Požadavky k přijímací zkoušce - program Učitelství pro mateřské školy

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


studijní program:Učitelství pro mateřské školy
forma studia:prezenční, kombinovaná

Jedná se o jednooborové studium, uchazeči si k tomuto programu již nic dalšího nevolí.

Úspěšné zvládnutí studia v programu Učitelství pro mateřské školy předpokládá zřetelnou výslovnost bez artikulačních vad.

V přijímacím řízení uchazeč neabsolvuje talentové zkoušky. U studujících počítáme s určitými dispozicemi. Pro absolvování hudební výchovy se předpokládají elementární základy klavírní hry tak, aby studující mohl pokračovat v osvojování doprovodů lidových písní, osvojování elementárních principů hlasové techniky v oblasti mluvního a zpěvního projevu; a schopnost kultivovaného a intonačně čistého přednesu jednoduchých písní. Hra na jiné hudební nástroje se v základním rámci studijního oboru nevyučuje. Pokud uchazeč zvládl hru na jiný hudební nástroj, tento nemůže nahradit hru na klavír. Doporučujeme, aby s hrou na klavír urychleně začal.

Znalosti hry na jiný hudební nástroj může být využito v jiných předmětech, např. v průběhu pedagogické praxe.

Studium tělesné výchovy není podmíněno sportovními limity.

Ve výuce výtvarné výchovy je podporována autentická tvorba a tvořivé řešení úkolů.

Přijímací zkouška probíhá formou Testu předpokladů ke studiu.

Test předpokladů ke studiu nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Aktuální informace k příjímacímu řízení naleznete v sekci Nabízené programy a obory po kliknutí na příslušný studijní program, tedy Učitelství pro mateřské školy a jeho formu (PS nebo KS).


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 01. 2021