školy a učitele odborného výcviku střední školy
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace učitele odborného výcviku a učitele praktického vyučování v rozsahu, který umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Cílem zákonem vyžadovaného kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je připravit účastníky studia na zvládnutí počátečního období výkonu funkce ředitele školy (vedoucího pracovníka školy a školského zařízení), tj. převzetí funkce a její výkon v adaptačním období do rozvinutí manažerských kompetencí vlivem praxe a dalšího profesního vzdělávání. Obsahem vzdělávání jsou standardem předepsaná témata: Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství, Pracovní právo, Financování školy, Organizace školy a pedagogického procesu.

U3V – Přednáškový cyklus II
Dvouletý přednáškový cyklus nabízí programy vycházející z akreditovaných oborů pedagogické fakulty. Účastníci vzdělávání jsou přiměřenou formou seznamováni s vývojem univerzitního poznávání v tématech, se kterými se starší lidé aktuálně v životě setkávají a jejichž hlubší poznání, o němž dostávají zpětnou vazbu, jim život usnadňuje a obohacuje. Tento kurz navazuje na program U3V – Přednáškový cyklus I, vyučovaný v akademickém roce 2022/2023. Absolventi tohoto programu budou přijímáni přednostně a noví uchazeči budou zařazeni do naplnění kapacity kurzu.