Pozvánka na odborný seminář Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logo ČPdS Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář

doc. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed.

Transdisciplinární didaktika aneb o sdílení znalostí v učitelské profesi

ve středu 6. prosince 2017 od 12.00 do 15.00 h,
budova SB - Fráni Šrámka, učebna SB 205.

Referát je otevřen otázkou, v čem spočívá podstata profesionality učitelů. Na základě analýzy a porovnání učitelství s jinými profesemi bude vyvozena teze, že podstatou učitelské profesionality je vícerozměrnost. Znamená to, že platí bonmot, že kupř. učitel češtiny je češtinářem a učitelem v jedné osobě. Motiv propojení oborového (obsahového) s učitelským (didaktickým) je vystižen v konceptu tzv. didaktických znalostí obsahu, jenž je jedním z pilířů transdisciplinární didaktiky. Transdisciplinární didaktika je rozvíjena jako akademicky založená profesní disciplína pro učitele, jejíž ambicí je propojovat obory (obsahy) napříč učitelským vzděláváním. Základním nástrojem transdisciplinárního přístupu jsou didaktické kazuistiky. Ty budou v referátu představeny jako prostředek sdílení a rozvíjení didaktických znalostí obsahu učitelů a posluchači budou motivováni k jejich studiu a vytváření.

Za ČPdS
PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D., předsedkyně ostravské pobočky
Katedra pedagogiky a andragogiky

Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

absolvoval obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy a doktorské studium a habilitační řízení v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě MU v Brně, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání a je proděkanem pro výzkum a akademické kvalifikace. V letech 2009–2011 souběžně pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde vedl celonárodní výzkum kurikulární reformy. V letech 2010–2016 byl členem odborné skupiny pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii a následně předsedou pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise. V letech 2015–2017 působil v poradním týmu ministryně školství. Odborně se zaměřuje na problematiku reforem ve vzdělávání, učitelské profesionalizace, kurikula a vyučování a učení. Na Pedagogické fakultě MU vyučuje metodologii vědecké práce, komparativní pedagogiku a didaktiku.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 11. 2017