Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Andragogika

Studijní program
Andragogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Chcete se stát andragogem?

Bakalářské studium oboru Andragogika na Ostravské univerzitě vám poskytne rozsáhlé znalosti o celoživotním vzdělávání a učení se dospělých, o vyrovnávání se dospělého člověka se sociálními institucemi a změnami, o orientaci člověka v průběhu jeho životní dráhy (práce, rodina, vztahy) a o nikdy nekončícím procesu humanizace člověka, přičemž se opírá o filozofii, psychologii, sociologii a jiné vědy. Studium Andragogiky, již více než 10 let, patří k Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a v současné době máme době máme 208 úspěšných absolventů (údaj k 2/2022). V průběhu studia se setkáte s odborníky andragogické obce působících v tuzemském i zahraničním akademickém prostředí a s externisty – odborníky ve svém oboru. Výuka se koná v moderních učebnách, vybavených potřebnou didaktickou technikou. Aktivním studentům se naskýtá možnost působení v projektech, z nichž některé mají i mezinárodní přesah. Studenti mohou spolupracovat při plnění svých povinností s řadou organizací a poznatky využít jak v rámci studia tak i své profese.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Andragogika

Bakalářské studium Vám poskytne rozsáhlé znalosti o celoživotním vzdělávání, o vyrovnávání se dospělého člověka se sociálními institucemi a změnami, o orientaci člověka v průběhu jeho životní dráhy (práce, rodina, vztahy) a o nikdy nekončícím procesu humanizace člověka.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás znalosti společenských věd na středoškolské úrovni a také pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání a učení, a zájem o studium obecně.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • budete znát teoretické základy andragogiky, jako vědy, včetně společenských věd, s kterými andragogika úzce souvisí a budete je umět prakticky aplikovat při řešení širších problémů výchovy a vzdělávání dospělých a péče o dospělé;
 • osvojíte si dovednosti nezbytné pro realizaci výchovy a vzdělávání dospělých, včetně diagnostiky, s důrazem na moderní vzdělávací technologie a metody výuky;
 • budete vybaveni základními znalostmi ekonomie, pracovního práva, managementu a projektového řízení;
 • budete schopni připravit, vést a vyhodnotit vzdělávací projekt/program ve všech jeho souvislostech, včetně akreditace;
 • budete znát teorii interpersonální komunikace a dokážete ji efektivně využívat jak v profesním, tak i osobním životě;
 • budete teoreticky i prakticky ovládat techniky vlastního rozvoje v mnoha oblastech.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi bakalářského studijního programu Andragogika najdou uplatnění na trhu práce v soukromých, státní či neziskových organizacích. Konkrétně se jedná o vzdělávací společnosti, neziskové organizace, výrobní podniky a státní úřady. Prakticky zde mohou využívat rozsáhlé znalosti z oblasti výchovy, vzdělávání a péče o dospělé a řízení lidských zdrojů.

Konkrétní pracovní pozice

 • lektor, mentor;
 • manažer HR, personalista, odborník na vzdělávání v podniku;
 • konzultant, poradce;
 • kulturní pracovník;

Specifika kombinované/distanční formy studia

Tento typ studia klade větší důraz na samostudium. Výuka probíhá jednou týdně (v jednopředmětovém bloku, zpravidla ve středy od 14:10 - 19:55 h.) v budově PdF OU na ulici Fráni Šrámka 3 v Ostravě-Mariánských Horách. Ke každému předmětu má student k dispozici oporu v moodle a případně skripta. Vyučující jsou připraveni konzultovat se studenty osobně (online) či mailem. Systém Moodle můžete také využít pro komunikaci mezi Vašimi spolužáky nebo pro kontaktování vyučujícího. Pro studium můžete využívat univerzitní knihovnu přímo v budově PdF. Povinnou stoučásti studia je reflektovaná praxe lektora (3. ročník). Všechny požadavky na studenta jsou uvedeny v jednotlivých sylabech předmětů a vyučující je vysvětlí při pravním setkání.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou;
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek.

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 50

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.